Svar ang. bussterminalen vid Slussen

Svar ang. bussterminalen vid Slussen

Det har kommit till vår kännedom att Stockholms Handelskammare anser att en bussterminal vid Slussen för Nacka- och Värmdöresenärer är ”överflödig” när tunnelbanan byggts ut till Nacka Centrum. Vi vill från våra kommuners sida kraftigt opponera oss mot detta.

Nacka och Värmdö tillhör landets mest expansiva kommuner. Vi är attraktiva kommuner där det byggs mycket. En förutsättning för att kunna bygga både bostäder och arbetsplatser är självklart att trafiken fungerar och flyter smidigt. Det har inte minst Handelskammaren förtjänstfullt lyft fram. Förbättrade kommunikationer är en förutsättning för sydostsektorns fortsatta tillväxt. I flera regionala analyser konstateras allvarliga flaskhalsar i befintlig infrastruktur, som idag hämmar utvecklingen.

En tunnelbaneutbyggnad är helt bärande för Nackas möjlighet att växa och bygga en tät och blandad stad på västra Sicklaön med 14 000 bostäder och tusentals arbetsplatser. Men även övriga delar av Nacka och hela Värmdö växer så det knakar. Befolkningen i Värmdö beräknas uppgå till 50 000 invånare år 2030 vid låg tillväxttakt och till 65 000 vid hög takt. Nackas befolkning antas öka till minst 130 000 år 2030. Tunnelbanan ska svälja en stor del av resandebehovet, men det finns en rad skäl till att vi även i framtiden behöver en omfattande busstrafik in till Stockholm. Här är några av skälen:

  • Om alla bussar från Nacka och Värmdö skulle gå till Nacka Centrum i stället för till innerstaden, så skulle den nya grenen på tunnelbanan lida av kapacitetsbrist redan från start. I högtrafik skulle det knappast finnas utrymme för nya påstigande i Hammarby Sjöstad och Sofia.
  • Boende på Värmdö och i Boo skulle få betydande försämringar i restider vid byte i Nacka Centrum, jämfört med direktbussar till Slussen. Det känns inte försvarbart när ambitionen är att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, men kortare restider och bekvämare resor.
  • Även om en del Värmdöbor skulle göra omstigningar till tunnelbana kommer det stora flertalet att åka direktbuss till Slussen då det är en smidigare lösning och kortare restider.
  • Boende på Kvarnholmen och i Älta ska inte behöva åka österut (”bakåt”) för att ansluta till tunnelbanan. Även detta skulle innebära längre restider.
  • T-centralen blir överbelastad om de flesta resenärer från Nacka och Värmdö som ska söderut måste passera där. Resandet måste spridas ut på fler stationer.

Bedömningen är att man initialt behöver en terminalfunktion vid Slussen med något färre påstigningsplatser än idag, när tunnelbanan till Nacka tagits i bruk. Därtill behövs platser för avstigning och bussar som ”väntar” på att få åka. Sen ökar behovet år efter år. Vare sig Nacka eller Värmdö tänker sluta utvecklas efter tunnelbanans förlängning till Nacka Centrum. Vår bedömning är att bussterminalen vid Slussen relativt snart efter 2030 behöver ha minst dagens kapacitet. Nu gäller det alltså att tänka långsiktigt.

För Nacka och Värmdö kommer Saltsjöbanan, Tvärbanan, bussarna till Slussen samt tunnelbanan att bilda ett kollektivtrafiksystem som behövs som helhet för att klara den tillväxt som vi planerar och som Handelskammaren också i olika sammanhang efterlyst.

Vi hoppas att Handelskammaren i och med detta inser behovet av en bussterminal vid Slussen med tillräcklig kapacitet och stödjer oss som vill ha långsiktig tillväxt.

 

Vänliga hälsningar

Mats Gerdau                                             Monica Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande           Kommunstyrelsens ordförande

Nacka kommun                                        Värmdö

Nackas betyg står sig bra i konkurrensen

Nackas betyg står sig bra i konkurrensen

Skolverkets officiella betygsstatistik för våren 2013 visar många positiva tendenser för Nackas elever – både över tid och i jämförelse med riket och länet. Trots en svag nedgång i genomsnittligt meritvärde för åk 9 står sig Nackas resultat mycket väl vid en jämförelse med andra kommuner. Endast två kommuner i länet, Danderyd och Lidingö, har högre meritvärde än Nacka. Det är även fler som fullföljer gymnasiet och fler som börjar på högskolan inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.
Nackas betygsgenomsnitt högre än riket
Nackas genomsnitt ligger ungefär en och en halv betygspoäng över riket i flertalet ämnen. Men i matematik, samhällskunskap och idrott och hälsa ligger Nackas genomsnitt två betygspoäng över riket. Det är i huvudsak samma mönster i betygen för åk 6 och åk 9.- Nackas elever, lärare och skolor visar återigen att en kunskapsfokuserad skolpolitik gör skillnad både i faktiska och jämförbara resultat men också att det leder vidare till högre studier eller jobb. Jag är stolt över allas insatser och övertygad om att vi kan fortsätta göra Nackas skolor ännu bättre – för alla behövs, säger Linda Norberg (M) utbildningsnämndens ordförande.
Skillnad i resultat för elever med olika bakgrund
Elever med utländsk bakgrund i Nacka har i genomsnitt högre resultat än elever med utländsk bakgrund i Stockholms län.Gymnasieskolan – fler elever fullföljer gymnasiet
Fyra av fem elever fullföljer gymnasiet – andelen elever som fullföljer har ökat under de senaste åren. Nackas andel ligger de senaste åren över länets och rikets nivå.Efter gymnasiet – fler unga börjar på högskolan inom tre år
Av eleverna folkbokförda i Nacka som slutförde en gymnasieutbildning 2010 började 59 procent på högskolan inom tre år. Andelen har ökat bland Nackas unga flera år, och ligger nu klart över länet och riket.

Jämförelse mellan resultat på nationella prov och slutbetyg i åk 9
Fyra av fem elever i åk 9 fick samma slutbetyg som de fick i det nationella provet i matematik och engelska. I svenska gäller det var tredje. Utbildningsnämnden lämnade ett uppdrag att följa upp avvikelser mellan prov- och slutbetyg för två år sedan. I samband med den fördjupade resultatredovisningen kontaktas därför skolor med stora avvikelser av kultur- och utbildningsenheten, och i år har tre skolor ombetts förklara vad som ligger bakom avvikelserna.