Områdesplan för att bevara Björknäs och Eknäs unika karaktär

Vi står upp för Björknäs och Eknäs unika karaktär
– och vi gör det i samklang med de boende.

Stora delar av Björknäs och Eknäs saknar idag detaljplan, vilket innebär att det har varit svårt att styra utvecklingen i önskad riktning. I stället har bygglov som inte bevarar områdenas karaktärsdrag och som inte följer den tänkta långsiktiga utvecklingen vunnit laga kraft. Det blir inte bra. Boende i Björknäs och Eknäs förtjänar bättre.

Därför arbetar vi nu med en ny översiktsplan som ska förhindra att liknande saker sker i framtiden. I väntan på att planen färdigställs, har vi tillsammans med de boende tagit fram en Områdesplan som ska fungera som stöd för myndighetsutövning i miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt underlätta arbete med planbesked och andra förhandsbedömningar, framtida detaljplaner samt bygglov. Det innebär att vi kan säkra Björknäs och Eknäs unika karaktärsdrag, i samklang med de boende. Områdesplanen är på moderat initiativ.

Omslaget för den föreslagna Områdesplanen

För oss är det viktigt att lyssna på våra medborgare, så det var självklart att alla som bor i de berörda områdena skulle vara delaktiga i arbetet. Nu får vi en bra grund för att utveckla det som behöver förbättras, och samtidigt bevara och förstärka områdets värden, säger Peter Zethraeus (M), kommunalråd och som satt i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden när beslutet om att ta fram Områdesplanen fattades 2022. Medborgardialog och närdemokrati är viktigt, inte minst inom stadsplanering.

Jag kan bara instämma, säger Cecilia Gardner Larsson (M), biträdande kommunalråd och 1:e vice ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Vi genomför just nu ett omfattande arbete med att uppdatera och förnya omoderna detaljplaner i hela kommunen just för att bygglov och planbesked inte ska kunna gå emot den önskade riktningen. Allting sker i dialog med boende, just för att det lokala ska lyftas och främjas. Det är en otroligt viktig aspekt i det här arbetet.

Vad händer nu?

Alla boende i Björknäs och Eknäs har bjudits in till medborgardialog. Den genomfördes under 2022 i flera format; via en kartbaserad webbplats, genom fysiska workshops samt med elever. Nu tar vi nästa steg, vilket innebär att förslaget skickas ut för inhämtande av synpunkter. Förslaget till områdesplanen finns tillgänglig både på Nacka kommuns och här nedan, där vi även lagt upp bilagan.

Områdesplan och bilaga

Områdesplan

Bilaga

Läs mer på nacka kommuns hemsida, nacka.se