Klartecken för T-bana till Nacka


En politisk överenskommelse har idag slutits om att genomföra en förstudie för en kapacitetsstark tunnelbanesträckning till Nacka. Bakom överenskommelsen står Stockholms läns landsting, Stockholm stad samt Nacka och Värmdö kommuner. Tack vare detta rycker Nackas T-baneförbindelse allt närmare.

Tunnelbana till Nacka kan bli verklighet när olika alternativ undersökt och prövats enligt miljöbalken och järnvägslagen. Det alternativ som är prioriterat i den politiska överenskommelsen är en sträckning från Kungsträdgården till Nacka Forum via östra Södermalm, Hammarby Sjöstad, Sickla och Järla sjö.

–          Ett växande län behöver en växande kollektivtrafik. För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs att vi knyter ihop länet genom investeringar i kollektivtrafiken. Tunnelbana till Nacka är ett angeläget projekt som har stor positiv betydelse för hela trafiksystemet. Projektet minskar trängseln vid Slussen och leder till att hela tunnelbanesystemet utnyttjas bättre, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholm läns landsting.

–          Det här är ett historiskt steg för Nacka och ett viktigt initiativ för hela regionen. En fortsättning av blå linjen till Nacka öppnar en kommunikationslänk som nackaborna har stor nytta av men som också underlättar utvecklingen av hela regionen. Projektet skapar möjlighet att bygga nya bostäder för totalt 40 000 personer med god tillgång till tunnelbana och det underlättar för människor att åka kollektivt istället för att åka bil, säger Erik Langby (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

–          En tunnelbaneutbyggnad via Hammarby Sjöstad gör vardagen lättare för alla stockholmare. Pendlingsmöjligheterna förbättras och framkomligheten blir bättre till nytta för alla som bor och verkar i vår stad, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

–          Projektet är bra för Värmdö. Om det genomförs får värmdöborna närmare till tunnelbanenätet och fler alternativ där buss och tunnelbana ansluter. Det är viktigt för hela regionen eftersom Värmdö är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, säger Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Förstudien finansieras gemensamt av landstinget, Stockholm stad och Nacka kommun och beräknas kosta 20 miljoner kronor. Dagens beslut är resultatet av en skriftlig politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholm stad samt Nacka och Värmdö kommuner. En politisk styrgrupp kommer att tillsättas som får i uppdrag att följa arbetet med förstudien. I den styrgruppen kommer representanter för oppositionen att beredas plats.

Läs mer:

Politisk överenskommelse_T-bana Nacka

DN Debatt

Aftonbladet

NVP

Så fungerar äldreomsorgen i Nacka

I Nacka kommun finns inga lägsta prisupphandlingar på äldreboenden, istället får de äldre själva välja boende. Resultatet av detta är att över 90 procent av de som bor på äldreboende i Nacka är nöjda.

I Nacka kommun får de äldre själva välja boende. Om ett företag uppfyller kommunens krav så får man öppna äldreboende i Nacka. Kommunen garanterar dock inga vårdtagare. De olika äldreboendena får själva konkurrera om de boende med kvalitet och utbud. Denna modell gör att de äldre och deras behov hamnar i centrum förklarar Eva Öhbom Ekdahl (M), ordförande i Social- och Äldrenämnden i Nacka. Om en person behöver äldrevård gör kommunen en bedömning av kostnaden för vården. Därefter får personen en ”check” som hon eller han kan använda på valfritt äldreboende i Nacka. Beroende på hur stort behov av vård personen har så varierar checkbeloppet. Om
vårdbehovet skulle öka finns också möjlighet att göra en ny bedömning, som täcker eventuella ökade vårdkostnader.

Fördelen med Nackas modell är att makten flyttas till de äldre som själva eller tillsammans med anhöriga väljer boende menar Eva. Idag finns det 14 olika boenden och de
allra flesta får plats på sitt förstahandsval. Skulle man inte vara nöjd med sitt boende finns möjligheten att byta boende. De allra flesta är dock väldigt nöjda och de få byten som sker handlar nästan alltid om personer som inte fått sitt förstahandsval.

Kommunens viktigaste uppgift blir att säkra kvaliteten. Kommunen undersöker att nystartade äldreboende uppfyller Nackas högt ställda krav. Kvaliteten kontrolleras kontinuerligt på samtliga boende oavsett om de är privata eller kommunala. En viktig del i kvalitetsarbetet är de återkommande enkäter som kommunen genomför där de boende själva bedömer sina respektive boenden. Över 90 procent anger att de är nöjda.

-Eftersom de boende själva väljer boende och kan byta så hamnar de i fokus och har därmed makten, därför går det inte att fuska med kvaliteten utan att det upptäcks säger Eva Öhbom Ekdahl.

Utmaning ska skapa fler sommarjobb

Ylva Sandström (M) pratar sommarjobb med Petra Andersson från Birgittas Bageri

I sommar kommer Nacka kommun att erbjuda 300 sommarjobb för ungdomar mellan 16- 18 år inom sin egen verksamhet. Samtidigt utmanar kommunen och Arbetsförmedlingen Nackas företagare att erbjuda ytterligare 300 sommarjobb.

-Av erfarenhet vet vi att det alltid är större efterfrågan än utbud när det gäller sommarjobb, därför hoppas jag att Nackaföretagarna kan bidra. Hittills har responsen bland företagarna varit väldigt positivt säger Ylva Sandström (M), vice ordförande i Arbets- och företagsnämnden.

Nacka behöver tunnelbana nu!

-Vi vill gärna hjälpa till att minska bostadsbristen i regionen, men då måste det byggas en tunnelbana så att vi kan tillgodose både nuvarande och framtida resbehov. En tunnelbaneutbyggnad till Nacka skulle förse 80 000 människor med miljövänlig, spårbunden kollektivtrafik säger kommunalråd Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka.

Nacka växer vilket ställer ökade krav på bättre kollektivtrafik. Kommunens utredningar och prognoser visar på ett kraftigt ökat resbehov. Antalet resenärer i Nacka uppfyller redan idag de krav som SL ställer för att en utbyggnad av tunnelbanan ska kunna komma ifråga. Moderaterna och Alliansen har därför uppmanat Landstingets trafiknämnd, som bestämmer i frågan, att gå vidare med planerna att bygga ut tunnelbanan till Nacka.

Nacka kommun ser stora möjligheter att bygga fler bostäder, främst genom att förtäta redan befintliga lägen på Sicklaön, från Danvikstull till centrala Nacka. Totalt rör det sig om 18 000 nya bostäder i Nacka, och bostäder är något som människor i Stockholms-området behöver. Många av dessa planerade bostäder förutsätter en utbyggnad av tunnelbanan.

Den idéskiss på tunnelbana till Nacka som finns går ut på att den blå
linjen förlängs från Kungsträdgården till östra Södermalm och Hammarby Sjöstad och sedan vidare till Sickla Köpkvarter och Nacka Forum. Moderatledda Stockholms stad välkomnar också en östlig utbyggnad av tunnelbanan som en viktig del i sin tillväxtstrategi.

En utbyggnad av tunnelbanan skulle kosta någonstans mellan 11 och 16,5 miljarder kronor och själva genomförandetiden från byggstart beräknas ta ca 7-8 år. Men som det ser ut i dagsläget har SL inga planer på att bygga ut tunnelbanan före år 2020.

-Vi kan inte vänta 20 år på tunnelbanan!. Nackamoderaterna  Redan idag har många Nackabor svårt att få ihop vardagspusslet på grund av köer och otillfredsställande kollektivtrafik, vilket inte är acceptabelt. Tusentals framtida arbetsplatser och bostäder i centrala Nacka strax utanför Stockholms innerstad står nu på spel, säger Cathrin Bergenstråhle.