Program för en modern skola i världsklass

Elever i Nacka lämnar skolan med goda resultat men bra kan bli bättre. Därför vill vi börja jämföra och mäta hur elevernas kunskaper står sig internationellt för att på så sätt nå världens bästa skola. Idag lämnar elever skolan med kunskaper som måste fungera på den globala arbetsmarknaden. Språk är en viktig färdighet men vi ser också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen. Naturvetenskap, matematik och teknik är ämnen som behöver intressera än fler elever för att Sverige ska kunna hävda sitt framtida välstånd.

Dessa ämnen uppfattas ofta som krävande för eleverna – och är det också. Vi vill den kommande mandatperioden stödja skolorna i Nacka i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik än mer intressant och stimulerande för eleverna. Här kan du ta del av vårt utbildningspolitiska program för nästkommande mandatperiod.

På vårt program står bland annat:

• Medverka till ett ”Science Center” i Nacka i ett samarbete med våra naturvetenskap- och teknikinriktade företag. Här kan man åskådliggöra naturvetenskapliga och tekniska fenomen liksom matematikens funktionssätt för eleverna på ett sätt som är både inspirerande och tillgängligt.

• Inrätta ett pedagogiskt center/Forsknings- och utvecklingscenter i Nacka, gärna som en del av ”kunskapsgallerian” M7 i Sickla, som kan stödja lärare i att utveckla sin pedagogik inom naturvetenskap, matematik och teknik. Intressanta pedagogiska modeller från andra länder ska kunna tas in och anpassas till svenska förhållanden. Den pedagogiska modellen ”vetenskapsteater”, utvecklad i USA, är en av många spännande sätt att levandegöra naturvetenskap, matematik och teknik som vi tycker bör pröva De FOU-lab som startat i M7 kan vidareutvecklas ex Passion för matematik.

• Öppna på bred front kontakterna mellan kommunens skolor och näringsliv och våra näraliggande högskolor inom områdena – Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Mälardalens högskola m.fl.

• Låt fler lärare forska. Utöka den påbörjade satsningen i Nacka på att ge särskilt erfarna och utvecklingsinriktade lärare möjlighet att på del av sin arbetstid forska för att utveckla de pedagogiska metoderna i skolan. En särskild satsning görs här just inom naturvetenskap, matematik och teknik. Forskningsresultaten ska sedan ställas till övriga lärares förfogande.

• Utöka modellerna för att särskilt uppmärksamma och belöna de lärare som åstadkommer extra goda resultat i att inspirera eleverna och höja kunskapsnivån inom naturvetenskap, matematik och teknik.

Utbildningsprogram del 1

Utbildningsprogram del 2