Pressmeddelande

Nu ska Saltsjöbanan förbättras

Alliansen i landstinget beslutade på trafiknämnden att rusta upp och utöka kapaciteten på Saltsjöbanan för att minska trängseln och förbättra resandetiderna för resenärerna. Ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för fortsatt stark utveckling i Nacka och därmed gynna Stockholmsregionen som helhet.

– Genom ombyggnation av vagnar som ger ökade sittplatser och förbättrad trafik från dagens 20- respektive 40-minuterstrafik till 12-minuterstrafik på hela banan förenklas resenärernas vardag. Detta skapar också förutsättningar för förbättrad pendling i en mer växande Stockholmsregion även efter att tunnelbanan byggts ut, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– En upprustad Saltsjöbana med ombyggda vagnar och nya mötesstationer i Fisksätra och Tattby ökar även nyttan av bytespunkten i Sickla från 2017 då Tvärbanan är förlängd dit och i förlängningen även till tunnelbanan, vilket skapar smidigare tvärförbindelser för Nackaborna samtidigt som Saltsjöbanan blir en del av ett större trafiksystem, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Fakta Trafikförvaltningen:
Upprustningsåtgärderna på Saltsjöbanan görs till en total investeringsutgift av 1292 mnkr. Tidplanen innebär att de största delarna av upprustningarna färdigställs under åren 2015-2017 och syftar till att höja banans säkerhet samt att genomföra fördjupade studier avseende kapacitetshöjande åtgärder som möjliggör en utökad turtäthet och kapacitet på banan.
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka

Mer information på SLLs hemsida:

Genomförandebeslut taget om Saltsjöbanans upprustning

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

Saltsjöbanan rustas upp

http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=65062