PRESSMEDDELANDE

Nacka Energi AB klarade stormen

Stormen Dagmar och efterföljande perioder med kraftig blåst har ställt till det för många nätbolag, som nu tvingas betala miljonbelopp i avbrottsersättningar till sina abonnenter beroende på de långa strömavbrotten. I detta perspektiv är det givetvis mycket tillfredsställande att kunna konstatera, att Nacka Energi klarade stormarna med enbart smärre elavbrott, som snabbt kunde avhjälpas. Därmed har inga avbrottsersättningar drabbat bolaget och kommunen.

De korta avbrottstiderna är resultatet av en målmedveten satsning på att värdesäkra näten och minska risken för avbrott genom att ersätta luftledningar med jordkablar – en verksamhet som pågått sedan 2002 och medfört investeringar på 10-tals miljoner kronor. Strategin har varit att investera successivt med målet att nätavgifterna skall bibehållas på en nivå under medel för riket och med upprätthållande av en långsiktigt sund ekonomi i företaget. Dagmar med efterföljande stormbyar känns som ett bevis på att strategin och resursallokeringen varit riktig. De korta avbrott, som trots allt inträffat ibland, har huvudsakligen berott på slarviga grävare eller åsknedslag – inte stormar.

Låga nätavgifter och ett vädersäkrat elnät är viktiga faktorer som gör Nacka till en attraktiv kommun att bo och verka i.

Driftsinformation:
Totalt var det två avbrottstillfällen under Dagmar. Vardera av avbrotten drabbade två kunder, alltså totalt fyra olika kunder.
Vid det första, kl 03:00 på natten, Saltsjöbadsvägen, så var de två kunderna utan ström i två timmar.
Vid det andra tillfället, kl 08:00 på morgonen, Strandpromenaden, så var de två kunderna utan ström i sju timmar.
Vid den andra stormen, den namnlösa, hade vi inga störningar alls.

Ann Ahlberg
Styrelseordförande i
Nacka Energi AB