“Sätt fart på byggandet av Slussen nu”

Kommunalråden Cathrin Bergenstråhle och Mats Gerdau som slåss för bättre framkomlighet i trafiken

Slussen är en av de viktigaste platserna för oss Nackabor, trots att den inte ens ligger i Nacka. Varje dag passerar 140 000 personer Slussen på väg till och från jobb, studier eller andra aktiviteter. Slussen är den näst största knutpunkten för kollektivtrafiken i Stockholms län. Frågan om vad som ska hända vid Slussen är högaktuell nu och diskuteras flitigt i media. Här följer lite aktuell fakta och framför allt vad vi moderater gör för framkomligheten.

Renoveringsbehovet akut

Slussen fick dagens utseende 1935, då den berömda Klöverbladslösningen invigdes. Den har fungerat väl och klarat både ökad trafik och omläggning från vänster- till högertrafik. Men nu är renoveringsbehovet akut. Grunden har sjunkit 25 centimeter och det finns allvarliga konstruktionsskador. Vattennivåhöjningen gör att risken för översvämning på Mälarsidan i Stockholm ökat.Det är trångt, osäkert och ogästvänligt i bussterminalen, tunnelbanan och gångarna runt omkring. I klartext är Slussen idag i så dåligt skick att hela anläggningen måste rivas och byggas upp från grunden.

Stockholm beslutar om Slussen

Efter 20 års diskussioner och utredande beslutade Stockholm 2010 om inriktningen för nya Slussen. Man hade då utrett flera olika alternativ, både bevarande av dagens klöverbladslösning och andra lösningar. 2011 beslutade Stockholm om en detaljplan för ”Nya Slussen” och 2012 för en ny bussterminal i Katarinaberget. Slussenplanen vann laga kraft hösten 2013 efter omfattande domstolsprövning. Under genomförandetiden, som är 10 år, får man bara bygga om i enlighet med den planen. Vill man göra på något annat sätt får man ta fram en ny detaljplan och avvakta att genomförandetiden går ut. Bussterminalplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen i mars i år, beroende på att Stockholm gjort flera formella fel i planarbetet.

Bussterminal vid Slussen Behövs

En del ifrågasätter nu behovet av en bussterminal vid Slussen när tunnelbanan ska byggas ut till Nacka Centrum. Men behovet kommer att vara fortsatt mycket stort. År 2030 beräknas 200 000 personer bo i Nacka och Värmdö. Den nya tunnelbanelinjen skulle slå i kapacitetstaket redan från starten om man inte också har en bussterminal vid Slussen. Boende i Boo och på Värmdö skulle få längre restider och fler byten om de endast hänvisas till tunnelbanans slutstation, vilket inte är acceptabelt. Dessutom behöver tunnelbanesystemet fler bytespunkter än T-centralen, alla kan inte byta där.

Nacka har tydliga krav på Stockholm

Inför Stockholms beslut om detaljplaner har kommunstyrelsen i Nacka, bl a 2011 och 2012, framfört tydliga synpunkter på frågor som är viktiga för oss Nackabor. Partierna i Nacka har varit helt överens, även om det inte riktigt låter så i media numera. Nackas synpunkter har handlat om framkomlighet, både under ombyggnadstiden och permanent, att Saltsjöbanan ska fortsätta gå in till Slussen och att en ny bussterminal måste vara tryggare, bekvämare och säkrare än idag. Nacka har däremot inte haft synpunkter på gestaltning eller teknisk lösning för Slussen. Vi har också föreslagit lösningar för att minimera störningarna under ombyggnadstiden, bl a fler direktbussar, infartsparkeringar och mer sjötrafik. Sedan detaljplanen för bussterminalen upphävts har vi tagit initiativ till överläggningar med Stockholm för att säkerställa att planeringen för en ny bussterminal vid Slussen startar snarast möjligt.

Moderaterna slåss för Nackabornas framkomlighet

Moderaterna i allt från riksdag och regering till landstinget och kommunen, är faktiskt den enda garanten för bättre framkomlighet i Nacka. Tillsammans planerar vi för rekordstora investeringar i trafiken i Sveriges mest expansiva region. Mot oss står en splittrad och opålitlig opposition. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är inte överens om särskilt mycket. MP och V har tidigare fått med sig S på att skrota Österleden och risken är överhängande att det blir så igen vid ett maktskifte. De kom inte överens om vare sig Slussen eller renovering av Saltsjöbanan heller när de styrde. Och de levererade inget avtal om tunnelbana. Överhuvud taget har en S-ledd majoritet aldrig prioriterat att landets tillväxtmotor ska fungera, utan det är endast med Alliansstyre på alla nivåer som det blir ordentliga satsningar på trafiken i Stockholmsregionen.

Avslutningsvis, vi moderater prioriterar som bekant jobben. Det innebär att det också måste vara enkelt att ta sig till jobbet. För alla arbetande och pendlande Nackabors skull är det viktigt att Slussen renoveras – ju förr, desto bättre! Därför driver vi moderater att Slussenprojektet prioriteras och att Slussen blir en attraktiv knutpunkt för Nackas växande befolkning.