Delegationsbeslut ger snabb service

Publicerat svar på insändare i NVP från den 5 april.

I Nacka kommun fattades under  förra året över 2000 bygglovsbeslut. Att en stor del av dessa beslut hanteras av tjänstemän på delegation är en förutsättning för att Nackaborna ska få en snabb och effektiv handläggning av sin ansökan. Nämnden är dock ansvarig för alla beslut, oavsett om de fattas på delegation eller inte. Tanken är att de standardmässiga, självklara ärendena ska tas på delegation och de mer komplicerade gränsdragningarna ska beslutas av nämnden. Vi vill erbjuda nackaborna en hög servicenivå och effektiv handläggning. Detta lyckas  nämnden bra med. Handläggningstiden (medianen) har sjunkit från 14 veckor 2006 till 5-6 veckor i dagsläget.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har antagit bedömningsgrunder som anger när ett enskilt ärende ska behandlas av nämnden. Stora avvikelser mot gällande detaljplan behandlas alltid i nämnd, likaså större byggprojekt, svåra varsamhetsbedömningar, större tillfälliga projekt, ärenden där det saknas rättspraxis, ansökningar som orsakar massiva grannprotester och ärenden med flera mindre avvikelser från detaljplanen.

Nackaborna är nöjda med vår effektiva och kvalitetssäkrade handläggning, enligt de brukarundersökningar som kommunen gör. Även i jämförelse med andra kommuner står vi oss bra. Nackaborna är mer nöjda än många andra kommuners invånare.  Bara ca 3 procent av besluten överklagas.

Den som har önskemål om att ett enskilt ärende ska tas upp i nämnden istället för på delegation är välkommen att höra av sig till bygglovenheten eller till mig.

Cathrin Bergenstråhle (M)
Ordförande  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden