Linda Norberg, 24, ny ordförande för Utbildningsnämnden i Nacka

linda-norbergUtbildningsnämnden i Nacka är kommunens största nämnd med en budget på drygt 2 miljarder kronor. Totalt berör nämndens verksamheter över 22 000 elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI-utbildningarna. I torsdags kväll nominerades Linda Norberg till ny ordförande för Utbildningsnämnden.

– Nacka är en av Sveriges bästa skolkommuner och det ska bli spännande att vara med och vidareutveckla utbildningspolitiken framförallt under ett valår. Det är viktigt att vi fortsätter förnya vår politik men framförallt att vi lyssnar på Nackabornas tankar och idéer kring hur vi tillsammans kan bli bäst, säger Linda Norberg.

– En av våra stora utmaningar är ge förutsättningar för maximal utveckling av alla elever. Jag kan inte acceptera att killar idag klarar sig sämre genom hela skolan än tjejer. Det kommer få konsekvenser för framtiden om inte skolan kan uppfylla uppdraget att förmedla kunskap till alla elever och därför är det en utmaning jag vill ta tag i, fortsätter Linda.

– För mig är det självklart att skolan ska vara utrustad med modern teknik. Men som politiker bör vi fokusera mer på att formulera de mätbara målen så att eleverna tillgodoser sig kunskaperna att använda modern informationsteknik, snarare än tekniken i sig, sammanfattar Linda Norberg sin framtidsvision för Nackas skolor.

(mer…)

För en trygg omsorg för alla

aldreValfriheten i Nacka är därför självklar, men viktigast är trygg omsorg av hög kvalité. Du som åldras ska känna dig säker på att du erbjuds den hjälp som behövs, i tid och med hög kvalité. För oss moderater är det viktigt att hjälp och stöd utformas på ett sätt som ser varje människas förmåga och respekterar hennes integritet och behov av frihet. Vi vill också att Nackas äldre får möjligheter till en meningsfull fritid och nya möten.

Det ska vara tryggt att åldras i Nacka. Bara för att man är gammal innebär det inte att förmågan att fatta egna beslut försvunnit. En grundläggande trygghetsfråga är att själv få bestämma vem som ska hjälpa till där hemma eller var man vill bo.

Moderaternas politik har som mål att omsorgen om våra äldre invånare ska utmärkas av kvalitet, trygghet och valfrihet. Vi har därför kundval inom älrdeomsorgens i Nacka, både för hemtjänst och för särskilt boende. Detta ger stor valfrihet samtidigt som den goda konkurensen ger ökad kvalité. Den äldres trygghet kan också öka med vetskapen om att om hemtjänstvalet inte blir bra så kan man välja om och få andra som kommer istället. Kundvalet bidrar också till mångfald och är utformat för att konkurrens ska ske utifrån kvalitet, inte pris, så att både offentliga och privata utförare har ett starkare intresse av att vara lyhörda för de äldres önskemål och krav.

För en modern skola i världsklass

imgp1514Alla Nackas skolor ska erbjuda kunskaper för livet. Ska vi lyckas med det, så måste alla delar av utbildningen – från första dagen till den sista dagen – genomsyras av modern teknik, kvalitet och öppenhet mot omvärlden. Det är en självklarhet att alla ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar Nackas skolor. Lika självklart är det för oss att alla ska få de kunskaper som krävs för att kunna använda informationsteknik, arbeta tillsammans med andra och för att ta aktiv del i samhällslivet. Nackas skolor ska ge bästa möjliga förutsättningar, oavsett om man är intresserad av fortsatta studier, arbetsliv eller entreprenörskap.

Moderaterna vill att Nacka ska vara öppet för nya initiativ. Vi tror att mångfald och konkurrens berikar och ökar kvalitén. Det är personalen i skolan som bäst vet hur verksamheten ska skötas- inte politiker – därför tycker vi det är viktigt att varje rektor får vara sin egen chef. Samtidigt är det viktigt att vi som politiker tar ansvar för alla delar av utbildningen, från förskolan till vuxenutbildningen, genom att vi sätter mål, ställer krav och utvärderar. Vi vill att alla Nackas skolor ska ge redskap och kunskaper i världsklass.

Stor jobbsatsning för ungdomar i Nacka

ungdomarPlatserna ökar från 250 till ca 400 – delvis med nya pengar från AlliansregeringenI Nacka budget för i år finns planerat för att 120 ungdomar i åldern 16-18 år erbjuds feriearbete under tre veckor med uppgift att delta i särskilt projekt för skötsel av utemiljön vid skolor, förskolor och andra utemiljöer vid kommunalt finansierad verksamhet. Ungdomarna ska utföra uppgifter såsom trädgårdsskötsel och kvalitetshöjande åtgärder i utemiljön. Vidare finns plats för att 80 ungdomar erbjuds feriearbeten under tre veckor inom förskolor och äldreomsorg. Utöver detta finns planerat för 50 feriearbeten i övrigt inom kommunen motsvarande det antal kommunen erbjudit under tidigare år. Tidigare har 38 arbeten erbjudits inom förskolor, äldreomsorg och i viss annan verksamhet exempelvis bibliotek. Dessutom har 12 ungdomar erbjudits feriearbete inom projektet ”Ungt inflytande”.

(mer…)