Nackas betyg står sig bra i konkurrensen

Skolverkets officiella betygsstatistik för våren 2013 visar många positiva tendenser för Nackas elever – både över tid och i jämförelse med riket och länet. Trots en svag nedgång i genomsnittligt meritvärde för åk 9 står sig Nackas resultat mycket väl vid en jämförelse med andra kommuner. Endast två kommuner i länet, Danderyd och Lidingö, har högre meritvärde än Nacka. Det är även fler som fullföljer gymnasiet och fler som börjar på högskolan inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.
Nackas betygsgenomsnitt högre än riket
Nackas genomsnitt ligger ungefär en och en halv betygspoäng över riket i flertalet ämnen. Men i matematik, samhällskunskap och idrott och hälsa ligger Nackas genomsnitt två betygspoäng över riket. Det är i huvudsak samma mönster i betygen för åk 6 och åk 9.- Nackas elever, lärare och skolor visar återigen att en kunskapsfokuserad skolpolitik gör skillnad både i faktiska och jämförbara resultat men också att det leder vidare till högre studier eller jobb. Jag är stolt över allas insatser och övertygad om att vi kan fortsätta göra Nackas skolor ännu bättre – för alla behövs, säger Linda Norberg (M) utbildningsnämndens ordförande.
Skillnad i resultat för elever med olika bakgrund
Elever med utländsk bakgrund i Nacka har i genomsnitt högre resultat än elever med utländsk bakgrund i Stockholms län.Gymnasieskolan – fler elever fullföljer gymnasiet
Fyra av fem elever fullföljer gymnasiet – andelen elever som fullföljer har ökat under de senaste åren. Nackas andel ligger de senaste åren över länets och rikets nivå.Efter gymnasiet – fler unga börjar på högskolan inom tre år
Av eleverna folkbokförda i Nacka som slutförde en gymnasieutbildning 2010 började 59 procent på högskolan inom tre år. Andelen har ökat bland Nackas unga flera år, och ligger nu klart över länet och riket.

Jämförelse mellan resultat på nationella prov och slutbetyg i åk 9
Fyra av fem elever i åk 9 fick samma slutbetyg som de fick i det nationella provet i matematik och engelska. I svenska gäller det var tredje. Utbildningsnämnden lämnade ett uppdrag att följa upp avvikelser mellan prov- och slutbetyg för två år sedan. I samband med den fördjupade resultatredovisningen kontaktas därför skolor med stora avvikelser av kultur- och utbildningsenheten, och i år har tre skolor ombetts förklara vad som ligger bakom avvikelserna.