Allians M-FP-KD-C slutligen formad i Nacka!

Valet i Nacka i september gav oss moderater fortsatt 29 av kommunfullmäktiges 61 mandat och på samma sätt behöll FP, KD och C sina 7, 2 resp. 2 mandat. Totalt således 40 mandat. Efter långa förhandlingar blev så onsdagen den 10 november styret för 2010-2014 klart. M, FP, KD och C bildar en Allians och därmed en avspegling av hur både Sverige och Landstinget i Stockholms län, liksom många kommuner, styrs. Ett ambitiöst och omfattande Majoritetsprogram har antagits och Mål & budget för 2011-13 har tillstyrkts av Kommunstyrelsen.

”Världens bästa skola, för varje barn, varje dag”

Både Majoritetsprogrammet och Mål & budget har stor tonvikt på skola, förskola samt barns och ungdomars uppväxtvillkor, där både ingår bra bostadsmiljöer, idrott, kultur och riktat förebyggande socialt arbete.

Arbete och näringsliv – jobbpolitik

Arbete och egen försörjning, liksom positiv näringslivspolitik ingår som ett viktigt fokusområde i Alliansens politik inför 2010-14.

Fler fokusområden

Bland övriga viktiga frågor inför den nya mandatperioden tas fram hållbara trafiklösningar, naturvård samt klimat och miljö. Äldreomsorg och stöd vid funktionsnedsättning är andra viktiga områden.

Från tre till fyra partier i Nackas styre

Sedan valet 2006 har majoriteten i Nacka bestått av M, FP och KD. Nu har således C också kommit med. Under ett par dagar under slutförhandlingarna var det dock lite osäkert om FP ville vara med men de valde sedan den 10 november att ansluta sig.

Partierna delar på ordförandeuppdragen

Till nyheterna i hur Nacka ska styras är att M får ett ytterligare halvtids kommunalråd och de övriga partierna också får nämndordförandeposter. M behåller ordförandeskapen i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Utbildningsnämnden, Social- och äldrenämnden, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Fritidsnämnden och Nacka Energi. Den nya Naturreservatsnämnden går också till M. FP får ordförandeskapet i Tekniska nämnden och Överförmyndarnämnden, KD den nya Arbets- och företagsnämnden och C får Kulturnämnden. Där M inte har ordförande har M istället uppdraget som 1:e vice ordförande. De flesta nya uppdrag utses av Kommunfullmäktige den 13 december.

Länkar

Ladda ner Majoritetsprogrammet och Mål & budget för 2011-13 som pdf.

Majoritetsprogrammet:

http://moderaterna.net/nacka/files/2010/11/Majoritetsprogram-Nacka-2010-20143.pdf

Mål & budget för 2011-13:

http://moderaterna.net/nacka/files/2010/11/Mal_och_budget-2011-2013_samt_ny_namndorganisation.pdf

http://moderaterna.net/nacka/files/2010/11/Mal_och_budget_bilaga_I_2011-2013_ny.pdf