Budget 2010: Att trygga omsorg, skola och jobb förbi lågkonjunkturen

skatt-pengarUnder fredagen presenterade majoritetspartierna i Nacka, m-fp-kd, förslag till mål och budget för Nacka kommun. Särskilda satsningar görs på  trygg omsorg, bra uppväxt med en skola i världsklass, fler jobb och en klimatneutral kommun.  Denna offensiva budget tryggar omsorg, skola och jobb förbi lågkonjunkturen.

Nedan finner ni sammanfattningen av de särskilda prioriteringarna som görs. Här listas inte alla satsningar och budgetanslag, dessa presenteras i detalj först i nästa vecka.

1. Trygg omsorgaldre

 • Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Ersättningarna (checkar) för särskilt boende höjdes med 3,8% för 2009 och vi ger nu ännu bättre förutsättningar för ökad kvalité med en uppräkning med 4,0 procent från 2009 års nivå. Hemtjänstcheckarna höjs med 2 % jämfört med 2009. Avgifterna hålls oförändrade.
 • Checkarna för ledsagning och avlösning, samt checkbelopp för LSS-boenden och serviceboenden höjs med 2,0 procent jämfört med 2009.
 • Åtgärder för bättre tillgänglighet i offentlig miljö, viktigt för äldre och funktionshindrade, ökas med 5 mkr.

 

 

2. Bra uppväxt med utbildning i världsklassskola

 • Arbetet med att förebygga problem hos ungdomar och minska risken för våld och brott har under 2009 utvecklats. Detta genom satsningen på ”Polarna Nacka” där ungdomar 15-19 år utbildas och engageras tillsammans med ungdomssamordnare för att skapa trygga uppväxtmiljöer. Social- och äldrenämnden får i uppdrag att ytterliga förstärka verksamheten med Polarna Nacka. Tjejverkstan, som arbetar med att stärka tjejers självkänsla och psykiska hälsa, tillförs också ytterligare medel.
 • Socialtjänstens barn- och ungdomsarbete förstärks genom en bred fortbildningssatsning av barn- och ungdomsutredarna. En strategi för att tidigt möta barn från utsatta miljöer eller med särskilda behov tas fram. Samarbetet mellan skola och socialtjänst kring dessa barn ska stärkas.
 • Förskolor och skolor i Nacka håller mycket hög klass, det visar prov- och betygsresultat och annan statistik. Det visar också observationer som görs av pedagoger från andra kommuner. De flesta förskolor och skolor har goda resultat, men det finns enstaka enheter som avviker. Vi vill att Nackas barn och ungdomar ska ges utbildning i världsklass och höjer ersättningen till förskolor och skolor med 2,0 % resp. 1,75 %
 • Fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla ridverksamheten för barn och ungdom genom att dels pröva utvecklingen av en särskild ”ridskolepeng” för bred och allmänt inriktad ridskoleverksamhet i Nacka, dels verka för större ridskoleutbud.
 • Fritidsnämnden får i uppdrag att erbjuda barn/ungdom i åldern 10-14 år ca 40 kolloplatser, förslagsvis på Barnens Ö och i samarbete med Stiftelsen Barnens Dag och kommuner med lång erfarenhet av kolloverksamhet.

 

3. Fler jobbhantverkare

 • Skattesatsen för 2010 blir oförändrad. En höjd skatt skulle försvåra för många hushåll att klara av sin ekonomi och minska köpkraften i samhället. Alliansregeringens fortsatta nationella skattesänkningar på arbete 2010 ger en välkommen stimulans till både hushåll och ekonomin.
 • Samarbetet mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting fortsätter och utvecklas. Arbetet ska långsiktigt minska utanförskap och arbetslöshet. ”ArbetslinjeN” gäller.
 • Särskilda åtgärder görs för ungdomars möjligheter till sysselsättning på sommaren. 200 feriearbeten skapas under sommaren 2010 jämfört med 50 under 2009.
 • Arbetslösheten antas bli högre under 2010 jämfört med 2009. Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning ökar. Utbildningsnämnden tillförs därför ytterligare resurser för att kunna erbjuda mer vuxenutbildning. Utbildningsnämnden får också ytterligare resurser till svenskundervisning för invandrare.
 • Besöksnäringen understöds genom att två museer i Fisksätra skapas i enlighet med den projektansökan till Europeiska Socialfonden, som Strukturfondspartnerskapet bifallit. Ett historiskt center för Slaget vid Stäket inrättas liksom ett samtidsmuseum – Fisksätra Museum.
 • Utbildningsnämnden uppdras också att utveckla stödet för Ung Företagsamhet inom kommunens skolor.

 
4. Klimatneutral kommunmiljo

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en klimatsatsning för att bidra till ett mer klimatneutralt Nacka. Under 2010 tas ett beslutsunderlag för egen ägd vindkraft, för kommunens egen förbrukning, fram. Både delägande i vindkraftspark utanför kommunen och något eller några anläggningar i Nacka utreds och prövas. På samma sätt prövas förutsättningarna för investering i solkraft/solpaneler och annan förnybar och lokal produktion. Investeringarna för energibesparingar i kommunens lokaler fortsätter.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva möjligheten till utökad båttrafik/pendlingstrafik längs Nackas Norra kust till city.
 • Utvecklingen mot samordning av alla transporter till kommunen, miljöanpassning av tjänsteresandet och arbetsresandet för kommunens anställda fortsätter i syfte att radikalt minska klimatpåverkan.