Fisksätra har inte längre en öppen drogscen

Fisksätra tar ytterligare ett steg i riktning bort från att klassas som utsatt område. Nu meddelar Polisen att Fisksätra inte längre har en öppen drogscen. Bruk och försäljning av narkotika sker inte längre offentligt och uppfattas inte som problematiskt av allmänheten och myndigheter. Dessutom uppfattas området som tryggare än 2021 och antalet anmälda våldsbrott har halverats. Det är resultatet av den kraftsamling i Framgång Fisksätra som Moderaterna lett i kommunen.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook, där du även kan kommentera händelsen.

Att vara ihärdig för att lyfta Fisksätra till en trygg och bra plats att bo i ger resultat, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Det handlingsprogram som lanserades 2022 lyfter många delar som behövs för att göra ett område tryggt och attraktivt att bo och leva i. Skolan, idrotten och förebyggande sociala insatser är tre delar, samtidigt som nya och blandade bostadsformer och att etablera nya arbetsplatser är minst lika viktigt. 

Kommunen har ett utbyggt arbete med förebyggande sociala insatser i Fisksätra som ska hjälpa föräldrar i sitt föräldraskap och fånga upp ungdomar i riskzon, fortsätter Filip Wiljander (M), kommunalråd och ordförande i socialnämnden:

Vi agerar tidigt för att se till att ungdomar som riskerar att utveckla ett kriminellt beteende får stöd och hjälp att hamna på rätt väg. Genom överenskommelser kan vi bryta sekretessen mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, och praktiskt arbeta i team runt den unge. För de som redan befinner sig i kriminella miljöer arbetar vi med sociala insatsgrupper för att stötta dem att lämna den kriminella livsstilen. Nacka ska ge alla barn och unga möjligheten till ett tryggt och hederligt liv, fullt med framtidstro. Nästa steg är skolsociala team för att jobba med barn med hög skolfrånvaro.

Nu rapporterar alltså Polisen att en öppen drogscen inte längre finns kvar i Fisksätra. I december förra året hade den minskat med 75 %, och nu är den helt borta. Polisen uppdaterar sina klassificeringar över utsatta områden vartannat år och avsaknaden av öppen drogscen innebär att Fisksätra kan försvinna från listan över utsatta områden 2025.

Vi har sedan Fisksätra blev klassat som ett utsatt område 2021 satt in stora resurser och investeringar i miljardklassen för att lyfta området. Längre ner i artikeln presenteras förbättringar, genomförda åtgärder, pågående projekt och hur vi kommer arbeta vidare. Självklart är det stora målet att Fisksätra inte längre ska klassas som ett utsatt område, men arbetet fortsätter även efter att klassificeringen har tagits bort. Vi investerar stort i hela Nacka.

Fakta om polisens kartläggning över utsatta områden

 • Polisen tar sedan 2015 fram lägesbilder över utsatta områden, och uppdaterar vartannat år den nationella listan över dessa områden. Sedan dess har antalet områden ökat från 53 till 59 stycken.
 • Utsatta områden är geografiskt avgränsade platser och delas in i tre kategorier: utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Problembilden är påtaglig i samtliga kategorier men mest allvarlig i särskilt utsatta områden.
 • En ”Öppen drogscen” (ÖDS) är en geografisk, bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker offentligt och uppfattas som problematisk av myndigheter eller allmänheten. Unga personer riskerar där att etablera ett missbruk av narkotika och utveckla en kriminell livsstil. Dessa platser leder även till otrygghet för allmänheten bland annat på grund av våldsbrottsligheten i områdena. Narkotikaförsäljning är en betydande ekonomisk faktor för den organiserade brottsligheten. 

Förbättringar i Fisksätra

 • Inte längre en öppen drogscen i Fisksätra
  • 2021 fanns enligt kartläggningen en öppen drogscen vid Fisksätra torg, Fisksätra Centrum, stationsområdet, parkeringen vid Fisksätra hallen och Gröna dalen
  • 2023 hade den öppna drogscenen minskat med 75%, då var Fisksätra torg och centrum kvar på kartläggningen.
  • Nu, i början av 2024 finns det alltså ingen öppen drogscen i området längre.
 • Den upplevda tryggheten har ökat i området
  • Känslan av otrygghet när man är ensam ute en sen kväll har minskat med ca. 10% sedan 2021. Det är dock fler som känner sig otrygga i Fisksätra sena kvällar än i resten av Nacka.
  • Kriminella gäng som stör ordningen har nästan halverats.
  • Stölderna i Fisksätra har kraftigt minskat, och ligger nu avsevärt lägre än kommunsnittet.
  • Mörka områden med dålig belysning har blivit färre. Detta är ett kommunövergripande arbete som inte bara sker i Fisksätra.
  • Det är färre ungdomar som stör ordningen 2023 jämfört med 2021.
  • Antalet som blivit utsatta för hot har minskat med 75 %.
  • Klottret har minskat i området.
 • Antalet anmälda våldsbrott i Fisksätra har halverats, från tio åren 2020-21 till fem åren 2022-23. Inget av brotten har varit av grov gängrelaterad karaktär.

Genomförda åtgärder från Framgång Fisksätra

       Ökat antalet kommunvakter och trygghetsvärdar.
 • Två kommunvakter och en bil kör i hela Nacka varje dag 15.00 – 03.00
 • Ungdomsteamet Polarna kör i Nacka med två bussar, två ungdomssamordnare och fyra ungdomar varje onsdags- fredag och lördagskväll mellan 18.00 – 00.00
 • Nacka och Stena Fastigheter AB har Trygghetsvärdar i Fisksätra
 • Stena Fastigheter AB har väktare i Fisksätra, främst i centrum
 • Natt- och dagvandring av civila krafter i flera kommundelar.
 • Det finns över 300 övervakningskameror i området, ägs av Stena Fastigheter AB
 • Vi har en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis för att förbättra arbetet och kommunikationen.
       Vi gör hembesök för nyblivna föräldrar tillsammans med BVC.

Inom en månad efter födseln görs hembesök av Barnavårdscentralen (BVC), för att etablera en kontaktväg och identifiera behov av stödåtgärder. Hembesöket efterföljs sedan av regelbundna hälsokontroller. På så vis kan BVC följa barnets utveckling, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsoproblem.

       Anställt fler socialsekreterare

Vi har förstärkt Socialtjänstens resurser väsentligt sedan 2019, vilket har lett till att det nu är fler erfarna socialsekreterare på plats som arbetar med barn- och ungdomsutredningar. Det finns även mer pengar för olika typer av sociala insatser. Även socialnämnden har fått mer resurser. Vi erbjuder även hembesök med socialsekreterare vid ansökan av ekonomiskt bistånd sedan 2019. Detta är för att vi ska se om det finns behov av ytterligare stöd och hur familjesituationen ser ut.

      Ökat sociala insatserna genom SSPF

Samverkan skola-socialtjänst-polis-fritid, förkortat SSPF arbetar med att upptäcka ungdomar i riskmiljö och riskzon för att tidigt kunna sätta in insatser. Ett välfungerande samarbete mellan myndigheter, skola och fritid är avgörande för att förebyggande brottsarbete ska fungera. I dagsläget är det drygt 30 ungdomar aktuella i SSPF och SIG.

       Ökat sociala insatserna genom SIG

SIG står för Sociala insatsgrupper. Insatserna riktas till att stötta unga att lämna den kriminella livsstilen. För att samhället och skyddsnäten ska fungera, måste det finnas ett bra förebyggande arbete, kännbara straff och stöd för att lämna kriminaliteten bakom sig. Nacka ska ge alla barn och unga möjligheten till ett hederligt liv.

       Verksamhetsbidrag till föreningen Mamma united

Mamma United är en ideell organisation som arbetar för att förebygga ohälsa och utanförskap samt med att stärka känslan av ett sammanhang för barn, unga och vuxna.

       Viktor Rydbergs skola har öppnat

Fisksätra har fått en ny skola med höga ambitioner och god kvalitet i Viktor Rydbergs grundskola. Eleverna presterar bättre än rikssnittet på skolan.

       Stärkt likvärdighetsresurs i skolan

Stärkt likvärdighetsresurs innebär att elever med större behov får högre skolpeng, det går bland annat till språkstöd.

       Sommarlovsskola för sommarjobb

Fler elever i Fisksätra går ut gymnasiet med ofullständiga betyg i svenska engelska och matematik jämfört med kommunsnittet. Vårt mål är att alla ska uppnå godkända resultat. Ett verktyg för att nå detta är att den gymnasieelev som söker kommunalt sommarjobb men inte är godkänd i dessa ämnen ska gå två veckors sommarskola för att sedan påbörja sommarjobbet. Läs mer om vår skolpolitik här

       Anlagt konstgräs på Fisksätra IP 2020

Konstgräs istället för naturgräs på planen innebär att planen kan användas tre till fyra gånger mer. Fler barn och unga kan därmed ha tillgång till mer rörelse och en meningsfull fritid

       Ett drogfritt Nacka för unga

Strategin antogs 2018, med syfte att bryta ett ökande missbruk. Resurser har tillförts socialnämnden och Nackas framtidsfonder regelbundet efter det. Det innebär att vi inte bara arbetar mot en öppen drogscen, utan ett helt drogfritt Fisksätra och Nacka.

       Inrättat avgiftsfria kulturkurser för barn och unga

2018 beslutades det att 500 avgiftsfria platser skulle införas. De drivs företrädesvis av Kulturskolan Darra musik och dans i Fisksätra på uppdrag av Nacka.

       Brottsförebyggande bebyggelseplanering

I alla planärenden finns brottskonsekvensbeskrivningar, för att säkerhetsställa att det som byggs är trygghetsskapande och brottsförebyggande.

       Börjat erbjuda svenskundervisning på öppna förskolan

Det svenska språket är nyckeln för att ta sig in i samhället. I Fisksätra är det många som inte har svenska som modersmål och som heller inte går på förskolan. 2022 införde vi ett pilotprojekt på svenskundervisning för föräldrar i öppna förskolan. På så sätt stärks svenskkunskaperna i en grupp som har svårigheter att komma in såväl i samhället som på arbetsmarknaden samtidigt som deras barn får tillgång till den sociala interaktion och pedagogiska verksamhet som förskolan bedriver. Projektet har varit uppskattat och vi har därför beslutat att förlänga det i två år. Läs mer här

Detta görs just nu

       Vi etablerar fler arbetsplatser i Fisksätra 

Att du inte bara kan bo, utan även arbeta i din kommundel ökar områdets attraktionskraft och bidrar till fler möten mellan människor. Därför etablerar vi fler arbetsplatser i Fisksätra tillsammans med näringslivet. Fler arbetsplatser ger dessutom ringar på vattnet när efterfrågan på kringliggande verksamhet ökar.

       Vi bygger Fisksätra multihall som står klar 2024

Alla barn ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Därför bygger vi en en multihall i Fisksätra, vilket innebär en yta om totalt 5 700kvm för idrottsverksamhet. Hallen beräknas stå klar hösten 2024. Läs mer på Nacka kommuns hemsida.

       Vi förstärker arbetslinjen genom riktade arbetsmarknadsinsatser

När barnen ser sina föräldrar gå till jobbet varje dag skapas grunden för ett välfungerande samhälle. I Fisksätra är det alltför många som är arbetslösa. Samtidigt finns det många yrken där det råder arbetskraftsbrist, såsom undersköterskor och busschaufförer. Tillsammans med Arbetsförmedlingen vill kommunen införa riktade arbetsmarknadsinsatser i Fisksätra så att de som står utan arbete kan utbilda sig för att kunna ta dessa jobb.

       Vi bygger bostäder för att öka blandningen av bostadsformer i området

Merparten av bebyggelsen i Fisksätra består av hyreshus som byggdes under miljonprogrammet i början av 1970-talet. Nackamoderaterna strävar efter en mer blandad bebyggelse både i fråga om arkitektonisk gestaltning och upplåtelseform. Därför bygger vi bland annat bostadsrätter och kontor i Fisksätra. Genom att skapa fler arbetsplatser i Fisksätra ökar också områdets attraktionskraft. Ett större befolkningsunderlag innebär större efterfrågan på service och närbutiker, vilket i sin tur ökar behovet av verksamhetslokaler och ger fler möjligheter till människor att komma i arbete. Genom att öka andelen bostadsrätter i området, kan fler göra sin bostadsresa i Fisksätra. Det tror vi är bra för området.

       Vi arbetar för att få ordningsvakter och kommunal polis

Tryggheten är vår främsta prioritet i Fisksätra. Tidigare fanns här ett lokalt poliskontor, men tyvärr lade Polisen ned det. Polisen får allt större resurser och vi ligger därför på för att få ökad polisiär närvaro i Fisksätra (och i resten av Nacka), i väntan på det stärker vi tryggheten genom att anställa fler kommunvakter. För att kommunen ska få ökade möjligheter att stävja brottsligheten driver vi också på för möjligheten att införa kommunala poliser.

Vi arbetar ständigt för att Polismyndigheten ska öka antalet poliser i Nacka. För att få ordningsvakter till Fisksätra måste bli området bli beviljat som ett LOV3, det har inte blivit beviljat i dagsläget.

Nästa steg för Fisksätra

Vi kommer arbeta vidare i minst lika högt tempo med en rad åtgärder för att förbättra situationen, långsiktigt, målmedvetet och uthålligt. Det är endast med ett idogt och långsiktigt arbete som vi kan komma till rätta med problemen. Tillsammans med Fisksätraborna ska vi se till att lyfta Fisksätra från Polisens lista över utsatta områden, men det är bara ett delmål. Nöjda är vi inte förrän alla i Fisksätra upplever att de bor i ett tryggt område. Tillsammans gör vi Fisksätra tryggare.

Vi agerar snabbt och resolut när det krävs, exempelvis när det sköts raketer på bussar mellan Saltsjöbaden och Fisksätra dirigerade vi våra kommunvakter dit tills att regionen tog ansvar. Med rätt åtgärder snabbt kan vi förhindra att situationer eskalerar och fokusera mer på förebyggande arbete. Naturligtvis är det väldigt viktigt att vi fortsätter med alla våra insatser för att ingen öppen drogscen återigen ska etableras i Fisksätra..

Vi är alltid beredda att sätta in fler åtgärder, dels i Fisksätra, dels i övriga kommundelar. Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg ute dygnets alla timmar, och våra barn och unga ska kunna ta sig till och från skola, aktiviteter och kompisar utan att känna oro. Tillsammans gör vi Nacka tryggare.

Handlingsprogrammet Framgång Fisksätra

Ovan åtgärder är del i det handlingsprogram som togs fram i början av 2022 tillsammans med våra allianskollegor C, L och KD. Du kan läsa det här. Just förekomsten av en öppen drogscen i Fisksätra är en av orsakerna till klassificeringen, tillsammans med bland annat tystnadskultur och låg socioekonomisk status.

Läs mer om vår politik

Vår politik för Fisksätra och Saltsjöbaden

Vår politik inom området trygghet: En trygg kommun för alla

Om Mats och Filip

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta.

Läs mer om Mats HÄR

Filip Wiljander, kommunalråd och socialnämndens ordförande i Nacka.
Bor i Järla Sjö.

Läs mer om Filip här: Filip Wiljander