Mötesplats Nacka får ny inriktning

Se pressmeddelande från Alliansen, samt mer information nedan om varför vi moderater tycker att det är bra med ett omtag för Mötesplats Nacka, samt vilket förslag vi tycker är bäst av alternativen.

PRESSMEDDELANDE: Bra med ny inriktning för Mötesplats Nacka

Mötesplats Nacka, den planerade bytespunkten mellan tunnelbana och bussar vid Nacka Forum, blir väsentligt mycket dyrare och tar längre tid att genomföra. Nya underlag visar att kostnaderna skulle uppgå till 8,5 miljarder kronor och att byggnationen skulle pågå till långt efter 2035 och påverka trafiken i flera år. Alliansen vill därför dra i bromsen nu och utreda en ny bytespunkt där man i första hand utgår från det befintliga vägnätet. 

Tråkigt men nödvändigt. Det är inte försvarbart att skuldsätta en generation för lång tid framöver, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande. Det är bra med ambitioner och framtidstro, men vi moderater är också realister och tar ansvar i tid. Vi ger oss inte in i ett nytt, kostsamt ”Slussenprojekt” och stora risker. Vi ser självklart stora fördelar med överdäckningen och bussterminal, men inte till dessa kostnader och långvariga trafikstörningar.

Även om det här i grunden är ett oerhört tråkigt beslut så är det rätt och riktigt här och nu. Inte minst av ekonomiska skäl. Jag skulle också vilja lyfta in klimatperspektivet. Att bygga en sådan här jättekonstruktion i stål och betong orsakar enorma koldioxidutsläpp vilket vi inte har råd med i den klimatkris vi befinner oss i, särskilt inte med tanke på att nyttan av anläggningen inte medför några direkta klimatvinster, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Johan Krogh (C).

Med den oproportionerliga kostnadsökningen för överdäckningen av 222:an och den underjordiska bussterminalen står det klart att vi behöver ta ett omtag i planeringen för Centrala Nacka. I detta arbete är det avgörande att vi inte kompromissar med våra planer för Stadshusparken och andra grönområden samt säkerställer att idrottsytorna bevaras eller utvecklas. För oss Liberaler är det viktigt att omtaget säkerställer ett levande stadsliv med rikt kulturutbud där nyckelprojekt som Nackas centrala kulturhus och Discus inte försenas, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd.

Ambitionen var god men kostnaden och tiden för genomförande har nu visat sig vara helt orimlig. Med den gigantiska pusselbiten borta kan vi nu fokusera ytterligare på att få till en fin stadspark och mycket idrott i området runt Järlahöjden, säger Karin Teljstedt (KD).

Bild på Alliansen i Nacka.
Bild på Alliansen i Nacka.
Från vänster: Karin Teljstedt (KD), Mats Gerdau (M), Gunilla Grudevall-Steen (L), Johan Krogh (C)

Mötesplats Nacka – om den nya inriktningen

Mötesplats Nacka är ett stadutvecklingsprojekt som sedan länge planerat för en överdäckning av Värmdöleden, även kallat ”Mötesplats Nacka”. Målet har varit att skapa en attraktiv knutpunkt och bussterminal mellan tunnelbana och buss vid Nacka Forum, och samtidigt överdäcka Värmdöleden mellan Nacka Forum och Nacka strand/Jarlaberg. För att därigenom minskar buller och ta bort den barriär som Värmdöleden och skapa en stadsmässighet i Centrala Nacka med park, fler bostäder och kontor samt bättre länk mellan områdena norr och söder om Värmdöleden.

Sedan projektet beslutades 2017 har kostnaderna för genomförandet skenat. Ursprungligen uppskattades kostnaderna till 2- 2,3 miljarder kronor, varav Nacka skulle stå för 1–1,5 miljarder kronor. Nu, år 2024, är prislappen uppe i 8,5 miljarder, varav cirka 6,5 miljarder ska bekostas av Nackas skattebetalare.

Vi anser att fördelarna med överdäckning inte rättfärdigar de höga kostnaderna och den långvariga trafikpåverkan. Därför vill vi Moderater ha en annan lösning som ger bra bytesmöjligheter för pendlare, en fortsatt attraktiv stadsutveckling av en grön och trevlig stadsmiljö till ett rimligt pris. 

Bild från Sociala medier på Mats Gerdau (M)
Klicka på bilden för att komma till inlägget på Facebook, där du även kan kommentera.

Det är inte försvarbart att skuldsätta en generation för lång tid framöver. Det är bra med ambitioner och framtidstro, men vi moderater är också realister och tar ansvar i tid. Vi ger oss inte in i ett nytt, kostsamt ”Slussenprojekt” i Nacka, där bussterminalen nu har spräckt alla ramar och bedöms kosta lika mycket som Sydneys Operahus. Samtidigt står jag för att idén med en överdäckning är bra, och det ska vara möjligt att genomföra om framtida generationer vill det. Med det sagt, så är den lösning som vi nu föreslår också bra och bedöms av våra tjänstemän fungera väl ur trafiksynpunkt, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Genom att pausa överdäckningen av Värmdöleden och vi går vidare med andra alternativ, innebär också mindre trafikomläggningar framåt, och den föreslagna lösningen bedöms kunna vara på plats långt tidigare än den tilltänkta bussterminalen under Värmdöleden. Det innebär ett enklare och bättre resemönster samt färre trafikstörningar för Nackaborna de närmsta tio åren.

Inget nytt Slussenprojekt i Nacka

Utklipp från artikel i SvD Näringsliv om Slussens bussterminal
Utklipp från artikel i SvD Näringsliv

Att stora infrastrukturprojekt blir både dyrare och tar längre tid än planerat är mer regel än undantag i dag. Se exempelvis på Västlänken i Göteborg, eller den jämförbara byggnationen av bussterminalen i Slussen. Slussenterminalen är både försenad och kraftigt fördyrad, snart är priset lika högt som Sydneys operahus bara för bussterminalen. Hela Slussenbyggnationen beräknades i mars 2024 kosta svindlande 21 miljarder med risk för fler kostnadsökningar. Förseningarna har dessutom lett till stora försämringar i kollektivtrafiken för Nackaborna när vår bussterminal flyttas till Fotografiska i år.

Stoppa flytten av bussterminalen i Slussen

Socialdemokraterna i Stockholms stad ska flytta den tillfälliga bussterminalen i Slussen bort på en ponton till parkeringen vid Fotografiska. Det innebär en sträcka på upp till 750 meter – bara för att kunna byta mellan buss och tunnelbana. Den nya tillfälliga terminalen ska vara igång tills bussterminalen i Katarinaberget är färdigställd. Det rör sig om cirka 1,5 år, förutsatt att det inte blir fler förseningar i arbetet med nya Slussen. Läs mer

Vi moderater kommer inte att bidra till ett nytt Slussenprojekt i Nacka, det vore inte ansvarsfullt. En stor och dyr bussterminal med höga risker och långvariga trafikstörningar är inte så vi tar ansvar för kommunens ekonomi. Vi vill inte skuldsätta en hel generation för en lång tid. Därför pausar vi projektet med överdäckningen nu.

Med det föreslagna alternativet kan vi fortfarande skapa en grön och trevlig stadsmiljö med plats för bostäder, arbetsplatser och idrott till ett lägre pris.

Tidsaspekten och trafikstörningarna

Utöver att kostnaderna för genomförande har skenat, är tidsplanen en springande punkt. Den ursprungliga planen var att den nya terminalen och bytespunkten skulle stå färdig 2030 när tunnelbanan börjar rulla, men projektet är redan försenat. Den nya tidsplanen anger i stället ett färdigställande tidigast 2035 – med stora trafikstörningar under hela byggtiden.

Det här är ännu ett skäl till att vi moderater vill pausa projektet med överdäckning och gå vidare med ett annat alternativ som kan vara på plats i samband med tunnelbanans start. Vi vill inte ha fler trafikstörningar, det är och har under en lång tid redan varit omfattande trafikomläggningar i Nacka och vi behöver en andningspaus från det.

Med det föreslagna alternativet kan vi få en fungerande och långsiktigt hållbar lösning på plats i god tid till tunnelbanans start, lösningar som dessutom minskar trafikpåverkan under byggtiden.

Tolv möjliga alternativ har utretts

Utredningen om de alternativa lösningarna har varit grundliga, där totalt tolv möjliga alternativ har setts över. Av dessa bedöms tre vara genomförbara till en lägre kostnad än grundalternativet. Vi har landat i att alternativ tolv, vilket innebär att man i första hand använder det befintliga vägnätet med busshållplatser vid tunnelbaneuppgångarna vid Nacka Forum. Det alternativet är betydligt billigare än en överdäckning och ger en trevlig miljö samt fungerande trafiklösningar för alla trafikslag. Dessutom innebär det att en överdäckning fortsatt är möjlig längre fram i tiden.

Se nedan tabell för kort redogörelse över dels grundalternativen samt de tolv alternativa lösningarna. All information är hämtad från Nacka kommun och framtagen av kommunens tjänstemän.

 KommentarKostnadIntäktNackas nettoBostäderArbets-platser
Grundalternativet 2017Principöverenskommelsen2,0-2,3 1-1,5  
Grundalternativet 2022Tilläggsavtal3,5 2,96 0007 000
Grundalternativet 2023 6,81,05,06 0007 000
Grundalternativet 2024Uppräknat till dagens penningvärde och med index8,5 6,8  
Alt 1 ”öppen lösning”Som grundalternativet men utan överdäckning4,40,13,5  
Alt 2 ”halvöppen”Som grundalternativet, bussterminalen överdäckas5,70,14,5  
Alt 3 ”halvöppen norr”Ingen flytt av 2226,00,14,0  
Alt 4 ”längs med”Går inte, tunnelbanan i vägen     
Alt 5 ”ovanpå”Ingen flytt av 222, överdäckning, bussterminal ovanpå6,2    
Alt 6 ”biliatomten”Biliatomten, kräver ombyggnad av tunnelbanan7,5 5,0  
Alt 7 (Sickla)Ingen kommunal mark, kräver stora ombyggnader     
Alt 8 (Järla syd)Ingen kommunal mark, svårt med tillgänglighet för buss     
Alt 9 (Järla mitt)För liten yta     
Alt 10 (Järlahöjden) Ett ”Gullmarsplan” i Nacka 2,4 2,04 1003 000
Alt 11 (brandstationen) 2,8 2,3-2,44 4004 500
Alt 12 (vägnät och regleryta norr om 222) 2,8 2,4-2,54 7503 250
Framtaget av kommunens tjänstemän.

Alternativ 1–9 är förkastade eftersom de antingen är lika dyra som överdäckningen eller inte praktiskt genomförbara. Det finns alltså tre realistiska lösningar: alternativ 10, 11 och 12. Vi moderater förordar alternativ 12, och presenterar mer information om varje alternativ här nedan, samt varför vi tycker att just alternativ 12 är den bästa lösningen.

De vita byggnaderna är det som inte påverkas av en ny inriktning, de färgade är de som påverkas av att inte överdäcka Värmdöleden. Rosa områden är plats för busshållplatser/reglerplatser. Streckade linjer är nya vägdragningar. Observera att detta enbart är skisser.

Grundalternativet: Överdäckningen

Grundalternativet

Så här ser planen för grundalternativet ut, ett i grunden bra alternativ men som nu blivit aldeldes för dyrt och redan är försenat med flera år innan vi ens börjat bygga.

Alternativ 10 – ett ”Gullmarsplan” i Nacka

Alternativ 10

Alternativet innebär att bygga en stor bussterminal ovan mark, ungefär som Gullmarsplans bussterminal. Nackdelen med detta alternativ är att en stor del av Centrala Nackas yta blir en grå och trist bussterminal snarare än en grön och trevlig stadsmiljö. Den tänkta stadsparken blir mindre och både antalet bostäder och arbetsplatser minskar. Vi är dessutom oroliga för att en stor bussterminal medför en ökad känsla av otrygghet.

Alternativ 11 – Flytta brandstationen

Alternativ 11

Ett annat alternativ vore att flytta bytespunkten till där brandstationen ligger i dag. Här ser vi stora risker med trafikstörningar när alla bussar ska gå på Vikdalsvägen och Värmdövägen. Vi vill hellre se en lösning där bussar inte behöver köra av på Värmdövägen utan kan fortsätta på Värmdöleden. Kostnader för sanering är inte heller inräknade och en flytt av brandstationen tror vi riskerar förseningar i ett projekt vi absolut inte vill ska bli försenat.

Alternativ 12 – Vägnätet

Alternativ 12

Det tolfte och i vår mening bästa alternativet är att i stället använda det befintliga vägnätet för busstrafiken, tillsammans med en breddning av Vikdalsbron för att ändå kunna länka samman norra delarna med de södra. Alternativet beräknas till mindre än en tredjedel av kostnaden för överdäckningen och förhindrar inte heller en framtida överdäckning. Det ger en grön och trevlig stadsmiljö med fungerande trafiklösningar, där bussar både kan åka på Värmdövägen och Värmdöleden in mot stan.

Vi vill också att man ser över möjligheten att den rosa reglerplatsen ska kunna verka som en mindre påstigningsplats för bussar som ska till samma kommundel, och att allt till olika delar av Nacka i så stor utsträckning som bara möjligt ska vara koncentrerade till samma plats för att underlätta för resenärerna.

Summering

Vi moderater tycker det är bra att det blir en ny inriktning för Mötesplats Nacka eftersom de utredningar som gjorts visar på en alltför hög prislapp, stora risker och omfattande trafikstörningar. Vi vill inte bidra till att varken skuldsätta en hel generation, eller till ett nytt ”Slussenprojekt” i Nacka. Av de möjliga och genomförbara alternativ, tycker vi att alternativet att använda vägnätet är det bästa. Med det föreslagna alternativet kan vi fortfarande skapa en grön och trevlig stadsmiljö med plats för bostäder, arbetsplatser och idrott till ett lägre pris.

Länkar

Nacka kommuns pressmeddelande: ”Omtag för Mötesplats Nacka – ny inriktning för bytespunkt”

SvD Slussen ”Bussterminalen lika dyr som Sydneys Operahus”