Pressmeddelande

Skuruparken ett steg närmare reservatsbeslut

Vid ett extrainsatt sammanträde beslutade Naturreservatsnämnden på tisdagen 22 april att genomföra ett begränsat samråd kring det planerade naturreservatet i Skuruparken.

Frågan om att inrätta ett naturreservat i Skuruparken har länge legat på Alliansens agenda. Så sent som i slutet av 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta naturreservat, men efter överprövning upphävde Länsstyrelsen reservatsbeslutet pga formaliafel i samband med samrådet. Ett nytt samråd genomfördes i slutet av 2013 och förhoppningen var att nytt reservatsbeslut skulle kunna tas under våren 2014.

Länsstyrelsen inkom vid samrådet 2013 med en del nya uppgifter, bl a angående de i Skuruparken belägna fritidsstugorna.  Med anledning av detta gjordes bedömningen att vissa smärre justeringar behövde göras i reservatsförslaget. Dessa justeringar berör i huvudsak markägaren JM och stugorna i parken.  Med stöd av juridisk expertis bedömer nämnden att ett begränsat samråd bör göras innan reservatet kan antas.

Peter Zethraeus (M), ordförande i Nackas Naturreservatsnämnd:

–       Vi tar nu ytterligare ett steg mot inrättandet av ett naturreservat i Skuruparken.  När förutsättningarna ändras, som nu skett i och med Länsstyrelsens remissvar, behöver man ibland vara pragmatisk och analysera konsekvenserna. Eftersom kommunen inte är markägare är det extra viktigt att genomföra ett begränsat samråd där markägaren JM och de som arrenderar stugorna i parken får möjlighet att yttra sig.  Vår absoluta målsättning är att ett naturreservat ska inrättas i Skuruparken.

Naturreservatsnämnden kommer även fortsatt att arbeta skyndsamt med inrättandet av ett naturreservat i Skuruparken. I slutändan är ett reservatsbeslut som håller vid överprövning det viktiga. Att fatta oöverlagda beslut utan att ta hänsyn till nya förutsättningar eller att studera konsekvenserna gynnar inte Nackaborna.

Peter Zethraeus (M) Ordförande i Naturreservatsnämnden