Ny termin – i en ny skola för alla

Några gör i dagarna sin allra första skoldag. Andra kommer tillbaka efter ett långt sommarlov. Oavsett vilket så kommer alla till en ny skola. En   skola med nya riktlinjer, lagar och betygssystem. En skola som nu måste axla många människors förväntningar och krav.  Både från dig som elev, förälder, lärare men också  från   oss beslutsfattare.

Skolstarten är starten för en skola som genomgår de största förändringarna i modern tid tack vare Alliansregerigen. Några kanske frågar sig vad som egentligen kommer att förändras annat än betygsskalan?

I Nacka har vi länge haft stort fokus på behovet och vikten av en bra skola. En skola som ser, erkänner, stöttar och utmanar alla elever – varje dag. Vi har kommit en lång bit på väg och många tittar idag på Nackas skolor, men också på vår politiska styr-ning för att själva bli bättre.

För mig som politiker med ansvar och förtroende att vara med om att utveckla Nackas skolor ytterligare, är jag en av alla dem som har förväntningar på den nya skolan. Jag tror och hoppas att många av de nya lagarna kommer stärka och förbättra skolan för såväl elever och lärare, men mina förväntningar är egentligen större än de nya påbuden från utbildnings-
departementet i Rosenbad.

Mina förväntningar handlar om att vi tillsammans ska ta ytterligare ett steg närmare väldens bästa skola – för varje elev – varje dag. Till det ska vi ha den nya lagstiftningen som stöd men vi ska framför allt möta de utmaningar vi ser lokalt. Det handlar om att klara av att leverera förskoleplatser med hög kvalitet till Nackas yngsta medborgare.  En trygg och säker skola som samtidigt är modern och kan stimulera den nyfikna 8 åringar till mer än ordning och reda. En skola där pojkar och flickor får samma möjligheter att utvecklas. En skola där ingen elev lämnar skolan utan grundläggande kunskaper efter åren i grundskolan. Och ett gymnasium där eleverna får verktyg att möta morgondagens utmaningar.

För att göra det behövs mycket. Men jag lovar att göra mitt bästa – och jag hoppas du hör av dig om du har förslag på förbättringar.

Linda Norberg, M
Ordförande
Utbildningsnämnden Nacka

Så värnas Nackas naturreservat

Närheten till Stockholm är givetvis viktig, men många av Nackas invånare värdesätter närheten till naturen och möjligheten att vistas i skog och mark som en av de största fördelarna med att bo i Nacka.

-Nackas naturområden är fanatastisk resurs och en tillgång för alla som bor här eller som besöker Nacka. Inom Moderaterna och Alliansen tycker vi att det är viktigt att fortsätta att utveckla och värna Nackas naturreservat, därför finns numera Naturreservats-nämnden, säger Peter Zethraeus (M) som är dess ordförande. Nämnden har under våren jobbat med strategier och utbildning, bland annat har samtliga naturreservat besökts.

-Nu börjar arbetet med att jobba igenom alla reservatsföreskrifter. Uppdraget från Kommunfullmäktige är glasklart. Nämnden ska stärka allemansrätten och säkerställa att inga onödiga inskränkningar finns samtidigt som skyddet för viktiga naturvärden ska stärkas. En viktig prioritering för nämnden är att göra naturreservaten mera lättillgängliga. Det handlar både om information kring var reservaten finns och vilka sevärdheter som finns där, men också den fysiska tillgängligheten som
kollektivtrafik, parkerings-möjligheter och anvisade leder som passar olika grupper av besökare, förklarar Peter.

Världsekonomin sätter press också på Nacka

Det ekonomiska läget i världen med skuldkriserna i USA, Japan, stora delar av Europa och också på en del andra håll påverkar också Sveriges kommuner. Även om Sverige har starka offentliga finanser, ett framgångsrikt näringsliv, en kompetent regering och bra institutioner, regelverk och samhällsanda för att hantera ekonomin så slår den internationella nedgången tydligt. Hur bra vi än sköter Sverige, under ledning av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, så innebär världsekonomin att efterfrågan på svenska varor och tjänster minskar jämfört med om allt snurrar på. Därmed blir heller inte människors löneinkomster sammantaget lika stora som annars – och det påverkar direkt skatteinkomsterna för kommuner och landsting. Genom systemen för skatteutjämning spelar det heller inte så stor roll för t.ex. Nacka hur det går för just våra invånare inkomstmässigt. Man kan säga att alla landets       löneinkomster läggs i en påse och sedan beskattar varje kommun detta med sin skattesats. I Nacka är vi således beroende av att hela Sverige går bra – inte bara att vi fortsätter att bidra till låg arbetslöshet och bra inkomstutveckling för nackaborna.

Sämre  prognos nu inför 2012

Nyligen kom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en ny prognos för nästa år (2012). Där tvingas man justera ned bedömningen av skatteinkomsterna. I våras var bedömningen att den samlade skatteinkomsten skulle öka med 4,2 %. Ökningen består av en kombination av löneökningar, utveckling av sysselsättning och arbetslöshet samt befolkningsutvecklingen i landet. Nu är prognosen nedjusterad till 3,5 % och dessutom vet vi inte alls hur världsekonomin och läget i Sverige fortsätter att utvecklas inför 2012. Det mesta talar dock för ett sämre utfall än tidigare bedömts.

Tufft få ihop en bra budget i Nacka 2012

-I Nacka har vi moderater ständigt   jobbat  för en  välskött ekonomi med bland landets lägsta kommunalskatt kombinerat med hög kvalitet och bra omfattning av verksamheterna.Detta har krävt ständigt hårt arbete, effektivitet och sunda prioriteringar – men ingen dumsnålhet säger kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M).

-Nu talar allt för att det blir besvärligt att få ihop budgeten för 2012 så som vi skulle önska. Helt klart kommer en hel del planerade satsningar behöva omprövas, men också en del pågående verksamhet. Skolan, förskolan och äldreomsorgen sätter vi dock alltid främst avslutar Erik Langby sin kommentar.

Förskolan behöver fler starka ägare

Fler aktörer behöver vara med och bygga ut förskolan så att alla barn kan få en plats, skriver Linda Norberg, Moderaterna i Nacka och Robert Thorburn, Sveriges Fristående Förskolor.

Runt om i landet råder det stor brist på förskoleplatser. Många kommuner letar med ljus och lykta efter aktörer som kan hjälpa dem att lösa platsbristen så att man kan leva upp till medborgarnas förväntningar om en trygg och kvalitativ barnomsorg.

Läs hela

Låga kostnader för politiker i Nacka

I en undersökning gällande nettokostnader för den politiska verksamheten som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort hamnar Nacka kommun på plats 242 av 290. I Nacka kostar den politiska verksamheten 505 kr per invånare och år. Det kan jämföras med Stockholms stad som ligger på 524 kr. Mest kostar den politiska verksamheten i Pajala med 1631 kr och minst i Malmö med 317 kr. Förutom arvoden till politikerna inkluderar SKL kostnader för allmänna val, kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, lokaler, utskick av handlingar, stöd till politiska partier, överförmyndarverksamhet samt administration direkt kopplad till politiken.