Påskrivet för t-baneutbyggnad

I dag skrev representanter för stat, landsting och berörda kommuner på avtalen om utbyggd tunnelbana till bland annat Nacka. Därmed har ytterligare ett steg tagits för en utbyggd tunnelbana och ett ökat bostadsbyggande i Stockholms län.

Avtalen rör sträckningar och stationer för utbyggnaden, men också tidsplan, organisation och finansiering för genomförandet. Därmed inleds nu arbetet med att få den utbyggda tunnelbanan och de nya bostäderna på plats.

– Tunnelbanans utbyggnad till Nacka gör det möjligt för oss att bygga en attraktiv och hållbar stad på västra Sicklaön, sa Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, i samband med att han för Nackas del skrev under avtalen.

Avtalen ska slutgiltigt godkännas av parternas respektive beslutande församlingar. I Nacka kommer ärendet behandlas av kommunfullmäktige den 3 februari.

Varför ska tunnelbanan byggas ut?

Stockholm och Nacka växer kraftigt och behovet av att bo och enkelt kunna resa i vardagen ökar. En utbyggnad av tunnelbanan enligt aktuellt förslag innebär en avsevärd förbättring för stora delar av tunnelbanenätet med tätare trafik och minskad sårbarhet. Den gör det dessutom möjligt för ökat hållbart bostadsbyggande.

Vilka är med och finansierar tunnelbaneutbyggnaden?

Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun är med och finansierar utbyggnaden. Nästan hälften av kostnaden för infrastrukturen finansieras genom höjd och breddad trängselskatt.

Förlängningen av den Blå linjen till Nacka finansieras av trängselskatter (3,35 Mdkr), staten (1,75 Mdkr), Stockholms stad (0,6 Mdkr), Nacka kommun (0.85 Mdkr) och landstinget (0,15 Mdkr).

Hur ska Nacka kommun finansiera sin andel?

Nacka kommun har en god ekonomi med låg skattesats samt en förhållandevis låg låneskuld. En utbyggd tunnelbana skapar förutom stora mervärden för invånarna också en ökning av fastighetsvärden i området. Med de förutsättningarna är en utbyggd tunnelbana en mycket god affär som på sikt kommer skapa stora ekonomiska fördelar för Nacka kommun.

När påbörjas arbetet?

Byggstart beräknas till 2016 och trafikstart från ca 2020 till 2025. För dragningen till Nacka är trolig byggstart 2018 och trafikstart 2025.