Ny Skurubro kan skyndas på

Skurubron är som bekant den enda fasta förbindelsen till östra Nacka och Värmdö. Mer än 65 000 boende och ännu fler besökande är beroende av förbindelsen över bron. Utvecklingen inom den delen av länet gör att brons kapacitetstak beräknas nås inom några år. Vägverket har i en förstudie 2007 klargjort att en ny bro behövs för framkomligheten, för trafiksäkerheten, för minskad sårbarhet och för att befintlig bro är undermålig och gammal.
 
Någon ny bro finns dock inte med i gällande länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län. I september 2006 föreslog moderaterna i Nacka att arbetet skulle igång för att få fart på planeringen av en ny bro. Detta ledde till i den s.k. Cederskiölds-förhandlingen under 2007 om Stockholmstrafiken, som bron för första gången listades bland angelägna regionala vägprojekt. I förhandlingen hade Nackas Erik Langby en mycket aktiv roll utifrån sina regionala uppdrag. Trots denna framgång ligger byggstarten för en ny Skurubro antagligen en bit fram i tiden, kanske tidigast byggstart kring 2018.
– För att påskynda byggandet av en ny Skurubro har vi tillsammans med Vägverket ingått avtal om en så kallad vägutredning och arbetsplan för en ny bro, berättar Erik Langby. Samtidigt har frågan om medfinansiering från kommuner och andra samhällsaktörer aktualiserats.

Principiellt statens ansvar

 

(mer…)