I Nacka är möjligheterna större

Nacka är en bra kommun att bo och verka i. Vi moderater är stolta över att Nacka hela tiden utvecklas. Ständig förnyelse och hela tiden utveckling av kommunens sätt att arbeta är centralt för oss moderater. Kommunen har stora och viktiga uppgifter. Förskola, skola, äldre- och handikappomsorg liksom individ- och familjeomsorg är kärnan i vår välfärdspolitik. Kvalitet, kompetens, mångfald, självbestämmande och valfrihet är i detta fundament för oss.

Här kan du ladda ner vårt program inför valet och där ger vi en övergripande bild av vår politik för Nacka.

Modern skola som ger möjligheter för livet

Förskolan ska vara trygg och utvecklande för barnen. Pedagogik, personaltäthet och barngruppernas storlek ska medverka till att alla barn blir sedda och får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Plats ska kunna erbjudas i den egna kommundelen utan köer. Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärandemiljö. Lusten att lära ska mötas maximalt och eleverna ska ständigt möta nya utmaningar. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter. Skolan ska vara modern och öppen för ny teknik liksom för engagerat samspel mellan elev och lärare. En dator per elev håller vi redan på att införa och ska fullföljas under mandatperioden.

 

Trygghet i livets alla skeenden

Äldreomsorgen ska fortsatt präglas av kvalitet, respekt, rätt till tidig insats när egna förmågan sviktar, inga köer till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst eller andra insatser samt valfrihet. Fortsatt utbyggnad av nya boenden av olika slag i takt med ökat behov. Människor med olika typer av funktionsnedsättmomg ska mötas med respekt utifrån både sina förmågor och svårigheter. Individ- och familjeomsorgen ska stötta då egna eller närståendes kraft inte räcker till för livets påfrestningar. När förmågan till egen försörjning inte räcker till ska det finnas snabb hjälp att komma tillbaka. Det unika och täta samarbetet här i Nacka mellan kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, den gemensamma organisationen ”ArbetslinjeN”, ska utvecklas vidare. Arbete, utifrån individens egen förmåga, ska alltid prövas före bidrag. Återigen är kvalitet, respekt och valfrihet ledord.

I Nacka är möjligheterna större!

För Nackamoderaterna

Erik Langby, Eva Öhbom Ekdahl, Cathrin Bergenstråhle, Linda Norberg

Ideprogram Nackamoderaterna 2010