Moderniseringen av Saltsjöbanan är av avgörande betydelse för Nacka

saltsjobananModerniseringen av Saltsjöbanan är av avgörande betydelse för Nacka och Nackabornas tillgång till god kollektivtrafik. Vi vill ha modern, kapacitetsstark spårtrafik i Nacka. Vi i moderaterna vill med denna artikel beskriva vårt ställningstagande för en modernisering av Saltsjöbanan.

Bakgrund till beslutet
Vi vet att en ombyggnad av Slussen står för dörren, att Hammarby Sjöstad byggs ut och att järnvägsbron över Danvikskanalen närmar sig slutet på sin tekniska livslängd. Vi vet att många stationer längs med Saltsjöbanan är slitna och inte möter krav på tillgänglighet för äldre och handikappade. Vi vet att dagens kapacitet på Saltsjöbanan i form av turtäthet och antal sittplatser inte är nog, varken idag eller inför morgondagen. Det behövs sammanhängande dubbelspår från Slussen ut till åtminstone Saltsjö-Järla. Fler mötesspår behövs också längre ut. En ny högbro över Danvikskanalen skulle göra banan oberoende av broöppningar. Dessutom finns frågetecken om banans standard, tågens kondition och arbetsmiljön på Neglingedepån.

Vi i Nacka äger inte besluten
Givetvis finns det olika förslag till lösningar på dessa utmaningar. Vår utgångspunkt är Nackabornas möjligheter att effektivt, miljömässigt och ekonomiskt, kunna ta sig in till Stockholm city. En modern snabbspårväg med hög driftsäkerhet, god tillgänglighet och hög turtäthet är det bästa vi kan tänka oss. Vi har inte att ta ställning till exakt utformning i alla delar, de flesta beslut ligger hos landstinget och andra hos Stockholms stad, men vi bejakar alla åtgärder som utvecklar och säkrar Saltsjöbanan för framtiden.

Landstinget, och dess direkt ansvariga verksamhet SL, har sedan länge kommit fram till att en utveckling och modernisering med radikalt ökad turtäthet och ökad kapacitet kräver mycket mer av dubbelspår, högbro vid Danvikstull så broöppningarna försvinner, nya vagnar och en integrering med systemet med snabbspårvägar i regionen. Det senare genom i första hand en ihopkoppling mellan Tvärbanan och Saltsjöbanan vid Sickla Udde, men i senare etapper också med andra möjliga hopkopplingar i syfte att skapa än fler nya bekväma resvägar. Den allmänna inriktningen, att modernisera Saltsjöbanan, konvertera till snabbspårväg och koppla ihop med Tvärbanan, tog Nacka kommunfullmäktige ställning till 2002 då kommunens Översiktsplan antogs. Alla partier stod då bakom att ge detta långsiktiga besked till Landstinget.

Angående föreslagen depå vid Igelboda
Den föreslagna moderniseringen och utökningen av trafiken förutsätter fler tågsätt och modern och rationell service och skötsel av de nya vagnarna. Därför behövs en ny och större depå som ersätter den omoderna och snart uttjänta vid Neglinge. Detta bl.a. för att hela tågsätt ska kunna hanteras inomhus utan isärkoppling. Vi har ställt krav på att grundligt undersöka olika platser för en ny depå och det arbetet har nu gjorts och redovisats. Utifrån vår kritik har förslaget om en depå vid Igelboda detaljstuderats och ändrats. I det nya förslaget har depån flyttats längre bort från Igelbodaplatåns bostäder och större hänsyn tas för att depåområdet ska smälta ihop med omgivningarna. Vi har tvingats konstatera att det är det enda möjliga läge som tycks återstå. Vi förstår om placeringen skapar reaktioner, oro och frågor. Samtidigt finns också positiva inslag om depån byggs i form av en ordentlig planskild övergång över spåren så man enkelt når Skogsö naturreservat från Fisksätra. Vår uppgift som företrädare i Nacka kommun är att väga olika samhällsintressen och hitta den sammantaget bästa lösningen. Vi är fasta i vår övertygelse att motstånd mot en ny depå i praktiken innebär ett motstånd mot Saltsjöbanan då en utebliven modernisering i förlängningen innebär en nedläggning av banan.

Störningar måste begränsas
Självklart kommer en ombyggnation medföra störningar under byggtiden. Så är det alltid och inblandade måste agera för att minimera påverkan på omkringboende och resenärer. Störningar under renoveringstiden är å andra sidan ingenting mot de störningar som riskeras om ingenting görs. Utebliven modernisering innebär inte bara fortsatt underkapacitet och ökad risk för driftstopp, utan också i förlängningen ett ökat nedläggningshot.

Vi är positiva också till förslag om utbyggd spårtrafik till centrala Nacka, Boo och ut mot Värmdö, men dessa förslag får inte ta bort fokus från att rädda banans nuvarande sträckning. De som vill stoppa Saltsjöbanans modernisering med hänvisning till att sådana förslag först ska utredas riskerar banans framtid.

Vi kommer fortsätta arbeta för god kollektivtrafik till hela Nacka. En fungerande Saltsjöbana är nödvändig för både väldigt många Nackabors dagliga resor till arbete, studier, fritid, service mm och för klimat och miljö. Med en modernisering kan också kapaciteten utökas efterhand. Bra kollektivtrafik, och gärna just då spårburen och eldriven, är ett måste både nu och i framtiden.

Nackamoderaterna om Saltsjöbanan