Vår politik

Vi tycker att Nacka är en av de bästa kommunerna i landet att bo och arbeta i. Vi trivs här och det finns en stark framtidstro. Närheten till såväl natur och skärgård som till arbetsplatser och Stockholms kultur- och nöjesliv ger Nackaborna unika möjligheter. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet, det är rent och snyggt och vi har bland de lägsta kommunalskatterna i landet. 

Den här utvecklingen har inte varit självklar

Kommunerna i Stockholms län har utvecklats i olika riktning, beroende på vilket politiskt styre som medborgarna har valt. I Nacka har vi moderater haft stort inflytande under lång tid. Vi tror att det märks, inte minst när det gäller valfrihet, stadsutveckling, kvalitet i skolan och hur skattepengarna används. 

När det mesta går åt rätt håll i Nacka ser vi att Sverige är på väg åt fel håll. Sedan 2014 leds Sverige av en vänsterregering och det har inte varit till fördel för Nacka. Gängkriminalitet, ökad segregation, nedmonterad arbetslinje, höjda skatter, rekordhöga elpriser och bristande pandemihantering. Ständiga hot mot de privata företagen inom välfärden slår hårdast mot oss som värdesätter stor valfrihet. Skatteutjämningen har skärpts, vilket innebär att Nackaborna nu tvingas betala över 700 miljoner kronor varje år till andra kommuner (mest till Malmö och Göteborg). 

Vi ser tre huvuduppgifter för politiken i Nacka de kommande åren; att öka tryggheten, att få ett balanserat och hållbart byggande samt att bryta arbetslöshet och utanförskap. 

Nacka är och ska fortsätta vara en kommun där alla kan känna sig trygga. Dessvärre har brottsligheten ökat med flera allvarliga våldsbrott, öppen droghandel och gängrelaterad kriminalitet. Samtidigt har antalet poliser minskat i Nacka, med nästan 20 procent sedan S-regeringen tillträdde. Att återskapa tryggheten i hela Nacka och få bort Fisksätra som ett utsatt område är vår högsta prioritet. 

Trycket på Nacka att växa är stort. Att människor vill sätta bo i Nacka för att förverkliga sina drömmar och se sina barn växa upp är i grunden oerhört positivt eftersom det bottnar i en framtidstro och optimism. Vi moderater bejakar denna utveckling, men inser självklart vilka utmaningar det för med sig att få trafiken att flyta smidigt och att samtidigt bevara vår fina natur. Vi vill se en balanserad tillväxt i Nacka som är långsiktigt hållbar och där bostäder, arbetsplatser, idrottsmöjligheter och grönområden får plats. 

Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både människor och samhälle och bidrar till minskad segregation. Dessutom är det bra för kommunen att vi blir fler skattebetalare som är med och delar på gemensamma kostnader och bidrar till välfärden. 

Vår utgångspunkt när vi formar Nackasamhället är en tro på människan och människans förmåga. Vi säger hellre JA än NEJ till människors idéer, vi ogillar förmynderi och att det offentliga ska göra allt. Vi gillar marknadsekonomi, äganderätt och tror på tekniska framsteg som ett sätt att bekämpa klimatproblem. Vi slår vakt om vår unika, men långt ifrån självklara, valfrihet i skolan och välfärden. Eftersom vi tror på människan vill vi också att medborgarna ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar. Skatten ska vara låg och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärdens kärna. 

Vi vill se till att denna utveckling fortsätter och att Nacka inte slår in på en ny väg där valfrihet försvinner och enskilt engagemang dödas. Ett bra samhälle bygger vi tillsammans, därför är samspelet med företag, föreningar och andra ideella krafter viktigt. 

Vi formar vår politik utifrån den verklighet och de samhällsproblem vi ser idag. Till skillnad från andra partier så bygger den inte på önskedrömmar eller att ”man borde gjort annorlunda förut”. Vi vet också att alla förslag måste finansieras fullt ut, annars blir det bara tomma löften. Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla, och visar i det här handlingsprogrammet på de ambitioner vi har under kommande mandatperiod. 

Moderaterna kommer alltid att sätta Nacka i främsta rummet och stå på Nackabornas sida. 

Sakfrågor

Alla Nackabor ska kunna känna sig trygga i sitt hem, i sitt närområde och i sin kommun. Det gäller i livets alla skeden, oavsett om man är barn, mitt i livet eller senior, och oavsett kön, sexuell läggning och ursprung. Polisen ska komma när du ringer och vägen hem ska vara ljus och trygg även på natten. 

Nackamoderaterna vill:

 • Öka antalet poliser i Nacka som kan utreda och beivra brott. 
 • Öka tryggheten utomhus genom trygghetspaketet, med bättre belysning, övervakningskameror, mer förebyggande arbete och kommunala ordningsvakter på otrygga platser. 
 • Vidta alla insatser som krävs för att Fisksätra inte ska klassas som utsatt område 2023. 
 • Stärka det brottsförebyggande perspektivet i stadsplaneringen. 
 • Arbeta för att införa ett nationellt tiggeriförbud så att människor inte utnyttjas. 
 • Skärpa den lokala ordningsstadgan för att stoppa tiggeriet och illegala bosättningar.

Sveriges bästa skola för alla elever – varje dag. Så sammanfattas vår höga ambition för Nackas skolor. Skolan ska vara en trygg och lärorik plats för alla barn och elever varje dag, där målet är att alla barn ska lära och växa utifrån sina förutsättningar. I Nacka ska lärarna få fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. 

Nackamoderaterna vill:

 • Slå vakt om valfriheten i skolan och alla föräldrars rätt att själva välja skola för sina barn. 
 • Öka mångfalden i förskolan och skolan. 
 • Att alla barn i skolan ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lära sig. 
 • Premiera kompetenta och duktiga lärare. Vi vill satsa på fortbildning och högre lön för skickliga lärare och forskning som utvecklar lärarnas kompetens, särskilt vad gäller pedagogik för matematik och naturvetenskap. 
 • Öka andelen förskollärare i förskolan. 
 • Ha skolstart vid 6 års ålder och fler lektionstimmar i veckan, för att eleverna ska få mer tid att lära. 
 • Förstärka elevhälsan så att barn och elever med psykiska och fysiska problem får rätt hjälp i tid. 
 • Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn som lever under svåra förhållanden. 
 • Att de barn som behöver ska få läxhjälp och undervisning på loven. 
 • Att alla elever ska få mer fysisk aktivitet i skolan. 
 • Införa betyg från årskurs 3. 
 • Fortsätta bygga ut antalet platser i förskolan och skolan i takt med att Nacka växer.

I Nacka är naturen nära – halva Nacka grönt. Nackas läge mellan Stockholm och skärgården, med närhet till stora naturområden och vatten är en anledning till att många väljer att flytta hit och att människor trivs. Vi vill värna naturen och utveckla möjligheterna för människor att vistas i skog och mark. Samtidigt ska vi arbeta för att motarbeta den globala uppvärmningen genom att kommunen ska bli koldioxidneutral. Dessutom ska det vara rent och snyggt i vår kommun.

Nackamoderaterna vill:

 • Sköta naturen och reservaten så att de blir mer tillgängliga för Nackaborna, och hävda allemansrätten så att naturen kan nyttjas som idag. Vi ska värna såväl rekreationsvärdena som den biologiska mångfalden.
 • Hålla kommunen ren och snygg, fri från klotter, olaga affischering, nedskräpning och dylikt.
 • Att kommunen bättre ska underhålla allmänna anläggningar som lampor, papperskorgar och trafikmärken.
 • Anlägga parker och plantera träd i centrala områden.
 • Nacka ska ha lokala miljömål som ska vara mätbara och till varje mål ska det finnas konkreta åtgärdsplaner. Ett av de viktigaste miljömålen är att minska klimatpåverkan. 
 • Förbättra energieffektiviteten i kommunens byggnader och bygga ut solenergi och fjärrvärme.
 • Fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön och våra sjöar och vattendrag.
 • Att källsorterat avfall ska kunna hämtas direkt hos hushållen. 

En vacker och tilltalande närmiljö. Vi vill se en balanserad tillväxt i Nacka som är långsiktigt hållbar. Nytt byggande ska ske i takt med våra invånare och med både natur och ekonomi. Områden unika karaktärer ska bevaras, det som byggs ska vara vackert, och nybyggnation ska främst ske i centrala lägen på redan ianspråktagen mark.

Nackamoderaterna vill:

 • Bidra till minskad bostadsbrist genom att bygga främst i centrala lägen i en lugn och balanserad takt.
 • Undvika att bebygga orörd naturmark och i stället förtäta i centrala lägen.
 • Värna och utveckla kommundelarnas olika karaktär.
 • Skapa en levande, grönskande och blandad bebyggelse på västra Sicklaön med torg, parker, stadsliv och mötesplatser.
 • Bygga både bostäder och arbetsplatser i Nackas lokala centrum, för att stärka den lokala servicen och skapa en trygg och levande miljö.
 • Bygga ut samhället på ett sätt som förebygger brott och ökar tryggheten.
 • Se till att det fortsatt byggs olika sorters bostäder i Nacka: villor, radhus, hyresrätter och bostadsrätter, studentbostäder, gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, seniorbostäder och äldreboenden.

Nacka – där vardagen fungerar. Nackaborna ska kunna ta sig fram. Det ska vara enkelt, bekvämt och miljövänligt. Vi vill verka för ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att Nackaborna kan få vardagspusslet att gå ihop utan köer och trängsel. Det är helt nödvändigt att infrastrukturen byggs ut för detta.

Nackamoderaterna vill:

 • Att Österleden byggs så att trafiken kan ledas runt stan istället för genom.
 • Arbeta för att nya Skurubron blir avgiftsfri. 
 • Att det byggs flera infartsparkeringar för både bil och cykel, men lika viktigt att dessa avlastas genom effektivare kollektivtrafik i Nackas ytterområden, man ska kunna åka kollektivt hela vägen.
 • Att Saltsjöbanan rustas upp med dubbelspår och modernare vagnar.
 • Möjliggöra för utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, både på kommunal och privat mark. 
 • Underlätta vardagscyklingen genom tydliga stråk, skyltning och säkra cykelställ vid populära målpunkter.
 • Att båtpendlingen i SLs regi fortsätter att byggas ut med en sydlig rutt från Ålstäket/Värmdö via Nackas norra kust till Stockholm.
 • Förbättra kommunikationen kring trafikstörningar och trafikomläggningar för att underlätta Nackabornas framkomlighet.

Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. Om man inte har koll på pengarna har man inte koll på något annat heller. Skattepengarna tillhör i första hand medborgaren själv, som med flit och hårt arbete har tjänat ihop sina egna pengar. Samtidigt måste välfärden finansieras. Därför ska Nackaborna få maximalt värde för varenda krona de betalar i skatt. Inte bara är en låg skatt rättvis gentemot medborgarna, det gör det också mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt. Dessutom ger det många med små marginaler – som ensamstående med barn eller studerande – en större ekonomisk frihet. Låg skatt är därför en viktig frihetsfråga för Moderaterna. Fortsätta effektiviseringen av kommunens verksamhet så att medborgarna får maximalt värde för skattepengarna.

Nackamoderaterna vill:

 • Prioritera skattepengar till välfärdens kärna: skolan och omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
 • Arbeta för att sänka skatten genom att fler får jobb och betalar skatt. 
 • Fortsätta effektivisera kommunens verksamhet och banta administration och byråkrati, för att säkerställa maximalt värde för skattepengarna. 
 • Samarbeta med externa aktörer som vill investera i Nacka, för att minska kommunens investeringsbehov och öka mångfalden.

Moderaternas politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga, där alla får förutsättningar att växa samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Den som är beredd att jobba hårt ska också få bästa möjligheter att göra det. Med en låg skatt, gott företagsklimat och en stark arbetslinje ska Nacka vara möjligheternas plats.

Nackamoderaterna vill:

 • Att Nacka ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Företagare ska få bästa möjliga företagsservice, med minskad administration och krångel i sin kontakt med kommunen. 
 • Att det ska finnas planlagd mark och kontor tillgänglig för företagsetableringar, såväl för tjänsteföretag som för verksamheter och småskalig industri.
 • Ställa krav på heltidsaktivering som mot­prestation för försörjningsstöd.
 • Att Nacka övertar Arbetsförmedlingens ansvar för arbetsmarknads- och etableringsinsatser.
 • Att den som saknar gymnasieutbildning och söker jobb ska utbilda sig till jobb.
 • Införa en gemensam komvuxregion i Stockholms län.
 • Införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.
 • Utveckla arbetet mot fusk med bidrag.
 • Fortsätta tillämpa ”tvåårsregeln” för bostäder för nyanlända.
 • Fortsätta sälja de bostadsrätter som köptes för att hantera flyktingkrisen 2015.

Moderaterna vill att det i framtidens Nacka ska finnas ordentligt med plats för kultur- och fritidsanläggningar. Det är en viktig del i att få en kommun där Nackaborna trivs och har livskvalitet. Främst vill vi prioritera insatser för barn och ungdomar, för att unga ska få goda livsmöjligheter att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Idrottsanläggningar ska växa i takt med medborgare, nya anläggningar ska vara på plats innan gamla rivs, och kommunen ska samverka med föreningar och andra privata aktörer för att bredda utbudet.

Nackamoderaterna vill:

 • Bygga ut antalet idrottsanläggningar i takt med att kommunen växer. Kapaciteten ska öka, inte minska. Det gäller både bokningsbara ytor och ytor för spontanidrott.
 • Att kommunen redan från början tänker in idrotts- och fritidsanläggningar vid nybyggnation.
 • Att nya idrottsanläggningar ska vara på plats innan de gamla rivs.
 • Att kommunen samverkar med privata aktörer för att fler privata anläggningar byggs.
 • Säkerställa möjligheten till en aktiv fritid för människor med funktionsnedsättningar.
 • Fortsätta arbetet med att lägga konstgräs och anlägga belysning på fotbollsplaner.
 • Rusta upp befintliga lekplatser i kommunen.
 • Bygga en ny simhall i Orminge, och ersätta det befintliga Näckenbadet med en ny och modern simhall på samma plats.
 • Anlägga en multihall i Fisksätra.

I Nacka tror vi på människor. Vi tror att människor själva kan och vill fatta beslut om sin egen vardag. Vi ska därför se till att skapa utrymme och möjligheter för alla individer att växa, utifrån sina egna förutsättningar. Genom politiken vill vi skapa förutsättningar för att det finns olika alternativ för olika behov och vi ställer tydliga krav på att alla dessa håller hög kvalitet. Som Nackabo ska man känna trygghet när man gör sina val.

Nackamoderaterna vill:

 • Försvara individens valfrihet att välja vem som ska utföra ens äldreomsorg och LSS.
 • Höja kvalitetskraven på anordnare inom äldreomsorgen, bl.a. med högre krav på utbildning, språkkunskaper och personalkontinuitet.
 • Bygga ut antalet omsorgsplatser inom LSS och äldreboenden för att möta nya behov.
 • Fortsatt mångfald av boendeformer, så att alla kan få sina olika behov tillgodosedda.
 • Förstärka resurserna till hemtjänsten ytterligare.
 • Utveckla användandet av digitala hjälpmedel och verktyg inom äldreomsorgen.
 • Ha en mötesplats för seniorer per kommundel.
 • Fördjupa samarbetet mellan BVC, förskola, skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede upptäcka barn som lever under svåra förhållanden.
 • Kartlägg problemen med psykisk ohälsa, inte minst bland unga flickor, och öka arbetet med forskningsbaserade insatser.
 • Att Nacka sjukhus fortsätter utvecklas i takt med att Nacka växer. På sikt bedömer vi att både akutmottagning och BB bör finnas här.

Kultur har en viktig sammanhållande effekt i samhället och vi vill stödja ett rikt kulturliv i Nacka. Kommunen är den kommun i Stockholms län som fördelar mest resurser till kultur per capita. Vi vill att den huvudsakliga inriktningen ska vara att tillgängliggöra kultur för barn och ungdomar.

Nackamoderaterna vill:

 • Säkerställa god tillgång attraktiva kulturskolor som individen kan välja mellan.
 • Bibehålla och utveckla arbetet med lokala aktörer som på uppdrag av Nacka kommun driver kulturaktiviteter i de olika kommundelarna. Aktörerna säkerställer att lokaler för kultur finns att hyra för föreningar/medborgare till låga kostnader via kommunens digitala bokningssystem.
 • Fortsätta utvecklingen av kommunens välbesökta bibliotek med stöd i läs- och språkutveckling för barn och unga.
 • Utveckla biblioteken till naturliga mötesplatser för yngre och äldre genom att erbjuda anpassade aktiviteter och miljöer. 

Nackas områden

Nackamoderaterna vill:

 • Varsamt, genomtänkt och i enlighet med områdens karaktär utveckla bebyggelsen på Västra Sicklaön. På sina håll innebär det en levande, grön och varierad stadsmiljö med nya bostäder, verksamheter och mötesplatser.
 • Fullfölja omvandlingen av området mellan stadshuset och Nacka Forum till ett grönt, klimatsmart och naturbant område. 
 • Anlägga en stadspark utanför stadshuset.
 • Gräva ned parkeringsplatserna i Sickla köpkvarter längs Järlaleden och i stället bygga nya trevliga bostäder och arbetsplatser. 
 • Säkra tunnelbanans utbyggnad till Nacka forum, via Järla och Sickla.
 • Slutföra arbetet att bilda naturreservat i större delen av Ryssbergen och skapa en stadspark på Järlahöjden.
 • Skapa en förbindelse mellan Planiavägen och Värmdövägen genom en upphöjning av Saltsjöbanan. På sikt stänga av Järlaleden och anlägga en park på denna yta.
 • Arbeta för att Österleden byggs så att trafiken leds runt stan istället för genom. 
 • Utveckla båtförbindelserna till stan.
 • Fortsätta utbyggnaden av det regionala cykelstråket för säker cykelpendling mot Stockholm.
 • Anlägga ytterligare en 7-spelarfotbollsplan vid Sickla skola.
 • Renovera och bygga ut Sickla skola. 
 • Anlägga två fullstora 11-spelarfotbollsplaner vid Hellasgården. 
 • Behålla ett idrottscampus på Järlahöjden med simhall, ishallar, fotbollsplaner och sporthallar. 
 • Fullborda arbetet att skapa en sammanhängande strandpromenad runt hela Svindersviken.
 • Omdana Värmdövägen till en boulevardliknande stadsgata.
 • Överdäcka 222:an mellan Nacka strand och Nacka Forum.

Nackamoderaterna vill:

 • Behålla lummiga villaområden, grönområden och parker.
 • Utveckla Ektorp centrum med fler bostäder, utökad service och träffpunkter.
 • Arbeta för att nya Skurubron blir avgiftsfri.
 • Arbeta för bättre båtförbindelser genom Skurusundet och båtpendling från norra Skuru.
 • Anlägga fler ytor för tillfälliga och permanenta infartsparkeringar.
 • Låta Saltsjö-Duvnäs tennisklubb utveckla verksamheten med större hall vid motorvägen.
 • Bättre trafiksäkerhet längst Saltsjöbadsvägen. 
 • Bevara kulturmiljön och skärgårdsnaturen norr om Nyckelviken.
 • Bygga en ny Borgvallaskola i Duvnäs Utskog samt en ny Ektorpsskola inkl. sporthall. 
 • Anlägga elljusspår i Nyckelviken.

Nackamoderaterna vill:

 • Att Fisksätra inte ska klassas som ett utsatt område år 2023.
 • Modernisera och rusta upp Fisksätra centrum, med fler butiker och verksamheter.
 • Få till ljusa och välkomnande entréer för anslutande infarter till Fisksätra.
 • I samarbete med SL åstadkomma ett upprustat och attraktivt stationsområde, där det också är enklare att byta mellan tåg och buss.
 • Bygga en ny förskola och äldreboende centralt i Fisksätra.
 • Bygga nya bostäder i Fisksätra med blandade boendeformer som bostadsrätter.
 • Installera fler övervakningskameror och ge kommunvakter i uppdrag att särskilt arbeta i Fisksätra.
 • Ha fler lokala jobb i Fisksätra, genom att öka utbudet av verksamhetslokaler och butiker.
 • Bygga en multisporthall i Fisksätra.
 • Möjliggöra för en varsam utveckling av Saltsjöbadens centrum, innehållandes bostäder, samlingslokal och butiker.
 • Bevara Saltsjöbadens unika villakaraktär.
 • Bygga dubbelspår för Saltsjöbanan för att möjliggöra tät och regelbunden trafik, och att Saltsjöbanan ska fortsätta gå till Slussen.
 • Se över möjligheten att anlägga konstgräs på fotbollsplanen på Älgö.
 • Möjliggöra för idrottens utveckling i Tattbyområdet.
 • Bygga det nya Näckenbadet i Saltsjöbaden.
 • Se till att Igelboda stationshus bevaras och rustas upp.
 • Bygga ny Tattbybro.

Nackamoderaterna vill:

 • Förbättra Älta centrum med fler affärer, kulturlokaler och nya bostäder.
 • Säkerställa att kulturen får väsentligt ökat utrymme i nya Älta centrum och tillgång till lokaler i nya Stavsborgsskolan.
 • Färdigställa nya sporthallar vid Sigfridsborgs skola och Stavsborgsskolan. 
 • Utöka arbetet med att rena Ältasjön.
 • Förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten runt Älta skola.
 • Arbeta för fler bussar kvällstid och helger, och att ombyggnaden av Slussen slutförs så snabbt som möjligt. Förbindelserna till Tyresö och Nacka centrum måste bli bättre.
 • Anlägga en konstgräsplan vid Sigfridsborgs skola. 

Nackamoderaterna vill:

 • Arbeta för att nya Skurubron blir avgiftsfri.
 • Förbättra tryggheten kring Orminge centrum.
 • Utveckla Orminge centrum till ett attraktivt, levande och tryggt område med fler bostäder och utökad service.
 • Tillåta en småskalig förtätning i en mindre del av centrala Björknäs och i övrigt bevara Björknäs villaområden.
 • Färdigställa en utbyggnad av Orminge.
 • Bevara naturen och de gröna sambanden mellan naturreservaten.
 • Försiktigt och i samklang med boende rusta upp Björknäs centrum.
 • Säkra trygga skolvägar för barnen.
 • Utbyggnad av busslinjer i förhållande till bostadsutvecklingen i området.
 • Förbättra busstrafiken i Boo med bl.a. fler direktbussar till och från stan utan byte i Orminge. 
 • Att båtpendlingen i SLs regi fortsätter att byggas ut med en sydlig rutt från Ålstäket/Värmdö via Nackas norra kust till Stockholm.
 • Effektivare användning av Boos industriområden för att främja företagande och fler arbetsplatser.
 • Inrätta naturreservat Skarpnäs och Kulturreservat Baggensstäket.
 • Bygga simhall vid Myrsjö IP.