Mindre prat, mer miljö

Kraftigt minska utsläppen av växthusgaser
– Omställning till förnyelsebara bränslen i värmecentraler, energisnåla byggnader
– Grönt resande och utvecklad kollektivtrafik
– Matavfall ska mer och mer omvandlas till fordonsgas (biogas)

Skydda och vårda våra naturområden
– Nya naturreservat bildas för friluftsliv och biologisk mångfald

Rent vatten
– Kommunens vatten- och avloppsnät ska byggas färdigt – bort med lokala utsläpp av avloppsvatten i naturen
– Utökad rening av dagvatten från vägar och bebyggda områden
– Nya mottagningsstationer för fritidsbåtarnas toalettavfall och miljövänliga båttvättar

Bekämpa bullret
– Minskat trafikbuller genom nya bullerplank och -vallar, fler elbilar, anpassade hastighetsgränser och försök med tyst asfalt

Se vår annons i NVP miljöbilaga

Om Klimatarbete och naturvård från vårt Majoritetsprogram för Nacka 2010-2014:

Klimat och miljö

Klimat- och miljöarbetet inom kommunen utvecklas på en rad områden. Under senare år har påbörjats en klimatsatsning, i syfte att bidra till ett mer klimatneutralt Nacka, som ska fortsätta. Vi ska närmast ta fram beslutsunderlag för egen ägd vindkraft för del av kommunens egen förbrukning. Både delägande i vindkraftsparker utanför kommunen och om det är möjligt med något eller några anläggningar i Nacka prövas. Självklart ska vid ett genomförande klimat, miljö och ekonomi gå hand i hand.

Utrymme har reserverats i investeringsbudgeten för investering i vindkraft.

På samma sätt som för vindkraften prövas förutsättningarna för investering i solkraft/solpaneler och annan förnybar och lokal produktion.

Investeringarna för energibesparingar i kommunens lokaler fortsätter.

Utvecklingen mot samordning av alla transporter till kommunen, förändrat tjänsteresandet och insatser för förändrat arbetsresande för kommunens anställda fortsätter i syfte att radikalt minska klimatpåverkan.

Buller är ett ökande samhällsproblem, som vi vill möta med konkreta åtgärder.

En översyn av platserna för återvinningsstationer ska ske för att öka tillgängligheten och minska nedskräpningen vid stationerna.

Lokala miljömål, kopplade till dels de 15 nationella miljömålen, dels de kommande regionala miljömålen, ska tas fram i samarbete med övriga kommuner i regionen samt Länsstyrelsen.

Arbetet med skydd för och restaurering av våra sjöar ska fortsätta.

Insjöar, vattendrag och Saltsjön ska skyddas mot utsläpp av olika slag. Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet ska därför fortsätta med hög ambition och dagvattnet renas på de sätt som är praktiskt möjligt. En grundlig utredning ska göras av mest lämpliga sätt att rena dagvattnet i Sicklaområdet innan det förs vidare till Järlasjön (Kyrkviken).

Naturreservat för rekreation och biologisk mångfald

Nacka har under lång tid värnat sina naturområden och insett naturens betydelse för människors hälsa, rekreation och livskvalitet samt för att värna den biologiska mångfalden. 2010-11-07 18

Ungefär en tredjedel av Nackas mark är skyddade naturområden genom naturreservatsbildning eller fideikommiss (Erstavik). Dessa blir allt mer värdefulla, i takt med att antalet invånare i Nacka ökar och hela Stockholmsregionen står inför en stor tillväxt.

Nackas naturreservat ska skötas, tillgängliggöras och utvecklas så att deras värden för människors friluftsliv och rekreation ökar. I skötseln av naturområdena ska ny kunskap bland annat från kustprogrammet och grönprogrammet, tas tillvara. Kustprogrammet ger också en god vägledning för att stärka tillgängligheten till våra stränder.

De befintliga naturreservaten (Nyckelviken, Tattby, Velamsund, Strålsjön-Erstvik, Älta Mosse-Strålsjön, Skogsö, Abborrträsk, Ekoberget, Nackareservatet, Långsjön, Tollare och Gärdesudden) planeras att kompletteras under hösten 2010 och våren 2011 med Skuruparken, Skarpnäs, Baggenstäket och Trollsjön, där reservatsbildning redan pågår.

Utöver dessa ska under mandatperioden minst två nya naturreservat, på Svärdsö och i Rensättra, skapas.

Under mandatperioden ska arbete bedrivas för att göra naturreservat av en stor del av Ryssbergen. Avgränsningarna mot Värmdöleden i söder måste utformas så inte en ev. överdäckning av motorleden försvåras tekniskt eller ekonomiskt. I den sydöstra delen måste dessutom avgränsningarna kopplas till den nya förbindelsen till Kvarnholmen, nya påfarterna till Värmdöleden samt utvecklingen av Nacka Centrum med nya bostäder, arbetsplatser och tunnelbanestation.

Föreskrifterna för naturreservaten ses över under mandatperioden så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och så att naturvården utförs på ett sådant sätt så att värdena för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald ökar.

I syfte att tydliggöra kommunens arbete med sina naturreservat ombildas Velamsundstyrelsen till en Naturreservatsnämnd med uppdrag att utveckla och förvalta kommunen samtliga egna naturreservat.

Läs hela majoritetsprogrammet för Nacka 2010-2014

Nationellt och internationellt vill Moderaterna:

– att världens länder binder sig till utsläppsminskningar.
– att utsläppen ska få en kostnad genom klimatskatter och en utvecklad handel med utsläppsrätter.
– satsa på forskning och utveckling av miljöteknik.
– införa en svensk handlingsplan för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier.
– att Sverige ska fortsätta driva på för att få ett klimatavtal till stånd som klarar målet om att begränsa temperaturökningen till två grader jämfört med förindustriell nivå.
– att klimatinvesteringarna i andra länder ska utökas.
– att den svenska miljöbilsdefinitionen skärps stegvis.
– att Sverige ska verka för bindande utsläppskrav på personbilar i EU.
– att ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme.
– att de statliga insatserna för miljödriven näringsutveckling vidareutvecklas och att en bred nationell miljöteknikstrategi tas fram.
– att stimulansen med nedsatt förmånsvärde för elbilar, laddhybrider och gasfordon fortsätter.

Läs mer på moderat.se

Se också: (M)äktiga i Miljösverige

Se även tidigare inlägg:

Nacka värnar sina gröna lungor

Fler ska kunna njuta av Tollare

Skuruparken ska bli naturreservat!