Bergenstråhle: Jag har inte sagt JA till 75 meter höga hus i Orminge

Rubriken i artikeln om Orminge Centrum är missvisande. Man får uppfattningen att alla tillfrågade politiker vill ha 25-våningars höghus i Orminge. Som jag säger i artikeln har vi inte alls tagit ställning till höjden på hus. Jag tycker själv att så höga hus känns främmande i Boo, men vill invänta synpunkter från Boo-borna, handlarna och föreningarna i området. Det som är viktigt är att det tillkommer nya bostäder, parkeringshus och ny bussterminal. I dag är centrala Orminge ödsligt och otryggt på kvällarna och mer bostäder skulle skapa trivsel och trygghet.

Risken med väldigt höga hus är att de skapar mer förortskänsla än ombonad småstadsmiljö, som jag och många med mig tycker är trevligare.

Det finns heller inget skarpt förslag om höga hus, utan bara ett skissartat arbetsmaterial, så Mitt i Nacka har dragit lite för stora växlar på detta.

Det som är viktigt i förslaget är att vi skapar en effektiv knutpunkt för kollektivtrafiken i form av en ny bussterminal och att förslaget innebär goda förutsättningar för näringsidkarna i Orminge. Därför måste tillgängligheten till centrumhuset vara god och man kan alltså inte ta bort all markparkering för att skapa ett stort torg. Förslaget måste inrymma både ett trevligt torg, som saknas idag och ordentligt med p-platser i anslutning till centrum.

I höst hoppas vi på att få in många synpunkter på ett mer konkret förslag. Sedan ska vi göra allt för att snabba på processen mot ett utvecklat Orminge, som är väl förankrat hos Boo-borna.

Cathrin Bergenstråhle (M)
Ordförande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Park & Fritid värnar bästa resultat för verksamheten – till lägsta kostnad för skattebetalarna!

Kommentar till ”vinklad” artikel i NVP 7 juni 2011

Läs NVPs artikel: ”Langbys särbo fick jobb utan konkurrens” En artikel i NVP den 7 juni 2011 gör en ganska vinklad beskrivning av omständigheterna kring några tjänsteupphandlingar, som Park & Fritid gjort som ett led i Fritidsnämndens arbete. Efter genomgång med ansvariga tjänstemän inom kommunen kan vi konstatera att NVP väljer en viss vinkling, kopplar ihop oberoende frågor, lämnar delvis felaktiga uppgifter och utelämnar viktiga fakta. Jag har fått fram följande:

 • -Upphandlingar har gjorts i samtliga de fall som diskuteras.
 • -Upphandlingarna görs av två skäl: När kommunen inte har egen kompetens eller egen kapacitet. För skattebetalarna och verksamhetens kvalitet är det bra att kommunens egen stab är liten och man istället köper in kompetens eller kapacitet utifrån just när det behövs och precis det man behöver.
 • -Park & Fritid ansvarar för utvecklingsprojekt inom väldigt skiftande områden, inte minst vad gäller alla olika idrotter där anläggningar, bidragssystem e.d. ska utvecklas. Man söker då ofta, som i det här fallet, kompetens med anknytning till idrottsrörelsen, d.v.s. bland dem som förstår verksamheternas innehåll.
 • -Park & Fritids tjänstemän känner entreprenören i fråga (med företaget Teknisk Fantasi AB), sedan minst 6 år kopplat till en rad förtroendeuppdrag inom idrotten i Nacka. Hon har varit ordförande i Nacka Ridklubb, har under flera år varit med i styrelsen för Nacka Idrotts Allians (NIA, idrottsföreningarnas paraplyorganisation) och är sedan våren 2011 ordförande i NIA, sitter med i huvudstyrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening (SIF) mm. Hon är också sedan flera år aktiv regionalt inom idrotten genom distriktsstyrelsen för SISU Idrottsutbildarna. Tjänstemännen har genom åren sett denna entreprenörs kompetens med den lite ovanliga kombinationen idrott, event, bygg och utredning.
 • -Park & Fritid anser att man väl fått det man efterfrågat och till konkurrenskraftig kostnad för kommunen. För både verksamhetsresultat och ekonomi har den valda lösningen varit bästa tänkbara. Sett till timpriser i offerterna konstateras att flera av kommunens ramavtalskonsulter inom jämförbara områden kräver högre ersättning för utfört arbete.
 • -Vill man veta mer om vad företaget Teknisk Fantasi AB gör så titta gärna på www.tekniskfantasi.se . Hon har drivit företaget sedan 1984, varav sedan 1987 som aktiebolag.
 • -Upphandlingarna följer Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Teknisk Fantasi AB har fått offertförfrågningar från Park & Fritid, som man svarat på med anbud, som därefter prövats i en process. Enligt direktören för park, idrott och fritid finns allt dokumenterat på föreskrivet sätt. Interkontroller som gjorts av verksamheten visar också att man har mycket god ordning på sin administration av verksamheten.
 • -Gällande ett ärende har uppdragsgivaren Park & Fritid under arbetets gång lagt till nya moment i uppdraget på ett sätt som inte var förutsett när uppdraget inledningsvis gavs. Uppdraget kom att bestå av flera nya delar. Hade man från början varit klar över vilket sammantaget uppdrag man i slutänden ville få utfört så borde man kanske av formella skäl gjort en bredare förfrågan. Park & Fritid känner dock inte till någon motsvarande kompetens som kunde varit aktuell istället. Att ett uppdrag behöver vidgas senare i arbetet, på ett sätt som inte kunde förutses när uppdraget från början lades, är inte ovanligt även om man strävar efter att försöka förutse den totala omfattningen. Att, som i detta fall, ge konståkningen ett unikt och spännande stöd i utvecklingen – utan onödigt dröjsmål – har haft tjänstemännens fokus.
 • -Beskrivningen av omfattningen av uppdragen är medvetet överdrivet av NVP, som fått alla uppgifter av ansvarig direktör. I det sammantaget fakturerade beloppet ingår underleverantörer av bl.a. filmproduktion och redigering, ljus och ljud, professionell speaker, kostnader för transporter, trycksaker, förbrukningsmaterial mm, vilket sammantaget av tjänstemännen beräknats till en tredjedel av bruttofaktureringen. Att hålla isär ”konsultarvodena” från externa kostnader skulle dock givetvis göra att tidningens historia blir sämre när man i så fall inte längre kan prata om ”miljonjobb”.
 • -NVP påstår felaktigt att uppdrag lämnats att projektera ridanläggning, vilket är taget helt ur luften.
 • -Frågan om jäv är intressant och viktig. Den som fattar beslut eller bereder ärenden för beslut får givetvis inte ha någon nära relation till den som direkt berörs av ett beslut. Skulle ansvariga tjänstemän på Park & Fritid vara jäviga i ett fall som detta, så kan rimligen ingen politiker ha anhöriga som är anställda någonstans inom kommunens organisation eller har rätt att driva företag som lämnar anbud, som svar på offertförfrågningar från kommunen. Att den som bereder eller fattar beslut i en fråga inte får ha en nära relation till den man engagerar är naturligt, men när inte det föreligger – är några privatpersoner eller företagare ändå sådana som borde svartlistas inom kommunen p.g.a. sin beröring med någon beslutsfattare på helt annat ställe i kommunens organisation? En sådan svartlistning skulle dock givetvis vara diskriminerande och strida mot flera lagstiftningar. Alla personer och företag har rätt att bedömas på sakliga grunder – oberoende av vem de är privat. Beslutsfattare måste dock hålla sig till jävsreglerna, men det innebär inte att någon ska bli diskriminerad utan att annan beslutsfattare, som inte har en nära relation, träder in som beslutsfattare och gör bedömningen – ex.vis vilket företag som ska upphandlas eller vilken direkt medarbetare som ska anställas.
 • -Den lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö som citeras i artikeln säger vid förfrågan att han är upprörd över att han citeras utan att han, som han uppfattats utlovats av NVP, fått se det som påstås att han sagt innan tidningen trycktes. Han har inte till NVP velat uttala sig om just detta fall utan egen kunskap om ärendet utan har uttalat sig allmänt.
 • -Det är ofrånkomligt att könsrollstänkandet ser ut att spela in i ett sådant här sammanhang. För vissa är det helt klart inte möjligt för en kvinnlig företagare att få uppdrag utan att gå via sin manliga partner. Hade rollerna varit de ombytta, men ett kvinnligt kommunalråd och en manlig företagare och entreprenör, så hade säkert diskussionen varit en annan. Vi har således en bit kvar till ett jämställt samhälle – tyvärr!