Kapacitetsstark bussterminal vid Slussen behövs!

Mats Gerdau (M)
Mats Gerdau (M)

Kommunstyrelsen i Nacka beslutade idag i full enighet att skicka följande brev till Stockholms stad för att påtala att bussterminalen behövs vid Slussen.

Att detaljplanen för bussterminalen vid Slussen nyligen upphävdes har skapat oro om framtiden. För alla som dagligen reser till och från Nacka för att jobba är det mycket angeläget att frågan nu får en snabb lösning. Vi utgår från att Stockholm snarast möjligt startar ett planarbete för att få fram en bussterminal vid Slussen med tillräcklig kapacitet. Det är livsnödvändigt för sydostsektorns utveckling och en förutsättning för att Nacka ska klara att växa.

Slussen är en av landets största knutpunkter för kollektivtrafiken. Uppskattningsvis reser 140 000 personer till eller från Slussen med buss, tunnelbana eller Saltsjöbanan varje dag. Samtidigt är Slussen i stort behov av upprustning och Nacka har därför välkomnat Stockholms arbete med förnyelse av Slussen och i flera yttranden i stor enighet pekat på att trafiken måste fungera såväl långsiktigt som under ombyggnadstiden.

Sedan mark- och miljödomstolen upphävde Stockholms detaljplan för bussterminal vid Slussen så har frågor uppkommit om hur stort behovet av en terminal egentligen är när tunnelbanan ska byggas ut till Nacka.

När Stockholm antog detaljplanen för bussterminalen i juni 2012 konstaterade staden i beslutet att ett stort framtida behov föreligger, även efter en utbyggnad av tunnelbanan. Av planförslaget (Utlåtande 2012:88) framgår bl a följande:

”Den nya terminalen utformas för att ge plats åt det framtida behovet av kollektivtrafik från Nacka och Värmdö. Fram till år 2030 visar prognoser som SL tagit fram att kapaciteten för busstrafiken till och från Slussen behöver öka med 45% jämfört med idag. Om en utbyggd av tunnelbanan till Nacka realiseras innebär detta ändå att viss busstrafik måste ta sig till Slussen i framtiden. Enligt uppgift från SL behöver ungefär 50% av den framtida busstrafiken fortsätta trafikera Slussenterminalen. Tunnelbanan till Nacka eliminerar därmed inte behovet av en ny bussterminal vid Slussen.”

Behovet har förstärkts sedan dess. De senaste två åren har Nacka och Stockholm tecknat avtal med staten och landstinget om ett gemensamt åtagande att dels bygga ut tunnelbanan och dels bygga tusentals nya bostäder. För Nackas del innebär det minst 13 500 nya bostäder och befolkningsprognosen har skruvats upp med ytterligare 10 000 invånare till år 2030. Till detta ska läggas en snabbare befolkningstillväxt även på Värmdö. Sammantaget innebär detta att behovet av en bussterminal vid Slussen är större än vad man utgick ifrån 2012.

Tunnelbanan till Nacka ska tillgodose en stor del av resandebehovet, men det finns en rad skäl till att vi även i framtiden behöver en omfattande busstrafik till Stockholm:

  • Om alla bussar från Nacka och Värmdö skulle gå till Nacka Centrum i stället för till innerstaden, så skulle den nya grenen på tunnelbanan ha kapacitetsbrist redan från start. I högtrafik skulle det knappast finnas utrymme för nya påstigande i Hammarby Sjöstad och Sofia.
  • Boende på Värmdö och i Boo skulle få betydande försämringar i restider vid byte i Nacka Centrum, jämfört med direktbussar till Slussen. Det är inte försvarbart när ambitionen är att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, med kortare restider och bekvämare resor.
  • Boende på Kvarnholmen och i Älta ska inte behöva åka österut (”bakåt”) för att ansluta till tunnelbanan. Även detta skulle innebära längre restider.

Till detta ska läggas att tunnelbanesystemet behöver fler bytespunkter än T-centralen för att fungera. T-centralen skulle bli överbelastad om ännu fler resenärer skulle tvingas byta där. Vi vill med detta alltså tydligt markera att behovet av en bussterminal vid Slussen inte kan ersättas med andra målpunkter.

Avslutningsvis vill vi bjuda in till överläggningar i frågan med presidierna i kommunstyrelserna i Stockholm och Värmdö samt landstingsstyrelsens presidium.

Mats Gerdau

Kommunstyrelsens ordförande