Svar ang. bussterminalen vid Slussen

Det har kommit till vår kännedom att Stockholms Handelskammare anser att en bussterminal vid Slussen för Nacka- och Värmdöresenärer är ”överflödig” när tunnelbanan byggts ut till Nacka Centrum. Vi vill från våra kommuners sida kraftigt opponera oss mot detta.

Nacka och Värmdö tillhör landets mest expansiva kommuner. Vi är attraktiva kommuner där det byggs mycket. En förutsättning för att kunna bygga både bostäder och arbetsplatser är självklart att trafiken fungerar och flyter smidigt. Det har inte minst Handelskammaren förtjänstfullt lyft fram. Förbättrade kommunikationer är en förutsättning för sydostsektorns fortsatta tillväxt. I flera regionala analyser konstateras allvarliga flaskhalsar i befintlig infrastruktur, som idag hämmar utvecklingen.

En tunnelbaneutbyggnad är helt bärande för Nackas möjlighet att växa och bygga en tät och blandad stad på västra Sicklaön med 14 000 bostäder och tusentals arbetsplatser. Men även övriga delar av Nacka och hela Värmdö växer så det knakar. Befolkningen i Värmdö beräknas uppgå till 50 000 invånare år 2030 vid låg tillväxttakt och till 65 000 vid hög takt. Nackas befolkning antas öka till minst 130 000 år 2030. Tunnelbanan ska svälja en stor del av resandebehovet, men det finns en rad skäl till att vi även i framtiden behöver en omfattande busstrafik in till Stockholm. Här är några av skälen:

  • Om alla bussar från Nacka och Värmdö skulle gå till Nacka Centrum i stället för till innerstaden, så skulle den nya grenen på tunnelbanan lida av kapacitetsbrist redan från start. I högtrafik skulle det knappast finnas utrymme för nya påstigande i Hammarby Sjöstad och Sofia.
  • Boende på Värmdö och i Boo skulle få betydande försämringar i restider vid byte i Nacka Centrum, jämfört med direktbussar till Slussen. Det känns inte försvarbart när ambitionen är att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, men kortare restider och bekvämare resor.
  • Även om en del Värmdöbor skulle göra omstigningar till tunnelbana kommer det stora flertalet att åka direktbuss till Slussen då det är en smidigare lösning och kortare restider.
  • Boende på Kvarnholmen och i Älta ska inte behöva åka österut (”bakåt”) för att ansluta till tunnelbanan. Även detta skulle innebära längre restider.
  • T-centralen blir överbelastad om de flesta resenärer från Nacka och Värmdö som ska söderut måste passera där. Resandet måste spridas ut på fler stationer.

Bedömningen är att man initialt behöver en terminalfunktion vid Slussen med något färre påstigningsplatser än idag, när tunnelbanan till Nacka tagits i bruk. Därtill behövs platser för avstigning och bussar som ”väntar” på att få åka. Sen ökar behovet år efter år. Vare sig Nacka eller Värmdö tänker sluta utvecklas efter tunnelbanans förlängning till Nacka Centrum. Vår bedömning är att bussterminalen vid Slussen relativt snart efter 2030 behöver ha minst dagens kapacitet. Nu gäller det alltså att tänka långsiktigt.

För Nacka och Värmdö kommer Saltsjöbanan, Tvärbanan, bussarna till Slussen samt tunnelbanan att bilda ett kollektivtrafiksystem som behövs som helhet för att klara den tillväxt som vi planerar och som Handelskammaren också i olika sammanhang efterlyst.

Vi hoppas att Handelskammaren i och med detta inser behovet av en bussterminal vid Slussen med tillräcklig kapacitet och stödjer oss som vill ha långsiktig tillväxt.

 

Vänliga hälsningar

Mats Gerdau                                             Monica Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande           Kommunstyrelsens ordförande

Nacka kommun                                        Värmdö