Sakfrågor

Moderaternas uppgift är att lösa samhällsproblem och göra Sverige och Nacka till en bättre plats för alla som bor här. Sverige är ett bra land och Nacka är en bra kommun, men vi måste alltid arbeta för att möta de problem som finns och förbättra det som kan bli ännu bättre.

Vi tycker att Nacka är en av de bästa kommunerna i landet att bo och arbeta i. Vi trivs här. Närheten till såväl natur och skärgård som till arbetsplatser och Stockholms kultur- och nöjesliv ger Nackaborna unika möjligheter. Även i Nacka är serviceutbudet stort och brett. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet och det är rent och snyggt.

Den här utvecklingen har inte varit självklar. Kommunerna i Stockholms län har utvecklats i olika riktning, lite beroende på vilket politiskt styre medborgarna valt. Sedan 1976 har moderaterna lett Nacka i samarbete med andra borgerliga partier. Vi tror att det märks, inte minst när det gäller valfrihet, stadsutveckling, kvalitet i skolan och hur skattepengarna används.

Vår utgångspunkt när vi formar samhället är en tro på människan och människans förmåga. Vi säger hellre JA än NEJ till människors idéer, vi ogillar förmynderi och att det offentliga ska göra allt.

Som ett resultat av vår politik har vi en stor mångfald av aktörer inom välfärdssektorn. Nacka var redan för 25 år sedan föregångare med att skapa valfrihetssystem som gör att alla kan välja skola, förskola och äldreomsorg. Här ska man själv kunna bestämma så mycket som möjligt över de pengar man tjänar. Skatten ska vara låg och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärden.

Ett annat exempel är att Nacka, enligt Svenskt Näringsliv, är en av de mest företagsvänliga kommunerna i landet. Tillväxten i företagen är väldigt hög, många nya jobb skapas och lönsamheten i Nackaföretagen är högst i Sverige. Att Nacka utsetts till ”Föreningsvänligaste kommun” 2017 är också ett kvitto på att samspelet med civilsamhället fungerar. Vi vill värna om att denna utveckling fortsätter och att Nacka inte slår in på en väg där valfrihet och enskilt engagemang försvinner.

Ett bra samhälle bygger vi tillsammans, därför är samspelet med företag, föreningar och andra ideella krafter viktigt. Trycket på Nacka att växa är stort. Att människor vill sätta bo i Nacka för att förverkliga sina drömmar och se sina barn växa upp är i grunden oerhört positivt eftersom det bottnar i en framtidstro och optimism. Vi moderater bejakar denna utveckling, men inser självklart vilka utmaningar det för med sig. För en hållbar förnyelse som också värnar vår fina natur, måste utvecklingen ske i nära dialog med våra invånare.

Vi vill se en balanserad tillväxt i Nacka som är långsiktigt hållbar. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både människor och samhälle. Det ger också förutsättningar för bättre service. Och det är bra för kommunen att vi blir fler skattebetalare som är med och delar på gemensamma kostnader.

Hela Nacka ska leva. Alla kommundelar ska få utvecklas utifrån sina olika karaktärer och särarter. Vi ser framför oss en tätare stadsmiljö på västra Sicklaön med tunnelbana och många nya bostäder och arbetsplatser. De lokala centrumen (Björknäs, Ektorp, Fisksätra, Orminge, Saltsjöbaden och Älta) ska utvecklas för att svara för lokal service och handel och lite fler bostäder. Och de lummiga villaområdena ska bevaras. 

Sedan 2014 leds Sverige av en vänsterregering, efter valet 2018 med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Det har inte varit till fördel för Nacka eller Nackaborna. Regeringen har höjt skatterna kraftigt för alla som jobbar, främst med udden riktad mot oss i Stockholmsområdet. Antalet poliser i Nacka har minskat med 20-25 procent sedan Stefan Löfven tog över som statsminister och brottsligheten ökar. Regeringen har infört en anvisningslag som tvingar Nacka att ta emot fler flyktingar än vi klarar av på ett bra sätt. Ständiga hot mot de privata företagen inom välfärdssektorn slår hårdast mot oss som värdesätter stor valfrihet. Skatteutjämningen har skärpts, vilket innebär att Nacka nu tvingas betala över en halv miljard kronor varje år till andra kommuner (mest till Malmö och Göteborg). 

Politik måste hänga ihop och vara konsekvent. Den kan inte bygga på önskedrömmar eller att ”man borde gjort annorlunda förut”. Vi formar en politik utifrån den verklighet och de samhällsproblem vi ser idag. I vårt valprogram beskriver vi den politik vi vill driva i kommunen och ibland också de förändringar vi vill se på regionalt och nationellt plan. Vi kommer alltid att sätta Nacka i främsta rummet och stå på Nackabornas sida.

Vi vill:

Kommunens ekonomi
 • Arbeta för att sänka skatten genom att fler jobbar och betalar skatt.
 • Fortsätta effektiviseringen av kommunens verksamhet så att medborgarna får maximalt värde för skattepengarna.
 • Prioritera skattepengarna till skolan och omsorgen om äldre och funktionsnedsatta.
 • Samarbeta med externa aktörer som vill investera i Nacka, för att minska kommunens investeringsbehov och öka mångfalden.
 • Sälja kommunal mark vid behov för t ex bostads-
  byggande.
Trygghet från brott
 • Öka antalet poliser i Nacka som kan utreda och beivra brott med 60 st.
 • Förstärka det förbyggande arbetet bland unga för att undvika att de hamnar fel och börjar begå brott.
 • Öka tryggheten utomhus genom bättre belysning, övervakningskameror och ordningsvakter i otrygga miljöer.
 • Snabbt åtgärda och polisanmäla klotter och annan skadegörelse.
 • Ha nolltolerans mot droger i skolorna och annan kommunal verksamhet.
 • Införa ett nationellt tiggeriförbud så att människor inte utnyttjas.
 • Skärpa den lokala ordningsstadgan för att stoppa
  illegala bosättningar.
 • Det brottsförebyggande perspektivet ska finnas med i stadsplaneringen så att vi får trygga boendemiljöer när Nacka växer.
Företag, jobb och invandring
 • Ge förutsättningar för att det skapas 10 000 nya arbetsplatser i kommunen.
 • Att Nacka ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat.
 • Komvux ska ha tydligt arbetslivsfokus. Utbildningarna ska fokusera på yrken där det råder brist på utbildad personal.
 • Utveckla utbildningar som kombinerar studier i svenska och yrkeskurser. Dessa utbildningar måste ske i nära samarbete med näringslivet.
 • Lägga ned Arbetsförmedlingen och överföra ansvaret till kommunen, för att öka möjligheterna för att arbetslösa snabbare ska få arbete.
 • Utvidga RUT-avdraget till fler tjänster och att taket sätts till 75 000 kr/år.
 • Införa ”inträdesjobb”. 
 • Uppmuntra frivilliga insatser i flyktingmottagandet.
 • Att den som har försörjningsstöd ska vara sysselsatt på heltid, om arbetsförmågan medger det. 
 • Införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.
 • Att Nacka ska ha ett välkomnande men inte kravlöst flyktingmottagande. 
 • Att den obligatoriska samhällsinformationen för nyanlända ska vara tydlig med svenska lagar, regler och normer om jämställdhet och frihet från hedersförtryck.
 • Ersätta anvisningslagen med frivilliga överenskommelser mellan stat och kommun om flyktingmottagande på en nivå som vi klarar av med hänsyn till bostadssituationen.
Framkomlighet
 • Att Österleden byggs, så att trafiken kan ledas runt stan i stället för igenom.

 • Verka för att tunnelbanan till Nacka centrum blir klar senast 2025 och att nästa steg blir att den förlängs till Orminge.
 • Bygga en ny Skurubro.
 • Bygga fler infartsparkeringar vid större stationer och hållplatser, både för bil och cykel.
 • Se till att det går direktbussar mellan Nacka och centrala knutpunkter i Stockholm, särskilt under Slussens ombyggnad.
 • Bygga ut dubbelspår på Saltsjöbanan så att den kan få tätare turer.
 • Öka sjöförbindelserna till och från Nacka.
 • Bygga snabbcykelstråk för att underlätta cykelpendling.
Bo och bygga
 • Bidra till att minska bostadsbristen genom att det byggs cirka 600 nya bostäder per år i Nacka.
 • Skapa en tät, levande och blandad stad på västra Sicklaön med torg, parker och stadsliv och mötesplatser.
 • Låta bygga fler bostäder i Nackas lokala centrum, för att stärka den lokala servicen och skapa en levande miljö.
 • Värna och utveckla kommundelarnas olika karaktär.
 • Se till att det byggs olika sorters bostäder i Nacka; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter, studentbostäder, gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, seniorbostäder och äldreboenden.
Natur och miljö
 • Visionen är att halva Nacka ska förbli grönt – det tummar vi aldrig på.
 • Inrätta nya naturreservat i Rensättra och Ryssbergen samt fortsätta arbetet för att Skuruparken ska bli naturreservat.
 • Sköta naturen och reservaten så att de blir mer tillgängliga och hävda allemansrätten så att naturen kan nyttjas som idag.
 • Nacka ska ha lokala miljömål om ska vara mätbara och till varje mål ska det finnas konkreta åtgärdsplaner. Ett av de viktigaste miljömålen är att minska klimatpåverkan.
 • Förbättra energieffektiviteten i kommunens byggnader och bygga ut solenergi och fjärrvärme.
 • Fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön och våra sjöar och vattendrag.
Skola och förskola
 • Att alla barn i skolan ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lära maximalt.
 • Premiera kompetenta och duktiga lärare. Vi vill satsa på fortbildning och högre lön för skickliga lärare och forskning som utvecklar lärarnas kompetens, särskilt vad gäller pedagogik för matematik och naturvetenskap.
 • Öka andelen förskollärare i förskolan.
 • Ha skolstart vid 6 års ålder och fler lektionstimmar i veckan, för att eleverna ska få mer tid att lära.
 • Förstärka elevhälsan så att barn och elever med psykiska och fysiska problem får rätt hjälp i tid.
 • Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn som lever under svåra förhållanden.
 • Att de barn som behöver ska få läxhjälp och undervisning på loven.
 • Att alla elever ska få mer fysisk aktivitet i skolan.
 • Bygga ut lärlingsutbildningar och införa praktik på alla program på gymnasiet.
 • Införa betyg från årskurs 3.
 • Arbeta för fortsatt valfrihet och mångfald av verksamheter i barnomsorgen och skolan.
 • Fortsätta bygga ut antalet platser i förskolan och skolan i takt med att Nacka växer.
Omsorg och stöd
 • Fortsätta bygga ut antalet omsorgsplatser och äldreboenden för att möta nya behov.
 • Fortsatt mångfald av boendeformer, så att alla kan få sina olika behov tillgodosedda.
 • Förstärka resurserna till hemtjänsten ytterligare.
 • Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede upptäcka barn som lever under svåra förhållanden.
 • Kartlägg problemen med psykisk ohälsa, inte minst bland unga flickor, och öka arbetet med forskningsbaserade insatser.
 • Bygga ut nya boenden för personer med funktionsnedsättning.
 • Att Nacka sjukhus fortsätter utvecklas i takt med att Nacka växer. På sikt bedömer vi att både akutmottagning och BB bör finnas här.
Kultur
 • Utveckla de välbesökta bibliotek som finns i Nacka med stöd i läs- och språkutveckling för barn och unga.
 • Utveckla biblioteken till naturliga mötesplatser för yngre och äldre genom att erbjuda anpassade aktiviteter och miljöer.
 • Bygga ett nytt bibliotek med kulturverksamhet på Kvarnholmen.
 • Säkerställa god tillgång till bra musik- och kulturskolor som familjen kan välja själv.
 • Fortsätta samarbetet med lokala aktörer som på uppdrag av Nacka kommun driver kulturaktiviteter i de olika kommundelarna, där lokaler för kultur går att hyra till låga kostnader och på ett lättillgängligt sätt via bokningssystem på webben.
Fritid
 • Bygga ut antalet idrottsanläggningar i takt med att Nacka växer. Det behövs i flera delar av kommunen, bl a Kvarnholmen, Älta och Boo.
 • Bygga en multisporthall i Fisksätra.
 • Skapa fler 11-mannaplaner för fotboll, bl a i Hellasgården och Porsmossen.
 • Att pojkar och flickor ska ha likvärdiga villkor.
 • Säkerställa möjligheten till en aktiv fritid för människor med funktionsnedsättningar.
 • Bygga nya lekplatser och rusta upp de befintliga lekplatserna i kommunen.
 • Bygga en simhall i Orminge och en ny i Saltsjöbaden när Näckenbadet rivs.
 • Utveckla ridverksamheten i kommunen.

Nackas områden:

Västra Sicklaön
 • Bygga en trevlig, tät, blandad och levande stad mellan Nacka forum och gränsen till Stockholm. Grönområden och vår spännande industrihistoria ska bevaras. Det handlar om nya bostäder, service, arbetsplatser, sportanläggningar, bibliotek, torg och parker.
 • Bygga tunnelbana till Nacka med stationer i Sickla, Järla och Nacka Forum/Nacka strand. Byggstart ska ske 2019.
 • Bygga Österleden – en tunnel för bilar och kollektivtrafik från Nacka till Värtan och vidare norrut. Den sista länken i ringleden runt Stockholm.
 • Bevara de centralt belägna villaområdena med dess värdefulla karaktär; Nysätra, Hästhagen, Trollebo, Storängen och Lillängen.
 • Bygga nya idrottsanläggningar på Järlahöjden, men kombinera det med nya bostäder nära tunnelbanan.
 • Bygga fler cykelbanor.
 • Fortsätta omvandlingen av Kvarnholmen och Finnboda till levande stadsdelar med bibehållen gammal charm och folkliv men med mer service.
 • Bevara skogsområdet Trolldalen i Henriksdal och bygga en gångbro från Henriksdal till Sickla. 
 • Göra en korsning under Saltsjöbanan mellan Värmdövägen och Planiavägen i Sickla.
 • Skapa en trevlig stadspark vid Kyrkviken utan biltrafik.
 • Däcka över motorvägen mellan Nacka Forum och Nacka Strand, så att det skapas en sammanhängande stad utan högt trafikbuller.
 • Inrätta naturreservat i Ryssbergen och möjliggöra en mindre bebyggelse utmed motorvägen. 
 • Avveckla Bergs oljehamn och göra plats för ett nytt bostadsområde.
 • Förbättra tillgängligheten för att ta sig till båtpendeln från bussen i Nacka strand.
 • Samarbeta med landstinget kring bryggor för pendelbåtar så att denna del av kollektivtrafiken kan utvecklas ytterligare.
 • Förstärka trygghetsarbetet med bättre belysning vid gångstråk, stöd till nattvandrare och kameraövervakning på vissa platser.
Östra Sicklaön
 • Bevara våra lummiga villaområden.
 • Utveckla Ektorp Centrum med fler bostäder, vilket ger underlag för bättre service.
 • Att Skuruparken ska vara naturreservat. Privatisering av mark i området ska motarbetas av kommunen.
 • Att Saltsjöbadsvägen görs säkrare för gång- och cykeltrafikanter.
 • Rusta upp spontanidrottsytor vid lekparken i Duvnäs utskog.
 • Avveckla kommunens stora förrådsverksamhet i Duvnäs Utskog.
 • Öka turtätheten på buss 409 och buss 411C.
 • Att Nacka sjukhus fortsätter utvecklas i takt med att Nacka växer. På sikt bedömer vi att både BB och akutmottagning (dygnet runt) bör finnas här.
 • Vårda och utveckla Nyckelviken vad gäller motionsspår, grönområden och ge möjligheter till en aktiv fritid nära naturen för alla Nackabor.
 • Sätta upp belysning vid promenadvägen runt Långsjön.
Fisksätra och Saltsjöbaden
 • Utred en breddning av Saltsjöbadsleden vid in- och utfarten till Saltsjöbaden.
 • Bygg dubbelspår för Saltsjöbanan för att möjlig-
  göra tät och regelbunden trafik, och att Saltsjöbanan ska gå till Slussen.
 • Fortsätta arbetet med en förnyelse av Saltsjöbaden centrum med ett nytt inomhuscentrum och småskalig bebyggelse av nya bostäder, samlingslokal med mera.
 • Bygga Österleden – en tunnel från Nacka till Värtan och vidare norrut. Den sista länken i ringleden runt Stockholm.
 • Bevara karaktären i de uppvuxna villaområdena i Saltsjöbaden.
 • Bygga det nya Näckenbadet i Saltsjöbaden.
 • Bygga en multisporthall i Fisksätra.
 • Lägga om Fisksätra IP med konstgräs.
 • Stödja nattvandrargrupper i Saltsjöbaden och Fisksätra.
 • Bygga fler infartsparkeringar och sätta in direktbussar till olika platser i city under Slussens ombyggnad.
 • Bygga ny Tattbybro.
 • På sikt integrera Fisksätra och Saltsjöbaden genom en småskalig utveckling i Gröna dalen.
Älta
 • Förbättra Älta centrum med fler affärer, kulturlokaler och nya bostäder.
 • Bygga nya skolor som ersätter Stavsborgsskolan och Sigfridsborgsskolan, med två idrottshallar vid Stavsborgsskolan och en idrottshall vid Sigfridsborgsskolan.
 • Fortsätt omvandlingen av Ältadalen från grusgrop till attraktivt småhusområde.
 • Att Erstaviks naturområde blir mer tillgängligt genom att badplatser och gångvägar
 • rustas upp och att infarterna till området blir bättre.
 • Satsa mer på att rena Ältasjön.
 • Arbeta för fler bussar kvällstid och helger och att ombyggnaden av Slussen slutförs så snabbt som möjligt.
 • Bygga Österleden nu. Att slutföra ringen runt Stockholm är viktigt för alla nackabor.
 • Fortsätta arbetet med att lägga om mindre grusplaner med konstgräs för att främja idrott för barn och unga.
Boo
 • Förbättra tryggheten runt Orminge centrum.
 • Bygga en ny Skurubro med bullerskärmar för motorvägstrafiken. Den nuvarande Skurubron ska omvandlas till lokalgata och gång- och cykelväg.
 • Bygga en ny trafikplats/motorvägspåfart på Värmdöleden vid Boovägen.
 • Förbättra möjligheterna till båtpendling från Boo.
 • Förbättra framkomligheten med tunnelbana till Forum och på sikt till Orminge.
 • Bygga Österleden – en tunnel från Nacka till Värtan. Den sista länken i ringleden runt Stockholm.
 • Bygga fler cykelbanor.
 • Utveckla Orminge Centrum med fler bostäder, mer affärer och ny bussterminal.
 • Fortsätta omvandling av sommarstugeområdena till permanent boende med VA, bättre vägar och kollektivtrafik.
 • Behålla vägföreningar i Boo – om de boende själva vill.
 • Tillgängliggöra och vårda naturreservaten i Velamsund, Trollsjön, Tollare, Aborrträsk, Gärdesudden och Ekoberget.
 • Göra naturreservat för rekreation och friluftsliv i Rensättra och Skarpnäs samt ett kulturreservat i Baggenstäket.
 • Bygga simhall vid Myrsjön i Orminge.
 • Utveckla ridverksamheten i Velamsund.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer