Pressmeddelande

 

Program för Morningside marina tillstyrkt

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på onsdagens sammanträde att tillstyrka förslag till planprogram för Morningside Marina.  Nämnden beslutade också att detaljplanearbetet ska inledas med en trafikutredning Saltsjöbadsvägen, samt att stor vikt skall läggas vid gestaltningen av byggnaderna så att de smälter in i miljön och tillför ett positivt värde för området.

– Det var de positiva effekterna för miljön och trafiksäkerheten som avgjorde ärendet säger Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle (M).

– Trafiksäkerheten förbättras på Saltsjöbadsvägen genom att gång- och cykelbana anläggs. Bullret från Saltsjöbanan minskar genom bullerplank, vilket kommer att ge positiva effekter över ett stort område. Kommunalt VA kommer att dras till området som idag saknar detta. Ett förorenat och avspärrat strandområde saneras och görs tillgängligt för allmänheten med promenadstråk utmed vattnet. Allt detta finansieras genom projektet utan kostnader för kommunen eller skattekollektivet.

Det förslag som antogs var nedskalat i storlek jämfört med det hårt kritiserade förslaget som redovisades under samrådet.

Nästa steg är att Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget och bedöma om programmet ska antas. I så fall kommer ett detaljplanearbete  inledas i början av 2013.