Pressmeddelande

Nackaalliansen satsar på skola och miljö i nästa års budget

2012 10 23

-Nackas ekonomiska situation förbättras, vilket gör att vi kan satsa mer på skolan och miljöförbättrande insatser nästa år. Fler som jobbar och färre som är sjukskrivna är nyckeln för att kunna prioritera välfärd och klimat. 

Alliansen ökar utbildningsnämndens budget i Nacka med 78 Mkr. Skolpengen på grundskolan höjs exempelvis med 3,84. Därutöver sänks arbetsgivaravgifterna med 17 Mkr för de kommunala skolorna. De omfattande resurstillskotten avser att kompensera för löneökningar, hyreshöjningar, fler barn och tar samtidigt sikte på att möta de underskott som de kommunala skolorna och förskolorna brottas med.

-Vi ger skolorna utrymme att ytterligare förbättra elevernas resultat och vi förstärker Nackas profil som ledande skolkommun.

Den andra stora satsningen görs på klimat- och miljöområdet. Totalt rör det sig om investeringar på över 20 miljoner kronor i naturreservat och Nacka som cykelstad. Arbetet med att ta fram lokala miljömål, hållbarhetsstrategi och genomföra EU:s vattendirektiv startar.

-Klimatet är en stor framtidsfråga för oss alla. Tunnelbanan är viktig för att förbättra framkomligheten och minska miljöbelastningen från trafiken.

Alliansen vill också starta ett projekt för 3 Mkr för ungdomar i riskzon som riskerar att hamna mellan stolarna mellan olika verksamheter.

-Vi ser det som en form av social investering, att bygga ett hållbart samhälle också socialt.

Även äldreomsorgen får ökade resurser nästa år när checken höjs med 2%. Kommunens balanskravsresultat förbättras från –28 Mkr 2011 till +71 Mkr 2013, +95 Mkr 2014 och +124 Mkr 2015.

Hela budgeten: http://bit.ly/WG2ZgP