Lärarna vinnare i Nackas budget

Lärarna vinnare i Nackas budget

I Nacka har kommunen en ambition att erbjuda världens bästa skolor, för alla elever varje dag. Nästa år genomför Nacka en rekordsatsning på skolan för att särskilt kunna satsa på lärarna.

– Vi vet att lärarnas roll i klassrummet är viktig för elevernas förutsättningar att känna trygghet och nyfikenhet att lära. Vi vill att Nackas skolor ska kunna rekrytera och behålla de bästa lärarna och satsar därför särskilt på det i budgeten, säger Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.

 

Under många år har Moderaterna arbetat målmedvetet för att driva utvecklingen av kvalitativa skolor, oavsett huvudman, vilket har resulterat i flera utmärkelser och goda resultat. När eleverna i Nacka avslutade terminen i våras var resultaten bland de bästa någonsin och i jämförelse med andra kommuner ligger Nackas elever i topp. Nackas höga ambitioner för skolan fordrar både pengar och fortsatt fokus på kunskapsuppdraget.

 

Nästa år höjer Alliansen i Nacka utbildningsnämndens budget med 100 miljoner kronor för att särskilt kunna satsa på lärarna. Skolpengen för grundskolan höjs med 4,5 procent. De ökade resurserna ska bidra till mer tid i klassrummen, fortbildning, nära kontakter med forskningen och högre lön för duktiga lärare.

 

Många andra moderatledda kommuner visar på liknande sätt att de inte bara pratar om att förbättra skolan, utan omsätter orden i handling. Lärarförbundet presenterade tidigare i år en granskning av lärarlönerna i landet där det visade sig att S-kommuner ligger lägre än genomsnittet. Samtidigt redovisas ofta sämre resultat i S-kommunerna.

– Huvudansvaret för skolan ligger hos kommunerna och det är bekymmersamt att så många S-styrda kommuner struntar i att ta sitt ansvar. Vi får aldrig hamna i en situation där vi som aktivt prioriterar skolan tvingas hålla tillbaka för att andra inte vill investera i barn och ungas framtid. Likvärdigheten måste bygga på att alla strävar efter att ge eleverna världens bästa skola, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

 

För mer information

Linda Norberg (M), ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka

linda.norberg@nacka.se, 0704-31 90 17

 

Mats Gerdau (M), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka

mats.gerdau@nacka.se, 0704-31 92 00

 

 

 

 

Moderaterna höll arbetsstämma i Norrköping 17-20 oktober 2013

Moderaterna höll arbetsstämma i Norrköping 17-20 oktober 2013

Den 17-20 oktober 2013 höll Moderaterna arbetsstämma i Norrköping. Partistyrelsen, 200 ombud från hela landet som hade valts av förbunden och många engagerade medlemmar samlades för fyra dagars politisk diskussion. Moderaternas fortsatta förnyelse, utvecklingsarbete och framtidsförslag för hela Sverige stod i fokus. Moderaternas valsedel till Europaparlamentsvalet nästa år fastställdes även.

 

 

Från Nacka var kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och kommunalrådet Eva Öhbom Ekdahl på plats som valda ombud.

– Det var en framtidsinriktad stämma med god stämning. Skolfrågorna fick stort utrymme och vi moderater diskuterade innehåll och lösningar, medan andra klamrar sig fast vid att prata om driftsform. I går presenterade vi i Alliansen i Nacka budgeten för nästa år och den innehåller en skolsatsning på 100 miljoner kronor för att kunna stärka lärarna ytterligare. Det är ett tydligt exempel på att vi dessutom inte bara pratar om innehållet i skolan utan även genomför konkreta satsningar, säger Mats Gerdau.

 

Mats Gerdau hade lagt ett förslag om att alla äldre ska ha lagstadgad rätt till valfrihet i hemtjänsten. Det fick han med sig stämman på – och stämmoordföranden konstaterade att beslutet hade fattats med en ”mördande majoritet”. Partistyrelsens ursprungliga förslag innebar att kommunerna skulle ha fått mer inflytande än individen. Eva Öhbom Ekdahl, som är ordförande i Social- och äldrenämnden i Nacka var aktiv i debatten under stämman och är nöjd över beslutet.

– Valfriheten för äldre ska inte vara beroende av var i landet man bor. I Nacka har vi ett välfungerande kundval inom hemtjänsten och det känns roligt att stämman fattade beslutet om att äldre ska få lagstadgad rätt att välja hemtjänst, säger Eva Öhbom Ekdahl.

 

Statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt avslutade stämman med ett tal på söndagen där han tog sikte på valseger 2014. Talet finns tillgängligt här. På Moderaternas hemsida finns också en intervju med Fredrik Reinfeldt om att alla behövs.

Handlingarna och mer information från stämman finns på Moderaternas stämmoblogg.

 

 

Media om beslutet för valfrihet i hemtjänsten

”Jag vill ge de äldre rättigheter, precis samma rättigheter som föräldrar har att välja skola till sina barn, precis som vi patienter har rätt att välja vårdcentral, sa Mats Gerdau.” Sveriges Radio (18/10-13).

 

”Det finns alldeles för många äldre som inte vill vara i händerna på den kommunala verksamheten. Det här handlar lika mycket om att kunna välja bort som att kunna välja, säger riksdagsledamoten Mats Gerdau, som var den som lade det yrkande som vann.” Svenska Dagbladet (18/10-13).

 

”Det här känns som en vinst för mig och en vinst för de äldre, nu kommer de förhoppningsvis välja äldreomsorg. Man ser att många äldre i dag som är maktlösa när de behöver hjälp. Då måste de kunna påverka själva vem som ska göra det, säger Mats Gerdau efter beslutet.” Expressen (18/10-13).

 

”Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka, fick med sig stämman på att äldre som behöver hemtjänst ska ha rätt att välja anordnare.” Expressen (19/10-13).

 

 

Pressmeddelande: Alliansen satsar för hållbar tillväxt och framtid i Nacka

Pressmeddelande: Alliansen satsar för hållbar tillväxt och framtid i Nacka

Pressinformation

2013-10-21

 

 

 

 

 

 

Alliansen satsar för hållbar tillväxt och framtid i Nacka

Nästa år genomför Alliansen i Nacka en rekordsatsning på skolan om 100 miljoner kronor. I budgeten för 2014 stärker Alliansen även resurserna till det sociala arbetet med 53 miljoner kronor, satsar 37 miljoner extra på natur och friluftsliv och ökar resurserna med 16 miljoner för kultur och fritid. Med i budgeten finns investeringar i en ny Tattbybro och planering för nya simhallar. Alliansen har avsatt särskilda medel för att Nacka kommun ska kunna underlätta framkomligheten när ombyggnaden av Slussen väntas starta nästa år.

 

Stockholmsregionen växer och Nacka bygger stad med visionen om att den ska vara tät, blandad och att det ska vara nära till naturen. Tillväxten är en förutsättning för jobb, välfärd och utveckling. När Nacka får nya invånare blir det fler som betalar skatt och delar på gemensamma kostnader. Samtidigt ökar behovet av nya investeringar. Under 2013 har Alliansen bland annat tagit fram en långtidsprognos för ekonomin och en översiktsplan för en hållbar framtid i hela Nacka. Alliansens budget för 2014 innehåller flera satsningar med fokus på Nackas utveckling.

 

– För oss i Alliansen är det grundläggande att ta ansvar för ekonomin och planera långsiktigt. När Nacka växer får vi mer resurser att genomföra satsningar för framtiden. För oss är det självklart att prioritera skolan och barn och ungas framtid. Det handlar om att stärka Nackas duktiga lärare som eleverna möter i klassrummen, och om att ge resurser till friluftsliv och fritidsverksamhet. Tryggheten i vardagen för våra äldre är också betydande. Nacka ska vara en plats där man kan känna sig hemma hela livet, säger Alliansens ledande företrädare.

 

Rekordsatsning på skolan – 100 miljoner till lärare och elever

Nackas ambition är att ha världens bästa skola, för alla elever varje dag. Lärarnas roll i undervisningen är central och mötet i klassrummet är avgörande för utbildningens kvalitet.

 

 • Nästa år höjer Alliansen utbildningsnämndens budget med 100 miljoner kronor, vilket innebär att Nacka är en av de kommuner i landet som satsar mest på skolan. Skolpengen för grundskolan höjs med 4,5 procent.

 

Syftet är att stärka lärarna och ge eleverna förutsättningar att förbättra redan goda resultat. Alliansen vill att Nackas skolor ska kunna rekrytera och behålla de bästa lärarna för att kunna ge alla elever möjlighet att lära och växa. De ökade resurserna ska bidra till fortbildning, nära kontakter med forskningen och högre lön för duktiga lärare.

 

Stärkt socialt arbete för 53 miljoner

Nästa år avsätter Alliansen 53 miljoner kronor mer för att stärka Nacka kommuns resurser för sociala insatser. Det handlar om att trygga vardagen för äldre genom fler omsorgsplatser och fler hemtjänsttimmar, samt höjd ersättning till utförare. Mer resurser ges också till insatser kopplade till en ny strategi mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

 • Checken för särskilt boende höjs med 3 procent för att garantera ett gott omhändertagande.
 • Checken för hemtjänst höjs med 1,5 procent.
 • Drogförebyggande insatser för 1 miljon kronor.

 

37 miljoner för att utveckla grönområden och friluftsliv

För Alliansen är det viktigt att både ta ansvar för bostadsbyggande och natur. I budgeten för 2014 föreslås 37 miljoner kronor i satsningar på natur och friluftsliv under de kommande tre åren, 2014-2016. Det handlar om renovering av motionsspår, skötsel av naturmark och sjöar, och om investeringar i naturreservat, i syfte att värna, utveckla och tillgängliggöra Nackas fantastiska natur.

 

Rikare fritids- och kulturliv för 16 miljoner

Alliansen satsar för att komplettera Nackas breda utbud av kultur- och fritidsverksamhet. Sammantaget får fritidsnämnden och kulturnämnden 16 miljoner kronor mer nästa år.

 • Nackas välbesökta bibliotek kommer att få ökade resurser på en halv miljon kronor för att göra inköp av media.
 • Höjning av musikchecken på 2 procent.
 • Underhåll av lekplatser och konstgräsplaner.
 • Fritidsverksamhet för ungdomar.
 • Nya kulturavtal med Folkets Hus i Fisksätra och Orminge och Kulturknuten i Älta.

 

Förbättrad framkomlighet – 1 miljon för insatser under Slussens ombyggnad

Bygget av Kvarnholmsbron, förlängning av tvärbanan till Sickla, nya Skurubron, upprustning av Saltsjöbanan och förhandlingar om tunnelbanans utbyggnad till Nacka är arbete som pågår för att förbättra framkomligheten i Nacka. Nästa år väntas ombyggnaden av Slussen starta och Alliansen har avsatt en miljon kronor för särskilda insatser som ska underlätta framkomligheten under tiden, bl.a. infartsparkeringar, trafikomläggning och information. Under 2014 ska också Cykelstaden Nacka förverkligas, bl.a. med snabbcykelbana mellan Nacka Forum och Sickla.

 

Nya återvinningscentraler, ny Tattbybro och nya simhallar i Orminge och Saltsjöbaden

Ytterligare flera större investeringar finns med i budgeten för 2014, bland annat följande:

 • Utbyggnad av återvinningscentraler.
 • Byggnation av ny Tattbybro.
 • Förstudie av simhallar i Orminge och Saltsjöbaden.

 

För mer information

Mats Gerdau (M), kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

mats.gerdau@nacka.se, 0704-31 92 00

Stefan Saläng (FP), kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen

stefan.salang@nacka.se, 0704-31 96 30

Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande i Kulturnämnden

hans.peters@nacka.se, 0704-31 83 47

Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd och ordförande i Arbets- och företagsnämnden

jan-eric.jansson@nacka.se, 0704-31 92 25

 

Invigning av Visionsverkstaden och inbjudan till dialog om framtidens Nacka

Invigning av Visionsverkstaden och inbjudan till dialog om framtidens Nacka

Visionsverkstaden invigdes i dag i Sickla köpkvarter av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Visionsverkstaden är en mötesplats mellan medborgare, politiker och tjänstemän i Nacka kommun för visionsarbetet när Nacka växer och bygger stad.

Läs mer om vad du kan göra i Visionsverkstaden på Nacka kommuns hemsida. Där finns även information om utvecklingen och arbetet med att bygga stad i Nacka.

 

 

 

 

 

 

Företrädare för Moderaterna i Nacka kommer att finnas på plats i Visionsverkstaden vid flera tillfällen under kommande veckor för att samtala om Nackas framtid med intresserade Nackabor. Mats Gerdau kommer att vara i Visionsverkstaden  under följande tider:

Onsdag 23 oktober kl.17.00-19.00

Fredag 25 oktober kl.17.00-19.00

Tisdag 29 oktober kl.11.00-13.00

Torsdag 31 oktober kl.15.00-17.00

 

Visionsverkstaden finns vid Bankomattorget, mitt i gallerian i Sickla köpkvarter.

Välkommen!

 

 

Pressmeddelande: Alliansen satsar för hållbar tillväxt och framtid i Nacka

Pressmeddelande: Alliansen satsar 37 miljoner på natur och friluftsliv i Nacka

Pressmeddelande

2013-10-17

Alliansen satsar 37 miljoner på natur och friluftsliv i Nacka

Nästa år genomför Alliansen en storsatsning på 37 miljoner kronor för att utveckla grönområden och tillgängliggöra naturen för alla Nackabor. Nya hundrastgårdar, bryggor och utegym, strandpromenad i Svindersvik, inrättande av Trollsjöns naturreservat och en ny lekplats i Duvnäs Utskog är några av investeringarna i natur och friluftsliv som finns med i Alliansens budgetförslag för 2014.

– Det ska bli ännu roligare och trevligare att vara utomhus i Nacka. För oss i Alliansen är det viktigt att naturen är lättillgänglig för alla Nackabor. Vi vill genomföra den här satsningen för att skydda vår unika naturmiljö när kommunen växer och det byggs mer. Vi vill också underlätta för invånarna att komma ut och nyttja den fantastiska natur vi har i Nacka, säger de ledande företrädarna för Alliansen i Nacka.

Närheten till naturen uppskattas av många Nackabor och är också en av anledningarna till att fler väljer att flytta till kommunen. Nacka växer och visionen är att bygga en tät och blandad stadsmiljö i kommunens centrala delar. För Alliansen är det viktigt att samtidigt ta ansvar för och utveckla Nackas grönområden i arbetet för en hållbar framtid i Nacka. Det handlar om både bostäder och natur, inte antingen eller.

I budgeten för 2014 föreslår de fyra allianspartierna totalt 37,15 miljoner kronor i satsningar på natur och friluftsliv under de kommande tre åren, 2014-2016. Till skötsel och underhåll avsätts totalt 12 miljoner kronor och till nya investeringar avsätts totalt 25,15 miljoner.

 • Renovering av motionsspår, underhåll av konstgräsplaner och lekplatser, samt en stor satsning på skötseln av naturmark, sjöar och naturreservat återfinns inom ramen för skötsel och underhåll.
 • Nya hundrastgårdar, nya bryggor, ny lekplats i Duvnäs Utskog, strandpromenad i Svindersvik, utegym, upprustning av Fisksätra Holme, förstudie av vattenåtgärder och inrättande av Trollsjöns naturreservat är några av de nya investeringar som Alliansen vill genomföra.
 • Ett område som Alliansen särskilt prioriterar är utvecklingen av naturreservaten. I Nacka finns det i dag tolv naturreservat och snart blir Trollsjön det trettonde. Arbetet pågår med att fullfölja Skuruparken som naturreservat. För nästa år avsätts också medel för att ta fram underlag för fler nya reservat som ska inrättas för att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden.

För mer information

Mats Gerdau (M), kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

mats.gerdau@nacka.se, 0704-31 92 00

Stefan Saläng (FP), kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen

stefan.salang@nacka.se, 0704-31 96 30

Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande i Kulturnämnden

hans.peters@nacka.se, 0704-31 83 47

Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd och ordförande i Arbets- och företagsnämnden

jan-eric.jansson@nacka.se, 0704-31 92 25