Pressmeddelande

Ytterligare ett naturreservat skapas i Nacka

Området vid Trollsjön blir naturreservat för att bättre kunna bevara områdets biologiska mångfald och utveckla dess möjligheter till rekreation.

De biologiska värdena är framförallt knutna till äldre hällmarkstallskog, lövskog och ädellövskog. Rekreationsvärdet består främst av höjdpartier med utsikt, promenadstigar, omväxlande naturupplevelser och vattenkontakt i miljön vid Trollsjön.

–Vi tar nu ett stort steg för att få ytterligare ett naturreservat i Nacka. Det blir det 13e i ordningen. Samtidigt jobbar vi vidare på de övriga fem naturreservat som ska inrättas under mandatperioden i enlighet med Alliansens majoritetsprogram säger Peter Zethraeus (M), ordförande i Nackas Naturreservatsnämnd.

På Naturreservatsnämndens senaste sammanträde togs beslut om att skicka naturreservatet Trollsjön, beläget i södra Boo, på samråd till berörda föreningar och remissinstanser.

–Vi har satt riktlinjer för föreskrifter och ökar nu takten i arbetet med att inrätta nya naturreservat i enlighet med vårt mål fram till 2014. På det här sättet gör vi Nacka till en ännu bättre plats att bo och verka. Behovet av kultur, naturvärden och rekreationsmöjligheter kommer bara att öka med tiden avslutar Peter Zethraeus.