Pressmeddelande

Pressmeddelande

M vill göra äldre aktivare på nätet

Moderaterna i Nacka föreslår att alla pensionärer ska få en grundläggande IT-kunskap, för att de ska kunna delta i samhällslivet fullt ut.

-Delaktighet ska inte stavas ålder, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) som lanserat förslaget. Mycket aktivitet sker på nätet idag och vardagslivet blir lättare om man är uppkopplad. Vi vill bryta utvecklingen att internetanvändningen avtar med högre ålder. Det kan också ge ett rikare liv och bryta isolering. Vi moderater vill att Nacka ska vara den bästa kommunen att vara aktiv senior i.

Förslaget innebär att kommunen bidrar med 500 000 kronor per år i tre år för att SeniorNet och pensionärsorganisationerna ska kunna erbjuda alla äldre en grundutbildning i internet, att hantera en internetbank, sociala medier, maila etc.

Läs hela skrivelsen här

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Skarpnäs Foto: Åsa Wilke

Ytterligare två nya naturreservat i Nacka

På Naturreservatsnämndens extrainsatta sammanträde onsdag 18 togs beslut om att skicka naturreservaten Svärdsö och Skarpnäs till samråd. Reservatsförslagen kommer att finnas utställda bl a på biblioteket i Nacka Forum under sommaren.

Enligt majoritetsprogrammet 2011-2014 ska sex nya reservat inrättas i kommunen. Två av dessa är Svärdsö och Skarpnäs, nummer fyra och fem på listan. Nu ställs förslag till reservatsområden, föreskrifter och skötselplan ut över sommaren.

·       Svärdsö naturreservat rymmer höga värden inom såväl rekreation som natur. Här ryms även Nackas första marina naturreservat.

·       Skarpnäs naturreservat har tidigare varit utställt 1999, men har legat i väntan på att detaljplaneläggningen av Telgrafberget skulle slutföras.  Nu skickas förslaget på nytt samråd, för väcka ärendet på nytt och för att kunna slutföra reservatsbildningen. Området rymmer stora naturvärden och är ett viktigt rekreationsområde för Norra Boo.

Peter Zethraeus (M), ordförande i Nackas Naturreservatsnämnd:

  • Vi tar nu ytterligare två naturreservat till samråd. Vi hoppas på en fortsatt bra dialog med föreningar och sakägare, och att vi kan anta reservaten i sina slutgiltiga former under början av hösten. Vi går nu in i slutskedet när det gäller inrättande av sammanlagt sex naturreservat under mandatperioden i enlighet med Alliansens majoritetsprogram.

Det känns oerhört positivt att säkra ytterligare områden för Nackabornas framtida rekreation och möjlighet att njuta av Nackas rika natur och kulturvärden. Med inrättandet av Svärdsö och Skarpnäs naturreservat börjar vi närma oss 50% av Nackas yta när det gäller skyddad natur. På det här sättet gör vi Nacka till en ännu bättre plats att bo och verka på. Behovet av kultur, naturvärden och rekreationsmöjligheter kommer bara att öka med tiden, säger Peter Zethraeus.
Beslutsunderlag för Skarpnäs

Beslutsunderlag för Svärdsö

Pressbild: Peter Zethraeus

 

Svärdsö Foto: Åsa Wilke

 

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Alliansen föreslår lokala miljömål:

Miljösmart tillväxt i Nacka

-Högst 300 meter till närmaste park eller grönområde.

-Minst 10 procent som cyklar till jobbet.

-50 procent av matavfallet som samlas in och behandlas biologiskt.

-Utsläpp av växthusgaser från transporter ska minska med 45 procent till 2030.

Det är några av de lokala miljömål som de fyra Allianspartierna presenterar idag och som kommunfullmäktige väntas fatta beslut om på måndag. Alliansen vill ha 6 övergripande mål (Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar, vattendrag och hav i balans, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv). I detta skede föreslås bådenågra etappmål men efter ytterligare analyser ska etappmålen byggas ut.

-Vi vill att Nacka ska ha vässa sina ambitioner med miljöpolitiken. Det finns goda förutsättningar att bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle när kommunen växer. Stadsplaneringen kan på ett bättre sätt ta sin utgångspunkt i gröna lösningar, t ex mer kollektivtrafik(både tunnelbana, tvärbana, bussar och båtar) och cykling, fler bostadsnäragrönområden och energismarta hus. Tillväxten är också en förutsättning för att ska kunna skapa de ekonomiska resurser som behövs för angelägna miljösatsningar, säger Allianspartiernas företrädare.

Hela dokumentet finns tillgängligt här:

Miljömål Allians juni 2014

För ytterligare information:

Kommunalråd Mats Gerdau (M)

Kommunalråd Stefan Saläng (FP)

Kommunalråd Hans Peters (C)

Kommunalråd Jan-Erik Jansson (KD)

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Stoppa stenkrossen i Älta! 

Nackas kommunstyrelseordförande Mats Gerdau (M) uppmanar nu Stockholms fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) att omedelbart avbryta Stockholms planer på att anlägga en stenkross i Älta.

-Området är sällsynt illa valt för att krossa berg och sten och sortera schaktmassor på. Det ligger bara 300 meter från nybyggda bostäder och en ny förskola. En stenkross kommer ofrånkomligen att både bullra och damma och förorsaka mycket tung trafik. Nacka ska vara en grön och attraktiv kommun och vi vill bevara våra lugna och gröna boendemiljöer. Stenkrossar behövs, men de måste lokaliseras till platser som inte stör kringboende, säger Mats Gerdau.

Stockholms stad äger marken, men den ligger i Nacka kommun. I Nacka pågår nu en miljöprövning av den tilltänkta verksamheten och beslut om detta väntas fattas i höst.

Här finns det brev som Mats har skickat till Fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt

Pressbilder på Mats: http://moderaterna.net/nacka/press/

Mats Gerdau

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Nacka kommun