Bibliotekens framtid handlar om kvalitet – inte om driftsform

Kulturnämnden i Nacka har beslutat att skicka ett förslag på ny biblioteksplan/biblioteksstrategi på remiss, och samtidigt också beslutat att med bibehållet kommunalt ansvar genomföra en upphandling av driften av biblioteken i Nacka nästa år. Slutresultatet kan bli fortsatt kommunal drift som i dag eller en blandning av olika driftsformer.

Nackas förtroendevalda politiker fortsätter att ha ansvaret för att sätta mål, hur målen ska följas upp och att utöva tillsyn över verksamheten. Detta förändras inte oavsett vilken driftsform olika bibliotek drivs inom. Det sker inte heller någon försäljning av lokaler eller media och det kommer att finnas ett avtal som reglerar samverkans- och infrastrukturfrågor som är oberoende av hur olika bibliotek drivs – om det är av kommunen eller inte.

Ett av målen med detta arbete är att ta fram ett upphandlingsunderlag där tydliga och höga mål sätts för biblioteksverksamheten så att kvaliteten kan bli ännu högre än idag. Exempelvis kan det handla om hur biblioteken ska arbeta med läs- och språkutveckling för barn och unga, vilken service som ges till människor med funktionsnedsättningar eller hur man ännu bättre når äldre människor i Nacka. Ett annat exempel kan vara vilka mål som ska sättas kring arbetet med den digitala utvecklingen.

Genom en upphandling baserad på bibliotekslagen och lagen om offentlig upphandling (LOU) öppnar vi i Nacka kommun för en dialog med alla intresserade aktörer inklusive den kommunala produktionen. På så vis skapar vi en process med en mångfald av aktörer med frågor kring högsta möjliga kvalitet i centrum.

Redan 2006 fick Nacka sitt första bibliotek (Dieselverkstadens bibliotek), som drivs utanför kommunal regi. Därefter har andra aktörer uttryckt liknande intresse. Det är naturligt att dessa frågor löses genom en upphandling av driften i enlighet med LOU och andra relevanta lagar och regler.

Det är intressant att notera att kunskapsunderlaget för olika driftsformer även inom kultur- och biblioteksområdet har ökat på senare tid. Ett exempel är den utredning som var en del av underlaget till beslutet i kulturnämnden i december 2010.

Även Svensk biblioteksutrednings driftsråd har gjort en gedigen genomgång av kunskapsläget, och de har i sin färska rapport (december 2010) landat i rekommendationen till sin styrelse att inta ett driftsneutralt synsätt då det är kvaliteten i verksamheten som är det viktiga – inte vilken driftsform verksamheten har.

I debatten kring bibliotek och driftsformer har även fackförbundet på området, DIK, också fört fram liknande synpunkter i en artikel i SvD den 21 december 2010.

Det är ingen slump att Nacka kommun är en föregångskommun när det gäller att tillåta ökad mångfald. Nacka kommun har en lång tradition av att tidigt tillåta alternativa driftsformer som komplement till kommunal drift. Redan på 70-talet tilläts i Nacka mångfald inom barnomsorgen i form av föräldrakooperativ. Det ansågs revolutionerade då, men är idag ett naturligt inslag i vardagen. Nacka har allt som oftast legat i framkant för utvecklingen och det kan sägas vara en viktig del av Nacka-andan. Ett annat sådant exempel är musikskoleområdet där flera nya musikskolor på senare år har auktoriserats vid sidan av den kommunala Nacka musikskola.

Moderaterna i Nacka fortsätter att förverkliga Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald med förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt vilja att ta ansvar. Vi sätter kvaliteten i verksamheten främst och tror på att en mångfald av olika aktörer leder till att Nackaborna får så bra kvalitet som möjligt i de verksamheter som vi politiker fått deras förtroende att ansvara för.

Tobias Nässén
Ordförande Kulturnämnden

Relaterat:

Erik Langby debatterar bibliotekens driftsform i Sveriges Radio Lyssna (8:25min)

Bibliotekscheferna i Nacka eniga: ”Privatisering inget hot” i NVP (uppdatering)