Tillsammans gör vi Fisksätra tryggare

Uppdatering: I februari 2024 meddelade polisen att den öppna drogscenen inte längre finns i Fisksätra alls. Mycket glädjande och ännu ett steg mot ett tryggare Fisksätra för alla! Läs mer här: ”Fisksätra har inte längre en öppen drogscen”. Originalinlägget ligger kvar nedan, men ovan länkade har mer uppdaterad information.

Fisksätra klassas fortsatt som ett utsatt område 2023. Även om våra insatser inte nått ända fram, är vi på rätt väg. Den öppna drogscenen har minskat med 75%, området upplevs tryggare och antalet anmälda våldsbrott har halverats.

I dag presenterade Polisen en uppdaterad lista över utsatta områden i Sverige 2023. Fisksätra kom med på listan 2021, under kategorin ”utsatta områden”, den lägsta klassificeringen. Omedelbart efter det inleddes ett kraftfullt arbete med målet att Fisksätra inte längre skulle klassas som ett utsatt område 2023. Tyvärr har arbetet inte nått hela vägen fram ännu, även om vi är på rätt väg.

Förbättringar i Fisksätra

 • Det geografiska områdena för öppen drogscen har minskat från 4 till 1.
  • Enligt kartläggningen finns det en öppen drogscen vid Fisksätra torg och centrum.
  • Tidigare ingick även stationsområdet, parkeringen vid Fisksätrahallen och Gröna dalen i kartläggningen.
 • Den upplevda tryggheten har ökat i området
  • Känslan av otrygghet när man är ensam ute en sen kväll har minskat med ca. 10% sedan 2021. Det är dock fler som känner sig otrygga i Fisksätra sena kvällar än i resten av Nacka.
  • Kriminella gäng som stör ordningen har nästan halverats.
  • Stölderna i Fisksätra har kraftigt minskat, och ligger nu avsevärt lägre än kommunsnittet.
  • Mörka områden med dålig belysning har blivit färre. Detta är ett kommunövergripande arbete.
  • Det är färre ungdomar som stör ordningen 2023 jämfört med 2021.
  • Antalet som blivit utsatta för hot har minskat med 75 %.
  • Klottret har minskat i området.
 • Antalet anmälda våldsbrott i Fisksätra har halverats, från 10 2020-21 till 5 2022-23. Inget av brotten har varit av grov gängrelaterad karaktär.

Genomförda åtgärder från Framgång Fisksätra

       Ökat antalet kommunvakter och trygghetsvärdar.
 • Två kommunvakter och en bil kör i hela Nacka varje dag 15.00 – 03.00
 • Ungdomsteamet Polarna kör i Nacka med två bussar, två ungdomssamordnare och fyra ungdomar varje onsdags- fredag och lördagskväll mellan 18.00 – 00.00
 • Nacka och Stena Fastigheter AB har Trygghetsvärdar i Fisksätra
 • Stena Fastigheter AB har väktare i Fisksätra, främst i centrum
 • Natt- och dagvandring av civila krafter i flera kommundelar.
 • Det finns över 300 övervakningskameror i området, ägs av Stena Fastigheter AB
 • Vi har en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis för att förbättra arbetet och kommunikationen.
       Vi gör hembesök för nyblivna föräldrar tillsammans med BVC.

Inom en månad efter födseln görs hembesök av Barnavårdscentralen (BVC), för att etablera en kontaktväg och identifiera behov av stödåtgärder. Hembesöket efterföljs sedan av regelbundna hälsokontroller. På så vis kan BVC följa barnets utveckling, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsoproblem.

       Anställt fler socialsekreterare

Vi har förstärkt Socialtjänstens resurser väsentligt sedan 2019, vilket har lett till att det nu är fler erfarna socialsekreterare på plats som arbetar med barn- och ungdomsutredningar. Det finns även mer pengar för olika typer av sociala insatser. Även socialnämnden har fått mer resurser. Vi erbjuder även hembesök med socialsekreterare vid ansökan av ekonomiskt bistånd sedan 2019. Detta är för att vi ska se om det finns behov av ytterligare stöd och hur familjesituationen ser ut.

      Ökat sociala insatserna genom SSPF

Samverkan skola-socialtjänst-polis-fritid, förkortat SSPF arbetar med att upptäcka ungdomar i riskmiljö och riskzon för att tidigt kunna sätta in insatser. Ett välfungerande samarbete mellan myndigheter, skola och fritid är avgörande för att förebyggande brottsarbete ska fungera.

       Ökat sociala insatserna genom SIG

SIG står för Sociala insatsgrupper. Insatserna riktas till att stötta unga att lämna den kriminella livsstilen. För att samhället och skyddsnäten ska fungera, måste det finnas ett bra förebyggande arbete, kännbara straff och stöd för att lämna kriminaliteten bakom sig. Nacka ska ge alla barn och unga möjligheten till ett hederligt liv.

       Verksamhetsbidrag till föreningen Mamma united

Mamma United är en ideell organisation som arbetar för att förebygga ohälsa och utanförskap samt med att stärka känslan av ett sammanhang för barn, unga och vuxna.

       Viktor Rydbergs skola har öppnat

Fisksätra har fått en ny skola med höga ambitioner och god kvalitet i Viktor Rydbergs grundskola. Eleverna presterar bättre än rikssnittet på skolan.

       Stärkt likvärdighetsresurs i skolan

Stärkt likvärdighetsresurs innebär att elever med större behov får högre skolpeng, det går bland annat till språkstöd.

       Sommarlovsskola för sommarjobb

Fler elever i Fisksätra går ut gymnasiet med ofullständiga betyg i svenska engelska och matematik jämfört med kommunsnittet. Vårt mål är att alla ska uppnå godkända resultat. Ett verktyg för att nå detta är att den gymnasieelev som söker kommunalt sommarjobb men inte är godkänd i dessa ämnen ska gå två veckors sommarskola för att sedan påbörja sommarjobbet. Läs mer om vår skolpolitik här

       Anlagt konstgräs på Fisksätra IP 2020

Konstgräs istället för naturgräs på planen innebär att planen kan användas tre till fyra gånger mer. Fler barn och unga kan därmed ha tillgång till mer rörelse och en meningsfull fritid

       Ett drogfritt Nacka för unga

Strategin antogs 2018, med syfte att bryta ett ökande missbruk. Resurser har tillförts socialnämnden och Nackas framtidsfonder regelbundet efter det.

       Inrättat avgiftsfria kulturkurser för barn och unga

2018 beslutades det att 500 avgiftsfria platser skulle införas. De drivs företrädesvis av Kulturskolan Darra musik och dans i Fisksätra på uppdrag av Nacka.

       Brottsförebyggande bebyggelseplanering

I alla planärenden finns brottskonsekvensbeskrivningar, för att säkerhetsställa att det som byggs är trygghetsskapande och brottsförebyggande.

       Börjat erbjuda svenskundervisning på öppna förskolan

Det svenska språket är nyckeln för att ta sig in i samhället. I Fisksätra är det många som inte har svenska som modersmål och som heller inte går på förskolan. 2022 införde vi ett pilotprojekt på svenskundervisning för föräldrar i öppna förskolan. På så sätt stärks svenskkunskaperna i en grupp som har svårigheter att komma in såväl i samhället som på arbetsmarknaden samtidigt som deras barn får tillgång till den sociala interaktion och pedagogiska verksamhet som förskolan bedriver. Projektet har varit uppskattat och vi har därför beslutat att förlänga det i två år. Läs mer här

Detta görs just nu

       Vi etablerar fler arbetsplatser i Fisksätra 

Att du inte bara kan bo, utan även arbeta i din kommundel ökar områdets attraktionskraft och bidrar till fler möten mellan människor. Därför etablerar vi fler arbetsplatser i Fisksätra tillsammans med näringslivet.

       Vi bygger Fisksätra multihall som står klar 2024

Alla barn ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Därför bygger vi en en multihall i Fisksätra, vilket innebär en yta om totalt 5 700kvm för idrottsverksamhet. Hallen beräknas stå klar hösten 2024. Läs mer på Nacka kommuns hemsida.

       Vi förstärker arbetslinjen genom riktade arbetsmarknadsinsatser

När barnen ser sina föräldrar gå till jobbet varje dag skapas grunden för ett välfungerande samhälle. I Fisksätra är det alltför många som är arbetslösa. Samtidigt finns det många yrken där det råder arbetskraftsbrist, såsom undersköterskor och busschaufförer. Tillsammans med Arbetsförmedlingen vill kommunen införa riktade arbetsmarknadsinsatser i Fisksätra så att de som står utan arbete kan utbilda sig för att kunna ta dessa jobb.

       Vi bygger bostäder för att öka blandningen av bostadsformer i området

Merparten av bebyggelsen i Fisksätra består av hyreshus som byggdes under miljonprogrammet i början av 1970-talet. Nackamoderaterna strävar efter en mer blandad bebyggelse både i fråga om arkitektonisk gestaltning och upplåtelseform. Därför bygger vi bland annat bostadsrätter och kontor i Fisksätra. Genom att skapa fler arbetsplatser i Fisksätra ökar också områdets attraktionskraft.

       Vi arbetar för att få ordningsvakter och kommunal polis

Tryggheten är vår främsta prioritet i Fisksätra. Tidigare fanns här ett lokalt poliskontor, men tyvärr lade Polisen ned det. Polisen får allt större resurser och vi ligger därför på för att få ökad polisiär närvaro i Fisksätra (och i resten av Nacka), i väntan på det stärker vi tryggheten genom att anställa fler kommunvakter. För att kommunen ska få ökade möjligheter att stävja brottsligheten driver vi också på för möjligheten att införa kommunala poliser.

Vi arbetar ständigt för att Polismyndigheten ska öka antalet poliser i Nacka. För att få ordningsvakter till Fisksätra måste bli området bli beviljat som ett LOV3, det har inte blivit beviljat i dagsläget.

Nästa steg för Fisksätra

Vi kommer arbeta vidare i minst lika högt tempo med en rad åtgärder för att förbättra situationen, långsiktigt, målmedvetet och uthålligt. Det är endast med ett idogt och långsiktigt arbete som vi kan komma till rätta med problemen. Tillsammans med Fisksätraborna ska vi se till att lyfta Fisksätra från Polisens lista över utsatta områden, men det är bara ett delmål. Nöjda är vi inte förrän alla i Fisksätra upplever att de bor i ett tryggt område. Tillsammans gör vi Fisksätra tryggare.

Vi är alltid beredda att sätta in fler åtgärder, dels i Fisksätra, dels i övriga kommundelar. Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg ute dygnets alla timmar, och våra barn och unga ska kunna ta sig till och från skola, aktiviteter och kompisar utan att känna oro. Tillsammans gör vi Nacka tryggare.