Nacka klättrar kraftigt i klimatranking

Varje år görs en ranking av IVL Svenska Miljöinstitutet som utvärderar samtliga kommuner i Sverige utifrån hur man arbetar med att förbereda sig för klimatförändringar. Det handlar både om att göra analyser, ta fram strategier och genomföra konkreta förebyggande åtgärder för att tex hantera större skyfall och ökade flöden i sjöar och vattendrag.

-Nacka är en av de kommuner som klättrat mest sen förra mätningen vilket är mycket glädjande, säger Cecilia Gardner Larsson, 1:e vice ordförande i Miljöutskottet. Vi gör ett systematiskt arbete med att identifiera risker, har gjort skyfallskarteringar och jobbar aktivt med att förebygga problem när vi tar fram nya detaljplaner, vilket syns i resultatet.

– Vi jobbar också mycket målmedvetet med konkreta åtgärder som att anlägga våtmarker och förbättra dagvattenhanteringen, tillägger Peter Zethraeus, ordförande i Natur- och trafiknämnden.

– Det går alltid att göra mer och vi fortsätter arbetet med oförminskad energi. I år har vi utökat budgeten för miljö-och klimatarbetet och rekryterar både nya chefer och miljöstrateger för att öka takten och förstärka kompetensen, avslutar Cecilia Gardner Larsson.

Länk till rapporten: https://www.ivl.se/…/Klimatanpassning2023-kortrapport.pdf