Pressmeddelande: Alliansen satsar för hållbar tillväxt och framtid i Nacka

Pressinformation

2013-10-21

 

 

 

 

 

 

Alliansen satsar för hållbar tillväxt och framtid i Nacka

Nästa år genomför Alliansen i Nacka en rekordsatsning på skolan om 100 miljoner kronor. I budgeten för 2014 stärker Alliansen även resurserna till det sociala arbetet med 53 miljoner kronor, satsar 37 miljoner extra på natur och friluftsliv och ökar resurserna med 16 miljoner för kultur och fritid. Med i budgeten finns investeringar i en ny Tattbybro och planering för nya simhallar. Alliansen har avsatt särskilda medel för att Nacka kommun ska kunna underlätta framkomligheten när ombyggnaden av Slussen väntas starta nästa år.

 

Stockholmsregionen växer och Nacka bygger stad med visionen om att den ska vara tät, blandad och att det ska vara nära till naturen. Tillväxten är en förutsättning för jobb, välfärd och utveckling. När Nacka får nya invånare blir det fler som betalar skatt och delar på gemensamma kostnader. Samtidigt ökar behovet av nya investeringar. Under 2013 har Alliansen bland annat tagit fram en långtidsprognos för ekonomin och en översiktsplan för en hållbar framtid i hela Nacka. Alliansens budget för 2014 innehåller flera satsningar med fokus på Nackas utveckling.

 

– För oss i Alliansen är det grundläggande att ta ansvar för ekonomin och planera långsiktigt. När Nacka växer får vi mer resurser att genomföra satsningar för framtiden. För oss är det självklart att prioritera skolan och barn och ungas framtid. Det handlar om att stärka Nackas duktiga lärare som eleverna möter i klassrummen, och om att ge resurser till friluftsliv och fritidsverksamhet. Tryggheten i vardagen för våra äldre är också betydande. Nacka ska vara en plats där man kan känna sig hemma hela livet, säger Alliansens ledande företrädare.

 

Rekordsatsning på skolan – 100 miljoner till lärare och elever

Nackas ambition är att ha världens bästa skola, för alla elever varje dag. Lärarnas roll i undervisningen är central och mötet i klassrummet är avgörande för utbildningens kvalitet.

 

 • Nästa år höjer Alliansen utbildningsnämndens budget med 100 miljoner kronor, vilket innebär att Nacka är en av de kommuner i landet som satsar mest på skolan. Skolpengen för grundskolan höjs med 4,5 procent.

 

Syftet är att stärka lärarna och ge eleverna förutsättningar att förbättra redan goda resultat. Alliansen vill att Nackas skolor ska kunna rekrytera och behålla de bästa lärarna för att kunna ge alla elever möjlighet att lära och växa. De ökade resurserna ska bidra till fortbildning, nära kontakter med forskningen och högre lön för duktiga lärare.

 

Stärkt socialt arbete för 53 miljoner

Nästa år avsätter Alliansen 53 miljoner kronor mer för att stärka Nacka kommuns resurser för sociala insatser. Det handlar om att trygga vardagen för äldre genom fler omsorgsplatser och fler hemtjänsttimmar, samt höjd ersättning till utförare. Mer resurser ges också till insatser kopplade till en ny strategi mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

 • Checken för särskilt boende höjs med 3 procent för att garantera ett gott omhändertagande.
 • Checken för hemtjänst höjs med 1,5 procent.
 • Drogförebyggande insatser för 1 miljon kronor.

 

37 miljoner för att utveckla grönområden och friluftsliv

För Alliansen är det viktigt att både ta ansvar för bostadsbyggande och natur. I budgeten för 2014 föreslås 37 miljoner kronor i satsningar på natur och friluftsliv under de kommande tre åren, 2014-2016. Det handlar om renovering av motionsspår, skötsel av naturmark och sjöar, och om investeringar i naturreservat, i syfte att värna, utveckla och tillgängliggöra Nackas fantastiska natur.

 

Rikare fritids- och kulturliv för 16 miljoner

Alliansen satsar för att komplettera Nackas breda utbud av kultur- och fritidsverksamhet. Sammantaget får fritidsnämnden och kulturnämnden 16 miljoner kronor mer nästa år.

 • Nackas välbesökta bibliotek kommer att få ökade resurser på en halv miljon kronor för att göra inköp av media.
 • Höjning av musikchecken på 2 procent.
 • Underhåll av lekplatser och konstgräsplaner.
 • Fritidsverksamhet för ungdomar.
 • Nya kulturavtal med Folkets Hus i Fisksätra och Orminge och Kulturknuten i Älta.

 

Förbättrad framkomlighet – 1 miljon för insatser under Slussens ombyggnad

Bygget av Kvarnholmsbron, förlängning av tvärbanan till Sickla, nya Skurubron, upprustning av Saltsjöbanan och förhandlingar om tunnelbanans utbyggnad till Nacka är arbete som pågår för att förbättra framkomligheten i Nacka. Nästa år väntas ombyggnaden av Slussen starta och Alliansen har avsatt en miljon kronor för särskilda insatser som ska underlätta framkomligheten under tiden, bl.a. infartsparkeringar, trafikomläggning och information. Under 2014 ska också Cykelstaden Nacka förverkligas, bl.a. med snabbcykelbana mellan Nacka Forum och Sickla.

 

Nya återvinningscentraler, ny Tattbybro och nya simhallar i Orminge och Saltsjöbaden

Ytterligare flera större investeringar finns med i budgeten för 2014, bland annat följande:

 • Utbyggnad av återvinningscentraler.
 • Byggnation av ny Tattbybro.
 • Förstudie av simhallar i Orminge och Saltsjöbaden.

 

För mer information

Mats Gerdau (M), kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

mats.gerdau@nacka.se, 0704-31 92 00

Stefan Saläng (FP), kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen

stefan.salang@nacka.se, 0704-31 96 30

Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande i Kulturnämnden

hans.peters@nacka.se, 0704-31 83 47

Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd och ordförande i Arbets- och företagsnämnden

jan-eric.jansson@nacka.se, 0704-31 92 25