Nackas Alliansbudget 2012

På bilden alliansens förhandlingsgrupp, bakre raden från vänster: Stefan Saläng (Fp), Monica Brohede Tellström (Fp), Erik Langby (M), Tobias Nässén (M). Främre raden från vänster Cathrin Bergenstråhle (M), Eva Öhbom Ekdahl (M), Jan-Eric Jansson (Kd), Hans Peters (C).

281011 Pressmeddelande

För att värna förskolan, skolan och omsorgsverksamheter i Nacka i ett osäkert ekonomiskt läge där en skuldkris i Europa medför lägre tillväxt och minskade skatteintäkter för landets kommuner, föreslår alliansmajoriteten en skattehöjning med 35 öre för 2012. Alliansen i Nacka strävar efter lägsta möjliga skattenivå, men genom en skattehöjning säkrar vi viktiga välfärdsverksamheter samtidigt som vi investerar i fler nya skolor och förskolor för Nackas växande befolkning.

– Genom majoritetens budget kombinerar vi riktade satsningar på viktiga områden som förskoleverksamheten och demensvården, med strama tyglar för att säkerställa en balans i Nacka kommuns ekonomi. Vi tar också ansvar för breda verksamheter genom stora moderniseringar i framför allt förskole- och skollokaler. Sammantaget investerar vi omkring 900 miljoner kronor i lokaler, vägar och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp under 2012, det säger kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M).

– Skattehöjningen är nödvändig för att undvika underskott och nedskärningar inom kommunens välfärdsuppdrag. Samtidigt vill vi understryka att viktiga insatser görs för att öka trafiksäkerheten, förbättra cykelvägnätet och komma till rätta med bullerproblemen, säger kommunalråd Stefan Saläng (FP).

– Det är glädjande att kulturnämnden får ett ökat anslag jämfört med beräknat utfall för 2011. Nacka fortsätter därmed att vara en attraktiv kulturkommun med ett stort utbud av kulturella verksamheter, särskilt riktat mot barn och ungdom. Vad som också glädjer oss är att naturreservatsnämnden ges ett ökat anslag (totalt budget 9,2 mkr) för skötseln av våra naturreservat. Flera reservatsbildningar är också på gång, det gäller t ex Skuruparken och kulturreservatet vid Baggenstäket, säger kommunalråd Hans Peters (C).

– Vi befinner oss i dag i en internationell finansiell kris till många delar orsakad av politikers oförmåga till rätt beslut i tid. Vi i alliansen i Nacka har nu ett budgetförslag där vi inte rullar de svåra frågorna framför oss. Vi lägger en stram budget för att säkra den framtida välfärden i Nacka, säger kommunalråd Jan-Eric Jansson (KD).

– För att försäkra oss om fortsatt god vård för våra medborgare som bor på ett demensboende så höjer vi ersättningen med 100 kr per plats och dygn. Det innebär en förstärkning med 6,5 Mkr för 2012. Ytterligare en förstärkning är att stödet till anhörigvårdare höjs med 6 procent till 2.200 kr, vilket är viktiga prioriteringar, säger kommunalråd Eva Öhbom Ekdahl (M).

Andra viktiga beslut i alliansmajoritetens budgetförslag

* Förskolan är ett prioriterat område för Nacka. Särskilda satsningar görs för att öka andelen förskollärare och för att få fram fler förskoleplatser utan att öka barngruppernas storlek. Förskolechecken tillförs därmed en extra höjning jämfört med övrig skolverksamhet.

* Den ökade kostnaden utöver budget för renovering och ombyggnad av Nacka stadshus, vilket motsvarar ca 5 miljoner kr per år, tas igen genom en rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen.

* Som en del av en stram ekonomisk politik fryses politikerarvodena samt partistöd under 2012.

* I budgeten ingår en fortsatt satsning på feriearbeten. Detta utvecklas till ett samarbete med näringslivet bl a genom en dialog om företagens framtida rekryteringsbehov. Det finns en stor potential i ökat samarbete mellan Nacka kommun och alla företagare i Nacka med målet att unga människor på ett enkelt sätt kan komma in på arbetsmarknaden.

 

Länk till pressbild

På bilden alliansens förhandlingsgrupp, bakre raden från vänster: Stefan Saläng (Fp), Monica Brohede Tellström (Fp), Erik Langby (M), Tobias Nässén (M). Främre raden från vänster Cathrin Bergenstråhle (M), Eva Öhbom Ekdahl (M), Jan-Eric Jansson (Kd), Hans Peters (C).

Erik Langby (M) Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

0704 – 31 92 06 erik.langby@nacka.se

Stefan Saläng (Fp) Kommunalråd och vice ordförande Kommunstyrelsen

0704 – 31 96 30 stefan.salang@nacka.se

Hans Peters (C) Kommunalråd och ordförande Kulturnämnden

0704 – 31 83 47 hans.peters@nacka.se

 Jan-Eric Jansson (Kd) Kommunalråd och ordförande Arbets- och företagsnämnden

0704 -31 92 25 jan-eric.jansson@nacka.se

Eva Öhbom Ekdahl (M) Kommunalråd och ordförande Social- och Äldrenämnden

0704 – 31 75 37 eva.obom-ekdahl@nacka.se