Invigning av Henriksdals förskola

Invigning av Henriksdals förskola

  • Det är väldigt roligt att få möjlighet att inviga en av Nackas nyaste förskolor tillsammans med barnen. Mitt mål är att vi i Nacka ska kunna erbjuda världens bästa förskola för varje barn, varje dag och Henriksdals förskola har alla förutsättningar att nå den visionen, säger Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden, Henriksdals förskola.
Högt tempo i Nackas utveckling

Högt tempo i Nackas utveckling

Cathrin Bergenstråhle (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande i Nacka utfrågas i Heta stolen hos Stockholms byggmästareförening på Kulturhuset.

Tunnelbanan ska byggas ut till Nacka. Villkoret är att 13 500 nya bostäder ska byggas på Västra Sicklaön. Nacka planerar dessutom att förtäta vid sina lokala centrumområden. I hela kommunen planeras för 20 000 bostäder fram till 2030.

– Förutsättningen för ett så stort bostadsbyggande är att vi bygger tätt i centrala delar med bra kollektivtrafik. Våra naturområden ska bevaras – det är så invånarna står bakom bostadsbyggandet. Nackas natur är en viktig anledning till att många flyttar till kommunen och bor kvar. Vi gör nya naturreservat och planerar för fler bostäder parallellt.

Det är inte bara bostäder som ska byggas i kommunen. Tusentals arbetsplatser ska också planeras in, liksom mötesplatser, kultur, fritidsverksamheter som gör stadsdelarna levande.

– Infrastrukturplaneringen ska finnas på plats när samhället utvecklas. Det ska gå lätt att förflytta sig även utan bil, med effektiv kollektivtrafik, på cykel och till fots.

På frågan hur allt detta ska kunna åstadkommas till 2030 svarar Cathrin Bergenstråhle att det blir en utmaning att fördubbla takten i planeringen.

– Vi måste ha bra medborgardialog i tidiga skeden, tydliga och transparanta spelregler för byggföretagen så att de vågar satsa samt effektiva beslutsprocesser i kommunen. Vi tror också att de lagändringar som regeringen har föreslagit kan bidra till kortare planeringstider.

Invigning av Henriksdals förskola

Pressmeddelande

Invigning av Henriksdals förskola

Idag inviger Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden, Henriksdals förskola.
– Det är väldigt roligt att få möjlighet att inviga en av Nackas nyaste förskolor tillsammans med barnen. Mitt mål är att vi i Nacka ska kunna erbjuda världens bästa förskola för varje barn, varje dag och Henriksdals förskola har alla förutsättningar att nå den visionen, säger Linda Norberg.
Tid: kl. 15.00 29/4
Plats: Henriksdalsringen 4, 131 32 Nacka
Pressbild:
http://moderaterna.net/nacka/files/2011/09/Pressbild-Linda-Norberg-Nackamoderaterna.jpg

 

Högt tempo i Nackas utveckling

Var ska framtidens bostäder byggas i Nacka?

Cathrin Bergenstråhle (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande i Nacka, svarar på Stockholms byggmästareförenings frågor när Nacka bygger stad. Tisdag den 29/4 Kl. 11.30-12.00 i Kulturhuset, Sergels torg.

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Skuruparken ett steg närmare reservatsbeslut

Vid ett extrainsatt sammanträde beslutade Naturreservatsnämnden på tisdagen 22 april att genomföra ett begränsat samråd kring det planerade naturreservatet i Skuruparken.

Frågan om att inrätta ett naturreservat i Skuruparken har länge legat på Alliansens agenda. Så sent som i slutet av 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta naturreservat, men efter överprövning upphävde Länsstyrelsen reservatsbeslutet pga formaliafel i samband med samrådet. Ett nytt samråd genomfördes i slutet av 2013 och förhoppningen var att nytt reservatsbeslut skulle kunna tas under våren 2014.

Länsstyrelsen inkom vid samrådet 2013 med en del nya uppgifter, bl a angående de i Skuruparken belägna fritidsstugorna.  Med anledning av detta gjordes bedömningen att vissa smärre justeringar behövde göras i reservatsförslaget. Dessa justeringar berör i huvudsak markägaren JM och stugorna i parken.  Med stöd av juridisk expertis bedömer nämnden att ett begränsat samråd bör göras innan reservatet kan antas.

Peter Zethraeus (M), ordförande i Nackas Naturreservatsnämnd:

–       Vi tar nu ytterligare ett steg mot inrättandet av ett naturreservat i Skuruparken.  När förutsättningarna ändras, som nu skett i och med Länsstyrelsens remissvar, behöver man ibland vara pragmatisk och analysera konsekvenserna. Eftersom kommunen inte är markägare är det extra viktigt att genomföra ett begränsat samråd där markägaren JM och de som arrenderar stugorna i parken får möjlighet att yttra sig.  Vår absoluta målsättning är att ett naturreservat ska inrättas i Skuruparken.

Naturreservatsnämnden kommer även fortsatt att arbeta skyndsamt med inrättandet av ett naturreservat i Skuruparken. I slutändan är ett reservatsbeslut som håller vid överprövning det viktiga. Att fatta oöverlagda beslut utan att ta hänsyn till nya förutsättningar eller att studera konsekvenserna gynnar inte Nackaborna.

Peter Zethraeus (M) Ordförande i Naturreservatsnämnden