Svar på insändare om stenkross i Gungviken

I veckan publicerades en insändare i Nacka Värmdöposten (NVP) undertecknad Föreningen Bra Natur i Nacka gällande rättsprocessen om stenkross i Gungviken. Insändaren innehåller ett flertal felaktiga påståenden vilka vi klart och tydligt vill dementera.

Vi moderater har varit emot en stenkross på platsen sedan start, helt enkelt eftersom vi inte tycker att platsen lämpar sig för den typen av verksamhet. De senaste fem åren har vi därför slagits för att förhindra en kross. Det är dock inte Nacka kommun som avgör hur det blir i slutänden, utan beslutet ligger hos Länsstyrelsen och domstolar. Vi har inga planer att lägga ner stridsyxan och vi slåss rättsligt för Nackabornas sak i detta nu.

Den dom som föll i mars i Mark- och miljödomstolen är överklagad av en enig nämnd – det vill säga att alla partier står bakom överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Vi har i den angett flera grunder till varför vi anser att domslutet är fel och varför platsen inte lämpar sig för denna typ av verksamhet, grunder som vi listar här:

  • Den gällande översiktsplanen anger att området klassas som ”naturmark”.
  • Platsen ligger i direkt anslutning till nyckelbiotopsområden med höga naturvärden och hela påverkansområdet bör ingå i underlaget, inte bara verksamhetsområdet.
  • Verksamheten skulle innebära betydande bullerolägenheter, inte bara i det absoluta närområdet, utan även långt över Lännerstasundet på grund av stenkrossens läge.
  • Verksamheten riskerar att leda till ytterligare belastningar på Skurusundet/Lännerstasunden, som redan är tydligt påverkade av kemikalier, näringsämnen och metaller från Stockholms inre vatten.
  • Även verksamhetens transporter skulle innebära betydande olägenheter. Det saknas ett barnperspektiv i domen och en kross skulle innebära stor fara för cyklister och för ridskoleelever.
  • En permanent transportlösning finns inte på plats, det finns inga planer eller klartecken för vare sig den rondell eller de av- och påfarter som behövs.
  • En kross på platsen motverkar det ansvar och den roll Nacka har i regionens bostadsförsörjning. Både våra utvecklingsområden och redan befintliga bostadsområden påverkas negativt, och riskerar att kraftigt försvåra en utvecklad bebyggelse i det närliggande området.
  • Därtill har Mark- och miljödomstolen gjort en ny tolkning av vad som är att betrakta som avfall eller biprodukt, vilket är ett avsteg från tolkningen i tidigare praxis. Det finns därmed ett behov av att målet prövas för att ge framtida vägledning i rättstillämpningen i frågan.

Vi anser oss stå på god grund i vår överklagan, en överklagan alla partier representerade i Nackas kommunfullmäktige står bakom. Vi har kämpat i fem år, och kommer inte att sluta kämpa nu. Det har ni vårt löfte om.

Mats Gerdau (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Agnes Palinski (M)

1:e vice ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden