Anna Kinberg Batra: Vi vinner 97 procent av omröstningarna i Riksdagen

Intervju med Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot för Nacka och gruppledare i
Riksdagen, ett år efter valet.

Alliansen har fått regera i minoritet under ett år nu. Hur har det varit i jämförelse med att styra i majoritet?

-Det har varit ett spännande år som passerat. Med en minoritetsregering blir riksdagens arbete viktigare och uppmärksammas mer av media. Det märks också på det ökade antalet journalister i korridorerna. Men det är viktigt att komma ihåg att regera i majoritet är snarare ett undantag än en regel i Sverige. De senaste 40 åren är det endast några få regeringar som haft egen majoritet i riksdagen.

-Vi kan ju inte vara helt säkra på att få igenom ett förslag, men det finns en trygghet i allianssamarbetet som medfört att vi har vunnit ca 97 procent av omröstningarna i Riksdagen. De få gånger som vi förlorat en votering har det främst handlat om så kallade tillkännagivanden. Det innebär att riksdagen uttalar att en fråga bör utredas eller att regeringen ska återkomma med ett förslag. Oppositionen har dock inte formulerat någon samlad politik i dessa frågor. Det är en sak att gemensamt säga nej, en annan att komma överens om vilken politik som ska föras.

Hur påverkar oron i världsekonomin oss här hemma? Är vi på väg in i en ny kris?

-Sveriges ekonomi är idag en av  de starkaste i Europa. Men samtidigt är en öppen och exportberoende ekonomi som den svenska, sårbar för externa händelser. I en omvärld där flera av våra europeiska grannländer och USA genomgår en omfattande ekonomisk kris blir det särskilt viktigt att hålla ordning och reda i våra statliga finanser. Länderna har levt över sina tillgångar och allt för få länder utnyttjade de goda tiderna före den finansiella krisen 2008 till att ta i tu med sina budgetunderskott och rusta för sämre tider.

-Krisens påfrestningar på staterna har blivit allt för   stora vilket har lett till att krisen nu även blivit statsfinansiell. Omfattande skattehöjningar och åtstramningar väntar för dessa länder. Det är något som vi i Sverige lyckats undvika tack vare Alliansens ansvarsfulla ekonomiska linje. Oroligheterna på världsmarknaden gör dock att återhämtningen av den svenska ekonomin inte blir lika stark som beräknat. Därför är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder och inte ta risker för att hamna i underskott som kan äventyra statsfinanserna då detta oftast slår mot personer med låga inkomster och små marginaler att leva på.

Vad innebär de ekonomiska oroligheterna för planerade reformer?

-I Alliansens valmanifest gjorde vi tydligt att långsiktigt hållbara offentliga finanser är vår huvudprioritering och att alla föreslagna reformer ska prövas mot reformutrymmet. Då utvecklingen i världsekonomin medför en stor osäkerhet kring effekterna på våra statsfinanser, är vi tvungna att avvakta med vissa planerade åtgärder och genomföra dem under ett senare skede av mandatperioden.