M vill satsa på utbyggd tunnelbana till Nacka och 40 000 nya bostäder

Fotograf: Chris Jonkers

Artikel och bild från Moderat.se:

Under sitt sommartal i Gustavsberg idag presenterar partiordförande Fredrik Reinfeldt en satsning på utbyggd tunnelbana till Nacka och upp till 40 000 nya bostäder inom ramen för ett tillväxt- och framtidspaket som ska gynna hela landet. Detta för att möta de utmaningar som följer av att Stockholmsregionen växer kraftigt och för att ta tillvara på regionens tillväxtpotential. Satsningen föreslås ske inom ramen för den kommande budgeten som innehåller flera betydande projekt i Sverige.

För att bidra till att den fulla potentialen av projektet nås och snabbt ger maximal effekt på jobb, sysselsättning och bostadsbyggande i länet, anser Moderaterna att regeringen ska ta en aktiv roll i den fortsatta processen. Detta ska ske på framförallt två sätt:

Medfinansiering. Ett byggande av tunnelbanan har uppskattats kosta mellan 11 och 16,5 miljarder kronor. Till skillnad från i övriga landet är stora delar av infrastrukturen i Stockholm inte statligt förvaltad utan förvaltas av landstinget och stora infrastrukturprojekt kan innebära utmaningar för länets ekonomi. För att påskynda utbyggnaden samt för att minska risken att andra viktiga infrastrukturinvesteringar får stå tillbaka, bör staten bidra till finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden. En del av en finansieringslösning bör vara intäkter från en höjd trängselskatt. Trängselskatten kommer sannolikt behöva höjas något för att motverka den ökade trängseln i Stockholms vägnät. De exakta formerna för medfinansieringen kommer att vara föremål för fortsatta förhandlingar mellan regeringen och lokala och regionala företrädare.

Förhandlingspersoner. För att underlätta genomförandet föreslår Moderaterna att regeringen under hösten ska utse två till tre förhandlingspersoner, vilka på regeringens uppdrag ska underlätta för projektets framåtskridande. Inte minst ska de ta ställning till olika alternativa lösningar för att maximera den samhällsekonomiska effektiviteten.

Uppdraget innebär också insatser för ökad samordning av myndigheters arbete såväl som deltagande i förhandlingar mellan privata aktörer, regioner, kommuner och statliga aktörer.

Ett aktivt engagemang från regeringens sida i såväl utformning, genomförande som finansiering av projektet bidrar till goda förutsättningar för en snabb och effektiv process för byggandet av den nya sträckningen för tunnelbanan. Genom en kraftigt höjd ambitionsnivå när det gäller nya bostäder bidrar projektet till att Stockholms län också i fortsättningen kan växa och utvecklas.

Se och lyssna på talet i repris här.