Skuruparken blir Nackas 13:e naturreservat!

Nackamoderaterna svarar på insändaren om Skuruparken

I Nacka värnar vi naturen – och har gjort det under lång tid. Vi gör detta både för människors hälsa, rekreation och livskvalitet och för den biologiska mångfalden. Idag har vi inom Nacka 12 inrättade naturreservat. Tillsammans med det fantastiska Erstaviks Fideikommiss är en unikt stor del – över 30 % – av Nackas natur skyddad för framtiden. Vi driver nu ett ambitiöst program för att göra fler gröna områden till naturreservat. Närmast står Skuruparken, där vi arbetat under en rad år, men där vi både har att hantera att markägaren inte vill och att området rymmer ett 70-tal små stugor i varierande skick. För oss moderater är det väldigt viktigt att här för framtiden säkerställa ett stort och sammanhängande naturområde. Flera frågor har fördröjt ärendet. En har varit kommunens försök att köpa området, som tyvärr till slut misslyckades. En annat har varit osäkerheterna juridiskt om vilken lagstiftning som säkrast leder till målet. Är det enbart Miljöbalken, där man slår fast regler kring markens användning genom inrättandet av naturreservat? Eller är det Plan- och bygglagen, där man lägger fast markanvändningen genom detaljplan med markeringen ”naturmark” och därefter lägger till naturreservat? Experter har här haft olika åsikter. Från moderat sida har vi lutat åt att först använda Plan- och bygglagen och sedan lägga till Miljöbalken. Detta för att säkrast åstadkomma naturreservatet. ”Rädda Skuruparken” m.fl. föreningar har nu landat i att kommunen bara bör använda Miljöbalken och gå på enbart inrättande av naturreservat.  Detta således utan att först även slå fast markanvändningen ”naturmark” i en detaljplan. Då tycker vi att det får bli också kommunens linje. Miljö- & stadsbyggnadsnämnden, som inom kommunen ansvarar för att upprätta förslag till naturreservat, tar upp frågan på sitt nästa sammanträde. Detta leder sedan till ganska snart beslut i Kommunfullmäktige. Dessvärre får vi nog utgå ifrån att kommunens beslut att inrätta naturreservatet kommer att överklagas av dem som på olika grunder inte vill detta. Vi kommer dock driva frågan vidare och hoppas naturligtvis att vi så snabbt det går får naturreservatet för Skuruparken slutligt fastställt. Med 12 redan inrättade naturreservat, och en rad andra reservatsbildningar på gång, ska vi komma i mål också med Skuruparken!

Erik Langby (M), ordförande Kommunstyrelsen Nacka
Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Peter Zethraeus (M), ordförande Naturreservatsnämnden