Pressmeddelande

Pressmeddelande

 

Program för Morningside marina tillstyrkt

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på onsdagens sammanträde att tillstyrka förslag till planprogram för Morningside Marina.  Nämnden beslutade också att detaljplanearbetet ska inledas med en trafikutredning Saltsjöbadsvägen, samt att stor vikt skall läggas vid gestaltningen av byggnaderna så att de smälter in i miljön och tillför ett positivt värde för området.

– Det var de positiva effekterna för miljön och trafiksäkerheten som avgjorde ärendet säger Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle (M).

– Trafiksäkerheten förbättras på Saltsjöbadsvägen genom att gång- och cykelbana anläggs. Bullret från Saltsjöbanan minskar genom bullerplank, vilket kommer att ge positiva effekter över ett stort område. Kommunalt VA kommer att dras till området som idag saknar detta. Ett förorenat och avspärrat strandområde saneras och görs tillgängligt för allmänheten med promenadstråk utmed vattnet. Allt detta finansieras genom projektet utan kostnader för kommunen eller skattekollektivet.

Det förslag som antogs var nedskalat i storlek jämfört med det hårt kritiserade förslaget som redovisades under samrådet.

Nästa steg är att Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget och bedöma om programmet ska antas. I så fall kommer ett detaljplanearbete  inledas i början av 2013.

Pressmeddelande

Bejaka utveckling och värna det unika!

Går det att bevara en kommuns särprägel och samtidigt
låta den växa i framtiden? Ja det går, det visar Nackas nya
översiktsplan som främst tar upp den byggda och naturliga
miljön i Nacka.
Den har en genomtänkt strategi för att klara den till synes omöjliga
ekvationen; att bejaka utveckling och tillväxt samtidigt som vi värnar
de unika kvalitéerna. Vi ska bygga stad, med tusentals nya bostäderoch arbetsplatser, utveckla kommundelscentrum och samtidigt värna naturen och kulturmiljön. En stark tro på vikten av en långsiktigt hållbar utveckling är utgångspunkten. Vårt framtida Nacka är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart.
Arbetet med Nackas översiktsplan har pågått i tre år och planen grundas på ett gediget faktaunderlag med statistik, prognoser, utredningar och inventeringar och, inte minst, ett aktivt deltagande från Nackas invånare.

Översiktsplanens fyra stadsbyggnadsstrategier är mycket konkreta; vi ska bygga en tätare och blandad stad på Västra Sicklaön. Stockholms täta stadsmiljöer får växa över kommungränsen och in i Nacka. Södermalm växer ut via Danvikstull och Hammarby sjöstad och når de nya stadsdelarna i Finnboda, Kvarnholmen, Sickla och centrala Nacka. Stockholm stad har också formulerat en vision om den gröna promenadstaden.

Jag ser gärna att den gröna promenadstaden växer in i Nacka stad, strandpromenader, gång- och cykelstråk med park- och lekmiljöer är viktiga inslag när centrala Nacka växer.

Vi behöver ett komplett transportsystem med både tunnelbana och en förlängd tvärbana från Hammarby sjöstad till Sickla. Tunnelbanan ska dras till Nacka Forum, gärna med en uppgång i Nacka strand. I nästa steg behöver tunnelbanan dras till Orminge. Den östliga förbindelsen norrut är också nödvändig när Nacka växer.

Nacka har sina kommundelar med olika karaktär. De lokala centrumen i kommunen ska utvecklas och erbjuda en bra närservice. Fler bostäder och verksamheter behövs. Våra centrummiljöer ska vara trivsamma, levande och trygga och erbjuda naturliga mötespunkter i form av handel, kultur, föreningsliv och bra kollektivtrafik. Den fjärde strategin handlar om att bevara, förvalta och utveckla Nackas natur, kulturmiljö och kustområden. Naturen ska förvaltas och skötas på ett sätt så att både människors tillgång till den ökar och naturvärden stärks. Vissa läser in en motsättning i detta och tror att man måste välja och undrar om vi ska ha naturen för naturens skull eller för människornas? Naturen ska vara tillgänglig och öppen för alla. Genom naturupplevelser och information skapas förståelse för naturen och djurens behov och livsförutsättningar. Ju mer vi är ute i naturen, desto bättre mår vi och desto mer värnar vi om den.

Fotograf: Håkan Lindgren
Fotograf: Håkan Lindgren

Välkommen till Nacka!

Cathrin Bergenstråhle (M)

Kommunalråd och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka