Pressmeddelande: Nytt område för företagsetableringar i Fisksätra

För att skyndsamt säkerställa företagsetableringar och skapa nya arbetstillfällen i Fisksätra föreslår Alliansen i Nacka en ny lokalisering med tre möjliga alternativ i stället för ”Fisksätratomterna”.

Alliansen i Nacka har tidigare lanserat ”Fisksätratomterna” för att främja fler företagsetableringar och skapa nya arbetstillfällen. Tidsaspekten var avgörande när det gällde valet av plats för företagsbyn, då tomterna redan var detaljplanerade för verksamheter och därmed förväntades få en snabb process. Processen har dock visat sig vara svårare och mer omfattande än förväntat, och dessutom ta längre tid än vad som kunnat förutses tidigare. I dialog med medborgare har det även framkommit att byggnation på föreslagen plats inte är önskvärd, och alternativa lokaliseringar har även presenterats.  Alliansen i Nacka vill därför i stället pröva möjligheten att få till företagsetableringar på andra platser och pekar ut tre möjliga alternativ.  Samtidigt föreslås också ett snabbspår för dessa områdens detaljplaner.  

Tidsaspekten är det viktiga för oss, de nya jobben behöver tillkomma rimligt snabbt för att vi ska kunna bryta utanförskapet. Vi är därför öppna för om det finns andra lokaliseringar som bedöms vara bättre och enklare att genomföra. Däremot kommer vi aldrig att ge upp vår ambition att lyfta Fisksätra eller kampen för fler arbetsmöjligheter. Därför är den exakta platsen i Fisksätra inte avgörande, utan det är säkerställandet och tillförandet av nya arbetstillfällen som är absolut viktigast för oss, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

 Fyra av fem jobb i Sverige skapas av små företag. I Nacka råder det brist på lokaler och ytor för etablering av mindre verksamheter och därför är det angeläget att vi så snart som möjligt tillskapar dessa ytor. Att vi gör det i Fisksätra viktigt för Fisksätras utveckling och kommer att bidra ytterligare till att stärka området och göra det än mer attraktivt och livskraftigt, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Krogh (C).

För oss Liberaler har hela tiden utgångspunkten varit att få fler arbetsplatser till Fisksätra. En viktig del i den satsning vi gör inom ” Framgång Fisksätra” är också arbetstillfällen. Här fanns en möjlig fastighet som redan hade detaljplan och därför skulle kunna gå att få till på kort tid. När de förutsättningarna upphörde, så behövde vi ta ett nytt omtag. Vi har fått förslag på andra möjliga platser att placera företagsetableringen på , och de vill vi nu utreda. Vi ger oss inte, fler arbetsplatser behövs i Fisksätra! Säger Gunilla Grudevall-Sten (L), kommunalråd.

Ett väl fungerande område bör innehålla olika funktioner, handel, uteliv, olika boendeformer, arbetsplatser, fritid etc. Fisksätra har stark övervikt på bostäder. En bättre blandning skulle ge området mänskligt liv under en större del av dygnet. Många ögon skapar trygghet och förhindrar oroligheter. Kristdemokraterna stödjer helhjärtat att denna balans stärks genom att fler arbetsplatser kommer till. Men den orörda naturen behövs också, därför ser vi fram emot en bättre placering av verksamheter i Fisksätra, säger kommunalråd Karin Teljstedt (KD).

Bakgrund

Fisksätra klassades 2021 som utsatt område av polisen. Orsaken var bl a en ökning av antalet grova brott, ”stor beredskap för våld”, ”tystnadskultur”, öppen droghandel och allt detta i kombination med låg socioekonomisk status och utanförskap. Alliansen driver nu ett intensivt arbete tillsammans med andra parter för att vända utvecklingen och göra Fisksätra tryggare och mer attraktivt, ”Framgång Fisksätra”. Bland de 27 punkterna finns bl a förslag om att etablera en företagsby på ”Fisksätratomterna” som redan är detaljplanerade för det ändamålet. 

Vi har sett till att en ny skola med hög kvalitet har startat, att en ny sporthall byggs för fullt, att den öppna kulturverksamheten utökas och vi satsar mer på socialt förebyggande arbete. Stena fastigheter bygger nya bostäder som gör det möjligt med bostadskarriär i området och rustar också upp centrum. Detta är nödvändiga delar, men helt avgörande är att bryta det utanförskap och den ekonomiska utsatthet som arbetslöshet medför. Vi behöver verkligen fler jobb i Fisksätra och att fler i Fisksätra har ett jobb att gå till.