Ang. behovet av bussterminal vid Slussen

Texten ursprungligen publicerad på nacka.se

För Nacka- och Värmdöborna är det oerhört viktigt att också i framtiden kunna ta sig smidigt till Slussen och Stockholms city. Här kommenteras därför den diskussion som förts i nyhetsmedia om behovet av en bussterminal vid Slussen. I huvudsak har den senaste debatten om Slussen utgått från två händelser. Den första är ett brev från Stockholms Handelskammare till finansborgarrådet Sten Nordin, där Stockholms handelskammare hävdar att beslutet om tunnelbanans utbyggnad till Nacka skulle göra en bussterminal vid Slussen överflödig. Den andra är att Mark- och Miljööverdomstolens beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för detaljplanen för den nya bussterminalen.

Nacka och Värmdö tillhör landets mest expansiva kommuner. Förbättrade kommunikationer är en förutsättning för ostsektorns fortsatta tillväxt. Utbyggd kollektivtrafik med bussar, förlängd tvärbana, renoverad Saltsjöbana och utbyggd tunnelbana är alla avgörande för tillkomsten av nya bostäder och ett hållbart stadsbyggande.

Påståendet att tunnelbanans utbyggnad skulle minska behovet av en bussterminal vid Slussen är inte korrekt. Nacka kommun har bland annat framfört följande skäl:

  • Tunnelbanan till Nacka kommer tillgodose en del av resandebehovet, men är inte på något sätt tillräcklig för att tillgodose framtida kapacitetskrav.
  • Om alla bussar från Nacka och Värmdö skulle gå till Nacka centrum, i stället för innerstaden, skulle tunnelbaneutbyggnaden till Nacka lida av kapacitetsbrist direkt från början. I högtrafik skulle påstigande i Hammarby Sjöstad och Sofia riskera att inte få plats. T-centralen skulle få betydligt fler omstigningar jämfört med om vissa kan resa via Slussen.
  • Boende i Boo och på Värmdö skulle få väsentligt högre restider än idag.
  • Boende i Älta och Kvarnholmen skulle tvingas att först åka österut och sedan vända för att komma till innerstaden.

Brevet som Stockholms Handelskammare har kommunstyrelseordförandena för Nacka och Värmdö kommun gemensamt svarat på. Brevet kan du läsa här.

När det gäller domen om detaljplan för nytt bussgarage så har det ingen relevans för behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik och en bussterminal vid Slussen. Nacka kommuns främsta roll är att värna Nackabornas möjligheter att snabbt och enkelt kunna resa till Stockholms city. Exakt utformning av bussterminalen är Stockholms stads ansvar. Nacka kommun arbetar dock hårt för en bussterminal vid Slussen med hög kapacitet och kvalitet. Vi måste tänka många år framåt.

I en del av kommentarerna angående Mark- och Miljööverdomstolens beslut har det påståtts att detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget inte tagit en utbyggd tunnelbana i Nacka i beaktande. Samt att detta nu innebär att storleken på bussterminalen är satt i ett annat läge. Detta påstående är direkt felaktigt.

I ett utlåtande i detaljplaneärendet tas frågan om en utbyggd tunnelbana upp. Bland annat skriver Stockholms stad: ”Stadsledningskontoret anser vidare i likhet med stadsbyggnadsnämnden att Slussen också i en framtid där tunnelbanan byggts ut till Nacka behöver kapacitet för att hantera busstrafik. SL:s bedömning är att en tunnelbaneförbindelse till Nacka skulle halvera busstrafikvolymerna till Slussen, något som således innebär att det också i en sådan situation krävs en bussterminal vid Slussen.”

Värt att notera i detta sammanhang är att den förväntade befolkningsökningen i Nacka och Värmdö är betydligt högre nu än när ovanstående beräkning av busstrafikvolym gjordes. Dessutom är det viktigt att en ny bussterminal byggs med viss överkapacitet så att den kan tillgodose ytterligare bostadstillväxt i Stockholm, Nacka och Värmdö. Vi måste också se till framtida generationer.

Nacka kommun menar vidare att Stockholmsförhandlingen, och därmed överenskommelsen om utbyggd tunnelbana till Nacka, förutsatt en bussterminal vid Slussen.