En attraktiv boendemiljö

Vi vill se en balanserad tillväxt i Nacka som är långsiktigt hållbar. Nytt byggande ska ske i takt med våra invånare och med både natur och ekonomi. Områdens unika karaktärer ska bevaras, det som byggs ska vara vackert, och nybyggnation ska främst ske i centrala lägen på redan ianspråktagen mark.

Aktuellt inom Boende och Byggnation

Nackamoderaterna vill

✓ Bidra till minskad bostadsbrist genom att bygga främst i centrala lägen i en lugn och balanserad takt.

✓ Undvika att bebygga orörd naturmark och i stället förtäta i centrala lägen.

✓ Värna och utveckla kommundelarnas olika karaktär.

✓ Skapa en levande, grönskande och blandad bebyggelse på västra Sicklaön med torg, parker, stadsliv och mötesplatser.

✓ Bygga både bostäder och arbetsplatser i Nackas lokala centrum, för att stärka den lokala servicen och skapa en trygg och levande miljö.

✓ Bygga ut samhället på ett sätt som förebygger brott och ökar tryggheten.

✓ Se till att det fortsatt byggs olika sorters bostäder i Nacka: villor, radhus, hyresrätter och bostadsrätter, studentbostäder, gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, seniorbostäder och äldreboenden.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet